Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1296

Брюксел, 8 октомври 2010 г.

Интелигентното регулиране: гаранция, че европейското законодателство носи ползи за хората и предприятията

Европейската комисия обяви днес плановете за допълнително подобряване на качеството и релевантността на законодателството на ЕС. Тя ще оценява въздействието на законодателството през целия цикъл на политиката: през етапите на нейното разработване, на нейното прилагане и при преразглеждането й. Комисията ще работи съвместно с Европейския парламент, Съвета и държавите-членки и ще ги насърчава да прилагат „интелигентното регулиране“ в своята работа. Накрая, за да се чува по-силно гласът на гражданите и другите заинтересовани страни, Комисията реши от 2012 г. нататък да увеличи периода на публичните консултации.

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви:

„Интелигентното регулиране трябва да гарантира, че законодателството на ЕС носи ползи за хората и предприятията. Финансовата и икономическа криза показа, че регулирането играе необходима роля. Това регулиране трябва да бъде добре обмислено, за да постигне целите си и да защитава по устойчив начин просперитета и потребителите, без да задушава икономическите оператори, най-вече малките и средните предприятия. Днешните предложения са от съществено значение, ако искаме да постигнем амбициозните цели за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, определени в стратегията „Европа 2020“. Много важна част от създаването на добро законодателство е да се вслушваме в гласа на хората, които ще усетят неговото въздействие. Поради тази причина ще се вслушваме още по-внимателно в гласа на гражданите и другите заинтересовани страни и ще увеличим периода на публичните консултации от 8 на 12 седмици.“

Съобщението относно интелигентното регулиране в ЕС определя действия в три области за постигане на регулиране от възможно най-високо качество при пълно спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Първо, Комисията ще се съсредоточи върху целия цикъл на политиката, като придаде повече важност на оценката на съществуващото законодателство и политики. Получените резултати ще бъдат вложени в сърцевината на създаването на ново или преразглеждано регулиране, заедно с оценките на въздействието. Ще продължи изготвянето на оценки на въздействието за всички основни законодателни инициативи, за да се осигурят доказателства и прозрачност за всички ползи и разходи за свързаните с политиката възможности, налични за вземане на решения. Също така Комисията ще включи съществуващите си действия за опростяване на законодателството и намаляване на административните тежести в систематичен преглед на действащото законодателство, като целта е да се постигне максимално влияние на тези дейности.

На второ място, тъй като интелигентното регулиране е споделена отговорност за всички, които участват в създаването на политиката (Европейският парламент, Съветът, държавите-членки и други заинтересовани страни), Комисията ще продължи да работи с всички тези участници, за да се осигури активното изпълнение на програмата от всички тях. Тя също така ще засили работата си по прилагането на политиките, като направи законодателството по-ясно и по-достъпно, и ще си сътрудничи с държавите-членки за стриктното изпълнение на това законодателство. Комисията призовава Парламента и Съвета да постигнат по-нататъшен напредък в своя ангажимент да извършват оценки на въздействието по отношение на съществените изменения на нейните предложения.

На трето място, гласът на гражданите и другите заинтересовани страни ще бъде допълнително засилен, като от 2012 г. нататък се удължи периодът на консултации от 8 на 12 седмици, като през 2011 г. се осъществи преглед на политиката за консултациите на Комисията и като се увеличи предвидимостта по отношение на планираните предложения на Комисията и последващата работа по оценяване, за да се позволи на заинтересованите страни да подготвят своите ангажименти на много по-ранен етап.

Комисията също одобри Доклада за 2009 г. относно субсидиарността и пропорционалността (17-ти доклад относно „по-доброто законотворчество“). Докладът представя общи сведения за принципите и съдържа примери за важни случаи, в които възникват опасения във връзка със субсидиарността. Той представя широкото разнообразие от мнения, застъпени от различните участници – Комисията, Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и националните парламенти.

Комисията ще докладва за напредъка по програмата за интелигентно регулиране през втората половина на 2012 г.

Контекст

Съгласно програмата си за по-добро регулиране Комисията вече постигна значителна промяна в начина, по който създава политика и законодателство. Тя увеличи прозрачността и отчетността и насърчи създаването на политики въз основа на доказателства.

Всички законодателни инициативи със значително въздействие са придружени от оценки на въздействието, а независим комитет за оценка на въздействието контролира тяхното качество. До края на август 2010 г. Комисията е извършила 520 оценки на въздействието.

В неотдавнашен специален доклад на Европейската сметна палата „Оценките на въздействието в институциите на ЕС: разработва ли се политиката по-добре благодарение на тях?“ (IP/10/1187) се отбелязва, че тази система, чийто обхват е несравним с този на сега действащите, се счита за добра практика в ЕС и подпомага вземането на решения в институциите на ЕС.

Комисията разшири обхвата на възможностите, за да позволи на заинтересованите страни да допринасят към процеса на разработване на политики, включително чрез обществено достъпни „пътни карти“, даващи сведения за планираната политика, и чрез консултации за всички основни нейни инициативи.

Текущата програма за опростяване носи значителни ползи за гражданите и бизнеса. До края на 2010 г. ще бъдат приети общо около 200 предложения за опростяване.

Програмата за действие за намаляване на административните тежести е на път да надхвърли целта си за намаляване на административните формалности с 25 % до 2012 г. Ако бъдат приети, предложенията на Комисията ще доведат до годишни икономии от 38 млрд. EUR за европейските компании, като по този начин ще намалят административната тежест с 31 %. Европейският парламент и Съветът неотдавна одобриха предложение относно данък добавена стойност, на което ще се дължат около 18,4 млрд. EUR от тези икономии, и обсъждат друго предложение, което ще позволи на над 5 млн. микропредприятия да се освободят от счетоводните правила на ЕС.

Комисията удължи мандата на Групата на високо равнище от независими заинтересовани страни с председател Едмунд Щойбер до края на 2012 г.

В междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество и в междуинституционалния общ подход към оценката на въздействието се определя как Европейската комисия, Европейският парламент и Европейският съвет си сътрудничат в тази област. Експертите на Комисията и на държавите-членки си сътрудничат и обменят становища чрез групата от висши национални експерти по регулирането.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm


Side Bar