Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1292

V Bruseli 6. októbra 2010

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou

Komisár EÚ pre obchod Karel De Gucht, belgický minister zahraničných vecí Steven Vanackere zastupujúci predsedníctvo Rady Európskej únie (EÚ) a kórejský minister obchodu Kim Jong-hoon dnes podpísali Dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Južnou Kóreou. Ide o najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, akú kedy EÚ dojednala, a o prvú dohodu takéhoto druhu s ázijskou krajinou. Dnešný podpis predstavuje významný krok na ceste k jej uplatňovaniu a je jednou z hlavných udalostí samitu EÚ a Južnej Kórey, ktorý sa dnes koná v Bruseli.

„Dohoda medzi EÚ a Južnou Kóreou predstavuje významný úspech v zlepšovaní našich obchodných vzťahov. Európe prinesie v tomto kritickom čase skutočné oživenie, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a rast. Túto rozsiahlu a inovačnú dohodu sme si stanovili ako štandard pre to, čo chceme dosiahnuť aj v ďalších obchodných dohodách“, uviedol komisár De Gucht. „Odstránenie problematickejších netarifných prekážok medzinárodného obchodu môže viesť k zníženiu nákladov prinajmenšom v takej miere ako zrušenie dovozných ciel.“

Európska komisia a Južná Kórea parafovali text dohody 15. októbra 2009. Ten bol medzičasom preložený do kórejčiny a 21 jazykov EÚ. Všetky členské štáty EÚ podpísali dohodu o voľnom obchode už pred dnešným oficiálnym slávnostným podpisom.

Dohoda sa začne predbežne uplatňovať 1. júla 2011 za predpokladu, že ju schváli Európsky parlament a že Európsky parlament a Rada prijmú nariadenie, ktorým sa vykonáva dvojstranná ochranná doložka dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou. Členské štáty EÚ budú tiež musieť ratifikovať dohodu podľa svojich vlastných právnych predpisov a postupov.

V jednej štúdii sa odhaduje, že EÚ by mohla vďaka dohode nadviazať nové vzťahy v obchode s tovarom a službami v hodnote 19,1 miliárd EUR. Podľa výpočtov inej štúdie sa dvojstranný obchod medzi EÚ a Južnou Kóreou v nasledujúcich 20 rokoch viac ako zdvojnásobí v porovnaní s tým, ako by sa vyvíjal bez takejto dohody. Dohodou sa odstránia prakticky všetky dovozné clá medzi ekonomikami oboch strán, ako aj mnoho netarifných prekážok. Vývozcov priemyselných a poľnohospodárskych tovarov z EÚ do Južnej Kórei oslobodí od platenia colných taríf. Akonáhle budú plne odstránené clá vývozcovia z EÚ ušetria ročne 1,6 miliardy EUR. Polovicu tejto sumy ušetria už v deň, keď dohoda nadobudne platnosť.

Dohodou o voľnom obchode sa tiež získa nový prístup na trh so službami a investíciami a dosiahne sa značný pokrok v oblasti duševného vlastníctva, verejného obstarávania, politiky hospodárskej súťaže a obchodu a udržateľného rozvoja.

Súvislosti

V roku 2009 dosahoval obchod medzi EÚ a Južnou Kóreou hodnotu približne 54 miliárd EUR. EÚ v súčasnosti vykazuje voči Južnej Kórei v obchode s tovarom deficit, hoci vývoj naznačuje, že kórejský trh má významný potenciál pre rast. Pokiaľ ide o chemické látky, lieky, automobilové diely, priemyselné zariadenia, obuv, zdravotnícke vybavenie, neželezné kovy, železo a oceľ, kožu a kožušinu, drevo, keramiku a sklo EÚ vykazuje značný prebytok v obchodnej bilancii. Podobne pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky, Južná Kórea predstavuje s ročným obratom v predaji presahujúcim 1 miliardu EUR pre poľnohospodárov z EÚ jeden z najdôležitejších vývozných trhov na celom svete. V prípade služieb vykazuje EÚ v obchodnej bilancii s Južnou Kóreou prebytok 3,4 miliardy EUR s vývozom vo výške 7, 8 miliárd EUR v roku 2008 a dovozom vo výške 4,4 miliardy EUR.

Pokiaľ ide o colné tarify, Južná Kórea a EÚ odstránia do piatich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti dohody o voľnom obchode 98,7 % ciel v obchodnej hodnote v prípade priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov. Do konca prechodných období sa zrušia clá takmer v prípade všetkých výrobkov okrem niekoľkých výnimiek v poľnohospodárskom odvetví. Z hľadiska rozsahu ide o najambicióznejšiu dohodu o voľnom obchode, akú kedy EÚ dojednala.

Ďalšie informácie:

Informačné oznámenie o Dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=624&serie=371&langId=en

Desať kľúčových prínosov Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/october/tradoc_146695.pdf

Obchod medzi EÚ a Južnou Kóreou:

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/korea/

Text dohody: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=443&serie=273&langId=en

Kľúčové prvky dohody: „Návod na rýchle čítanie Dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou“ („EU-South Korea FTA quick reading guide“):

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145203.pdf


Side Bar