Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Bryssel den 6 oktober 2010

Bekämpning av olaglig export av trävaruprodukter: Europeiska unionen och Kamerun samarbetar för att se till att de produkter som importeras till EU har lagligt ursprung

Europeiska unionen och Kamerun – Afrikas största exportör av trävaruprodukter till EU – undertecknade idag ett s.k. frivilligt partnerskapsavtal: från juli 2012 måste alla sändningar av trävaruprodukter från Kamerun till EU åtföljas av en licens som visar att produkterna har lagligt ursprung. Avtalet är ett uttryck för parternas starka gemensamma engagemang för att utrota olaglig skogsavverkning och ligger till grund för Kameruns reformer för att trygga utveckling och en sund förvaltning i skogssektorn. Konsumenterna i unionen kommer å sin sida att kunna förlita sig på att trävaruprodukter (t.ex. möbler) som importeras från Kamerun har lagligt ursprung.

Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor, yttrade följande: ”Detta avtal är ett stort steg framåt i vår kamp mot olaglig avverkning och kommer att bidra till ekonomisk utveckling i Kamerun och till en minskning av fattigdomen där. Avtalet utgör på samma gång ett svar på de allt starkare förväntningarna inom unionen på att trävaruprodukters laglighet ska ha kontrollerats. Det kommer att vara till nytta för konsumenterna i unionen, eftersom dessa kan vara säkra på att de vid köp av trävaruprodukter från Kamerun får produkter med lagligt ursprung.

Förhandlingarna om ett avtal mellan EU och Kamerun inleddes under 2007 och stödde sig på ett aktivt deltagande av företrädare för det civila samhället och den privata sektorn. Ett system för spårning av trävaruprodukter håller redan på att utvecklas i Kamerun.

Olaglig avverkning har förödande verkningar för skogarna och för de människor som är beroende av de resurser som skogarna tillhandahåller. Europeiska unionens svar på olaglig avverkning redovisas i dess handlingsplan från 2003 för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, Flegt). Hörnstenen i unionens politik utgörs av frivilliga partnerskapsavtal mellan EU och trävaruexporterande länder.

Kamerun är en av de viktigaste trävaruexportörerna i Kongobäckenet, som till ytan utgör världens näst största tropiska skog. 80 % av Kameruns export av trävaruprodukter går till EU.

Kamerun Afrikas största exportör av tropiskt lövträ till EU – har för avsikt att inrätta ett nationellt kontrollsystem som ska trygga att de rättsliga kraven i fråga om framställning av trävaruprodukter uppfylls och omfatta alla trävaruprodukter som säljs till EU, på den inhemska marknaden och till tredjeland. Europeiska unionen kommer å sin sida att garantera obegränsat tillträde till hela EU-marknaden för alla trävaruprodukter från Kamerun vars laglighet har kontrollerats. De förstärkta kontrollsystemen i Kamerun kommer att göra det möjligt för landet få stopp på olaglig avskogning och skogsförstörelse, som bidrar till klimatförändringarna.

Elvis Ngolle Ngolle, minister med ansvar för skogarna och faunan, undertecknade avtalet för Kameruns räkning. Avtalet är det tredje i en serie bilaterala avtal mellan EU och trävaruexporterande länder. Ett avtal med Republiken Kongo undertecknades tidigare i år och ett med Ghana under 2009.

Pressinformation

Ett pressmöte kommer att hållas efter undertecknandeceremonin onsdagen den 6 oktober 2010. Journalister kommer att ges närmare upplysningar om detta i ett separat meddelande.

Ytterligare upplysningar

Mer information om Flegtinitiativet finns på webbplatsen för GD Utveckling.

Se även MEMO/10/474

Webbplatsen för Andris Piebalgs


Side Bar