Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1291

Bruksela, dnia 6 października 2010 r.

Zwalczanie nielegalnego eksportu drewna: Unia Europejska i Kamerun poodejmują wspólne działania w celu zapewnienia legalnego pochodzenia produktów z drewna importowanych do UE

W dniu dzisiejszym Unia Europejska podpisała dobrowolną umowę o partnerstwie z Kamerunem, który jest największym afrykańskim eksporterem produktów z drewna do UE. Najpóźniej do lipca 2012 r. w przypadku każdego transportu drewna i produktów z drewna z Kamerunu do UE wymagane będzie świadectwo legalnego pochodzenia. W umowie strony dają wyraz silnego wspólnego zaangażowania w walkę z nielegalnym wyrębem drewna. Jej zawarcie wpisuje się także w program reform na rzecz rozwoju i poprawy zarządzania sektorem leśnym wprowadzonych w Kamerunie. Europejscy konsumenci zyskają natomiast pewność, że produkty z drewna, takie jak np. meble, importowane z Kamerunu, pochodzą z legalnych źródeł.

Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, powiedział: „Podpisana właśnie umowa stanowi ważny postęp w naszej walce z nielegalnym wyrębem i przyczyni się do rozwoju gospodarczego i ograniczenia ubóstwa w Kamerunie. Jest także odpowiedzią na rosnące w Europie oczekiwania co do możliwości weryfikacji legalności pochodzenia produktów z drewna. Skorzystają na niej konsumenci, ponieważ zyskają pewność, że kupowane przez nich drewno importowane z Kamerunu pochodzi z legalnych źródeł.”

Negocjacje w sprawie umowy między Kamerunem a UE rozpoczęły się w 2007 r. Aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Rozpoczęto też już prace nad krajowym systemem umożliwiającym identyfikację drewna.

Nielegalny wyrąb ma katastrofalne skutki dla lasów na świecie i ludzi żyjących z zasobów, których źródłem są lasy. Działania podejmowane przez Unię Europejską w celu zwalczania nielegalnego wyrębu wynikają z przyjętego w 2003 r. planu działania na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa. Fundamentalnym elementem tej polityki są dobrowolne umowy o partnerstwie między UE a państwami będącymi eksporterami drewna.

Kamerun jest jednym z głównych eksporterów drewna z dorzecza Konga, które kryje w sobie drugi co do wielkości na świecie las tropikalny. 80% drewna z Kamerunu trafia do UE.

Kamerun jako największy w Afryce eksporter twardego drewna tropikalnego do Europy zamierza stworzyć krajowy system, który ma zagwarantować, że produkcja drewna będzie odbywać się zgodnie z prawem. Obejmie on wszelkie drewno i wszystkie produkty z drewna sprzedawane do UE, ale także na rynek krajowy i do krajów trzecich. Jednocześnie Unia Europejska zagwarantuje, że wszystkie produkty z drewna importowane z Kamerunu, których legalne pochodzenie zostało zweryfikowane, będą miały nieograniczony dostęp do całego jej rynku. Dzięki tym systemom ściślejszej kontroli Kamerun będzie mógł powstrzymać nielegalny wyrąb prowadzący do wylesiania i degradacji, które przyczyniają się do zmiany klimatu.

Umowę w imieniu Kamerunu podpisał minister ds. leśnictwa i fauny Elvis Ngolle Ngolle. To już trzecia z serii umów dwustronnych negocjowanych przez UE z państwami będącymi producentami drewna (w tym roku podpisano już umowę z Republiką Konga, a w 2009 r. – z Ghaną).

Informacje dla prasy:

Po podpisaniu umowy w środę, dnia 6 października 2010 r., odbędzie się konferencja prasowa. Dziennikarze otrzymają bardziej szczegółowe informacje w odrębnym komunikacie.

Dalsze informacje:

Więcej informacji na temat inicjatywy na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa można znaleźć na stronie internetowej dyrekcji generalnej ds. rozwoju.

Zob. również MEMO/10/474

Strona internetowa komisarza Piebalgsa


Side Bar