Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1288

Bryssel den 6 oktober 2010

”Innovationsunionen” – att omvandla idéer till jobb, miljövänlig tillväxt och sociala framsteg

Europeiska kommissionens ”innovationsunion” som presenteras i dag innehåller en strategi för innovation på högsta politiska nivå. Innovationsunionen ska fokusera de europeiska insatserna – och samarbetet med tredjeländer – på utmaningar som klimatförändring, energi- och livsmedelstrygghet, hälsa och åldrande befolkning. Offentliga åtgärder kommer att stimulera den privata sektorn och undanröja flaskhalsar som hindrar idéer från att nå ut på marknaden. Dessa är bl.a. brist på finansiella medel, fragmenterade forskningssystem och marknader, underutnyttjande av offentlig upphandling för innovation och långsamt utarbetande av standarder. Innovationsunionen är ett ”flaggskepp” inom strategin Europa 2020.

– Samtidigt som vi nu är på väg ut ur krisen och måste kämpa med en hård global konkurrens står vi inför en innovationskris. Om vi inte omvandlar EU till en innovationsunion kommer våra ekonomier att vissna bort och idéer och förmågor att gå förlorade. Innovation är nyckeln till hållbar tillväxt och rättvisare och miljövänligare samhällen. En radikal förändring av EU:s innovationsprestanda är det enda sättet att skapa varaktiga och välbetalda jobb som kan stå emot globaliseringstrycket, säger kommissionens ledamot med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn och vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringsliv och företagande.

Enligt en ny studie1 skulle 3,7 miljoner jobb kunna skapas och BNP per år kunna öka med upp till 795 miljarder euro till 2025, om Europa 2020-målet att öka FoU-investeringarna till 3 procent av BNP uppnås. Det kommer att behövas ytterligare en miljon forskare.

Tio centrala delar i innovationsunionen

  • Europeiska innovationspartnerskap kommer att mobilisera europeiska, nationella och regionala samt offentliga och privata intressenter bakom väldefinierade mål på områden där hanteringen av samhällsproblem och EU:s potential att bli världsledande kombineras. Partnerskapen kommer att intensifiera FoU, samordna investeringar, skynda på standarder och skapa efterfrågan. Kommissionen kommer att ställa startmedel till förfogande för att attrahera investeringar från intressenter. Ett pilotpartnerskap om aktivt och hälsosamt åldrande kommer att lanseras i början av 2011 i syfte att förlänga den del av livet där vi fortfarande har hälsan i behåll med två år till 2020. Fler partnerskap kommer att följa inom områden som energi, ”smarta” städer och mobilitet, vatteneffektivitet, råvaror som inte är energitillgångar, och hållbart och produktivt jordbruk.

  • Kommissionen har sammanställt 25 indikatorer i en resultattavla för innovationsunionen och en checklista med egenskaper hos framgångsrika innovationssystem. En ny indikator på andelen snabbt växande innovationsföretag i ekonomin kommer att tas fram. Kommissionen kommer att stödja ett oberoende rankningssystem för universitet.

  • Kommissionen kommer att lägga fram åtgärder för bättre tillgång till finansiering. Den kommer att föreslå ett system för gränsöverskridande riskkapital, samarbeta med Europeiska investeringsbanken för en utvidgning av EU-åtgärder som t.ex. finansieringsfaciliteten med riskdelning, samt utse en ledande person för att underlätta för innovativa företag och investerare att hitta varandra över gränserna.

  • Befintliga forskningsinitiativ kommer att intensifieras. Kommissionen kommer att föreslå åtgärder för att, i enlighet med Lissabonfördraget, fullborda det europeiska forskningsområdet senast 2014. Detta kommer att innebära att europeiska och nationella forskningsstrategier blir mer samstämmiga, att byråkratin minskas och att hinder för forskares rörlighet undanröjs, t.ex. svårigheter att överföra pensionsrättigheter. Det betyder också att tillgången till resultat av forskning som finansierats med offentliga medel blir så öppen som möjligt. Åttonde ramprogrammet kommer att utformas till stöd för Europa 2020. Europeiska forskningsrådet och Europeiska institutet för innovation och teknik kommer att utvecklas vidare. Kommissionen kommer att stärka den vetenskapliga basen för beslutsfattandet genom Gemensamma forskningscentrumet.

  • Under 2011 kommer kommissionen att inrätta dels European Design Leadership Board, dels European Design Excellence Label.

  • Under 2011 kommer kommissionen också att inleda ett större forskningsprogram om den offentliga sektorn och social innovation, och leda en europeisk resultattavla för innovation i den offentliga sektorn. Den kommer även att lansera ett pilotinitiativ för europeisk social innovation för tillhandahållande av expertkunskap för innovatörer på det sociala området och föreslå social innovation som ett centralt tema i framtida program inom Europeiska socialfonden. Kommissionen kommer att samråda med arbetsmarknadens parter om spridning av innovationsekonomin till alla yrkesnivåer.

  • Kommissionen föreslår att regeringarna avsätter särskilda budgetmedel för offentlig upphandling av innovativa produkter och tjänster. Detta borde skapa en upphandlingsmarknad motsvarande minst 10 miljarder euro per år för innovationer som förbättrar offentliga tjänster. Kommissionen kommer att erbjuda vägledning om gemensam upphandling för upphandlande enheter från olika medlemsstater.

  • I början av 2011 kommer kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att skynda på och modernisera standardiseringen i syfte att möjliggöra driftskompatibilitet och främja innovation.

  • EU:s bestämmelser om immateriell äganderätt behöver moderniseras. En överenskommelse om EU-patent skulle medföra besparingar för företagen på 250 miljoner euro varje år. Under 2011 kommer kommissionen att lägga fram förslag om en europeisk kunskapsmarknad för patent och licenser.

  • Ramarna för finansiering från strukturfonderna och statligt stöd kommer att ses över för att främja innovation. Kommissionen kommer att hjälpa medlemsstaterna att bättre utnyttja de 86 miljarder euro i strukturfondsmedel som ska gå till forskning och innovation under perioden 2007–2013. Den kommer att föreslå en ram för strukturfonderna efter 2013 som är mer inriktad på innovation. Under 2011 kommer kommissionen att se över ramarna för statligt stöd.

Innovationsunionen kommer att diskuteras vid rådets möte (konkurrenskraft) den 12 oktober och vid Europeiska rådets möte i december. Framstegen kommer att övervakas inom ramen för styrningen av strategin Europa 2020. Vid ett årligt innovationskonvent kommer läget vad gäller innovationsunionen att diskuteras.

Mer information

MEMO/10/473

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_sv.htm

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

1 :

P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe,

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html.


Side Bar