Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1288

V Bruseli 6. októbra 2010

„Únia inovácií“ – premena nápadov na zamestnanosť, ekologický rast a sociálny rozvoj

Iniciatíva Európskej komisie „Únia inovácií“, ktorá bola dnes predložená, stanovuje strategický prístup k inováciám, ktorý je podporovaný na najvyššej politickej úrovni. V rámci Únie inovácií sa úsilie Európy, ako aj spolupráca s tretími krajinami budú zameriavať na výzvy akými sú zmena klímy, energetická a potravinová bezpečnosť, zdravie a starnutie populácie. Na stimuláciu súkromného sektora a na odstránenie prekážok, ktoré zabraňujú nápadom preniknúť na trh sa využijú intervencie verejného sektora. Medzi prekážky patria nedostatok financií, fragmentované výskumné systémy a trhy, nedostatočné využívanie verejného obstarávania týkajúceho sa inovácií a pomalé stanovovanie noriem. Únia inovácií je pilotným projektom stratégie Európa 2020.

Komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn a podpredseda Antonio Tajani zodpovedný za priemysel a podnikanie uviedli: „Po prekonaní krízy budeme čeliť tvrdej svetovej konkurencii a naliehavo budeme potrebovať inovácie. Ak nepremeníme Európu na Úniu inovácií, naše ekonomiky upadnú a nápady a talent sa premrhajú. Inovácie sú kľúčom k udržateľnému rastu a spravodlivejšej a ekologickejšej spoločnosti. Radikálna zmena výsledkov inovácií v Európe je jediným spôsobom, ako vytvoriť trvalé a dobre platené pracovné miesta, ktoré odolajú tlakom globalizácie.“

Z novej štúdie1 vyplýva, že splnením cieľa stanoveného v stratégii Európa 2020, ktorým je zvýšiť investície do výskumu a vývoja na 3 percentá HDP, by sa do roku 2025 mohlo vytvoriť 3,7 milióna pracovných miest a zvýšiť ročný HDP o 795 miliárd eur. Bude potrebný ďalší milión výskumných pracovníkov.

Desať kľúčových prvkov Únie inovácií

  • Európske inovačné partnerstvá zmobilizujú zúčastnené strany, či už celoeurópske, vnútroštátne, regionálne, verejné alebo súkromné, v rámci dobre vymedzených cieľov v oblastiach politiky, ktoré kombinujú riešenie spoločenských výziev s potenciálom Európy stať sa svetovým lídrom. Partnerstvo skvalitní výskum a vývoj, skoordinuje investície, urýchli normalizáciu a zvýši dopyt. Komisia poskytne počiatočný kapitál, aby pritiahla financovanie zúčastnených strán. Pilotné partnerstvo pre aktívne a zdravé starnutie sa vytvorí začiatkom roka 2011. Jeho cieľom bude predĺžiť obdobie nášho života do roku 2020 o 2 roky, v ktorom sa tešíme dobrému zdraviu. Nasledovať budú ďalšie partnerstvá týkajúce sa oblastí ako sú energia, „inteligentné“ mestá a mobilita, úspora vody, neenergetické suroviny a udržateľné a produktívne poľnohospodárstvo.

  • Komisia zhromaždila 25 ukazovateľov v porovnávacej tabuľke Únie inovácií a kontrolný zoznam vlastností úspešných inovačných systémov. Vytvorí sa nový ukazovateľ týkajúci sa podielu rýchlo rastúcich inovačných spoločností v ekonomike. Komisia bude podporovať systém nezávislého hodnotenia univerzít.

  • Komisia predloží opatrenia na zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom. Navrhne režim cezhraničného rizikového kapitálu a v spolupráci s Európskou investičnou bankou posilní režimy EÚ, akým je napríklad finančný nástroj na zdieľanie rizík a vymenuje vedúceho pracovníka na posilnenie cezhraničného súladu inovačných podnikov s investormi.

  • Posilnia sa existujúce výskumné iniciatívy. Komisia navrhne opatrenia na vytvorenie Európskeho výskumného priestoru, ktorý je právnym záväzkom vyplývajúcim z Lisabonskej zmluvy, do roku 2014. Znamená to väčšiu súdržnosť medzi európskymi a vnútroštátnymi výskumnými politikami, zníženie byrokracie a odstránenie prekážok mobility výskumných pracovníkov, ako je napríklad neexistujúca možnosť prenosu dôchodkových práv. Výsledkom bude aj maximalizácia otvoreného prístupu k výsledkom verejne financovaného výskumu. 8. rámcový program sa vypracuje tak, aby podporoval stratégiu Európa 2020. Európska rada pre výskum a Európsky technologický inštitút sa budú aj naďalej rozvíjať. Komisia posilní vedeckú základňu pre tvorbu politiky prostredníctvom svojho Spoločného výskumného centra.

  • Komisia v roku 2011 zriadi Európsku radu pre dosiahnutie vedúceho postavenia Európy v dizajne a európske označenie špičkového dizajnu.

  • Komisia v roku 2011 začne hlavný program výskumu verejného sektora a sociálnej inovácie a vypracuje porovnávaciu tabuľku inovácií v európskom verejnom sektore. Navyše odštartuje pilotný projekt európskych sociálnych inovácií s cieľom poskytnúť expertízu sociálnym inovátorom a navrhnúť, aby sa sociálne inovácie stali hlavným zmyslom programov v rámci Európskeho sociálneho fondu. Bude viesť konzultácie so sociálnymi partnermi o rozširovaní inovačnej ekonomiky do všetkých pracovných úrovní.

  • Komisia navrhuje, aby vlády vyčlenili osobitné rozpočtové prostriedky na verejné obstarávanie v oblasti inovačných výrobkov a služieb. Vytvoril by sa tak trh verejného obstarávania v hodnote minimálne 10 miliárd eur ročne pre inovácie, ktorými sa zlepšujú verejné služby. Komisia poskytne zmluvným subjektom z rôznych členských štátov poradenstvo pri spoločnom verejnom obstarávaní.

  • Začiatkom roka 2011 vypracuje Komisia legislatívny návrh na urýchlenie a modernizáciu procesu stanovovania noriem s cieľom umožniť interoperabilitu a podporiť inovácie.

  • Režim duševného vlastníctva v Európe je potrebné zmodernizovať. Dohoda o patente EÚ by podnikom ročne ušetrila 250 miliónov eur. Komisia v roku 2011 predloží návrhy týkajúce sa európskeho trhu vedomostí pre patenty a poskytovanie licencií.

  • Na účely podpory inovácií sa preskúmajú rámce štrukturálnych fondov a štátnej pomoci. Komisia pomôže členským štátom lepšie využiť 86 miliárd eur zo štrukturálnych fondov určených na výskum a inovácie na obdobie rokov 2007 až 2013. Navrhne rámec štrukturálnych fondov po roku 2013 s väčším zameraním na inovácie. V roku 2011 preskúma rámec štátnej pomoci.

O Únii inovácií sa bude diskutovať na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť 12. októbra a na decembrovom zasadnutí Európskej rady. Súčasťou riadenia stratégie Európa 2020 je aj monitorovanie dosiahnutého pokroku. Stavom Únie inovácií sa bude zaoberať aj výročná konferencia o inováciách.

Ďalšie informácie

Memo/10/473

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_en.htm

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

1 :

P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe, (Cena za neinovatívnu Európu),

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html


Side Bar