Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1288

Brussel, 6 oktober 2010

De Innovatie-Unie – ideeën omzetten in jobs, groene groei en sociale vooruitgang

De Europese Commissie stelt vandaag de "Innovatie-Unie" voor: een door het hoogste politieke niveau ondersteunde strategie voor innovatie. De Innovatie-Unie legt de nadruk op de Europese inspanningen – en samenwerking met derde landen – inzake klimaatverandering, energiezekerheid, voedselveiligheid, gezondheid en vergrijzing. De publieke sector wordt ingeschakeld om de particuliere sector te stimuleren en komaf te maken met een aantal belemmeringen waardoor ideeën op dit moment niet tot op de markt geraken: een gebrek aan financiering, versnipperde onderzoeksstelsels en -markten, onderbenutting van overheidsaankopen voor innovatie en het trage normaliseringsproces. De Innovatie-Unie is een speerpunt van de Europa 2020-strategie.

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, en vicevoorzitter Antonio Tajani, commissaris voor Industrie en ondernemerschap: "Innovatie moet ons wapenen tegen de sterke mondiale concurrentie bij de heropleving na de crisis. Als we van Europa geen Innovatie-Unie maken, kwijnt onze economie weg en gaan ideeën en talenten verloren. Innovatie is de sleutel tot duurzame groei in een rechtvaardiger en groenere samenleving. Het Europese innovatiebeleid omgooien is de enige manier om duurzame en goed betaalde jobs te creëren die bestand zijn tegen de globaliseringsdruk."

Uit een nieuwe studie1 blijkt dat de Europa 2020-doelstelling om het onderzoeksbudget te verhogen tot 3% van het bbp 3,7 miljoen nieuwe banen kan opleveren en het bbp tegen 2025 met 795 miljard euro zou doen stijgen. Daarvoor zijn een miljoen nieuwe onderzoekers nodig.

Tien belangrijke aspecten van de Innovatie-Unie

  • Via Europese innovatiepartnerschappen worden de actoren – Europese, nationale en regionale, publieke en private - gemobiliseerd rond specifieke doelstellingen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en van Europa een wereldleider te maken. De partnerschappen zullen O&O stimuleren, de investeringen coördineren, normalisatie versnellen en de vraag aanzwengelen. De Commissie zal zaaifondsen opzetten om andere investeerders aan te trekken. Begin 2011 wordt een proefpartnerschap opgezet rond actief en gezond ouder worden om ervoor te zorgen dat we tegen 2020 twee jaar langer van een gezond leven kunnen genieten. Er staan nog meer partnerschappen in de steigers inzake energie, "intelligente" steden en mobiliteit, waterefficiëntie, niet-energetische grondstoffen en een duurzame en productieve landbouw.

  • De Commissie heeft voor de Innovatie-Unie een scorebord opgesteld met 25 indicatoren en een checklist met de kenmerken van kansrijke innovatiesystemen. Voor het aandeel van snelgroeiende innovatiebedrijven in de economie wordt een nieuwe indicator ontwikkeld. De Commissie verleent voorts haar steun aan een onafhankelijke ranking van universiteiten.

  • De Commissie zorgt voor een betere toegang tot financiering. Er komt een regeling voor grensoverschrijdend durfkapitaal, in samenwerking met de Europese Investeringsbank worden de EU-instrumenten, zoals risicodelende financieringsfaciliteit, verbeterd en een vooraanstaande persoonlijkheid krijgt de opdracht om innovatiebedrijven en investeerders over de grenzen heen samen te brengen.

  • De bestaande onderzoeksinitiatieven worden versterkt. De Commissie zal, overeenkomstig haar verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Lissabon, maatregelen voorstellen om de Europese onderzoeksruimte tegen 2014 te voltooien. Dit betekent onder meer dat het onderzoeksbeleid van de lidstaten en de Unie op elkaar wordt afgestemd, dat de administratie wordt teruggeschroefd en dat hinderpalen voor de mobiliteit van onderzoekers, zoals niet-overdraagbare pensioenrechten, worden opgeheven. Voorts moeten resultaten van met publieke middelen gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk worden gemaakt. Het KP8 zal de Europa 2020-strategie ondersteunen. De Europese onderzoeksraad en het Europees Instituut voor innovatie en technologie worden verder uitgebouwd. De Commissie zal de wetenschappelijke onderbouwing van haar beleid via het Gezamenlijk centrum voor onderzoek versterken.

  • In 2011 wordt een Europese Raad voor toonaangevend ontwerpen opgericht en komt er een Europees logo voor toonaangevende ontwerpen.

  • De Commissie lanceert in 2011 een groot onderzoeksprogramma rond de publieke sector en sociale innovatie en werkt aan een Europees innovatiescorebord voor de publieke sector. Er komt een Europees sociaal innovatieplatform dat maatschappelijke vernieuwers deskundigheid biedt en sociale innovatie naar voren schuift als thema voor programma's van het Europees Sociaal Fonds. Met de sociale partners wordt van gedachten gewisseld over de rol van alle beroepsniveau in de innovatie-economie.

  • De Commissie vraagt de lidstaten specifieke middelen uit te trekken voor overheidsaankopen van innoverende producten en diensten. Hierdoor ontstaat een markt met een waarde van 10 miljard euro per jaar voor innovaties die voor een betere openbare dienstverlening zorgen. De Commissie zal richtsnoeren opstellen voor gezamenlijke aankopen door aanbestedende diensten uit verschillende lidstaten.

  • Begin 2011 zal de Commissie een wetgevingsvoorstel indienen om het normaliseringsproces te moderniseren en te versnellen met het oog op interoperabiliteit en om het onderzoek te bevorderen.

  • De Europese regeling voor intellectuele eigendomsrechten moet worden gemoderniseerd. Door de invoering van een EU-patent kunnen de bedrijven 250 miljoen euro per jaar besparen. De Commissie zal in 2011 voorstellen indienen om een Europese kennismarkt voor patenten en licenties te ontwikkelen.

  • De structuurfondsen en het staatssteunkader worden herzien om innovatie te bevorderen. De Commissie zal de lidstaten ondersteuning bieden om het budget van 86 miljoen euro voor onderzoek en innovatie uit de structuurfondsen voor de periode 2007-2013 beter te benutten. Daartoe wordt een kader ontwikkeld voor de structuurfondsen in de periode na 2013, waarin meer de nadruk wordt gelegd op innovatie. In 2011 wordt het staatssteunkader herzien.

De Innovatie-Unie staat op de agenda van de Raad Concurrentievermogen op 12 oktober en van de Europese Raad in december. De voortgang zal worden gevolgd als onderdeel van het bestuur in het kader van de EU 2020-strategie. Tijdens een jaarlijks Innovatiecongres zal de stand van de Innovatie-Unie worden bekeken.

Voor meer informatie, zie:

MEMO/10/473

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_nl.htm

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

1 :

P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe,

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html


Side Bar