Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1288

V Bruselu dne 6. října 2010

„Unie inovací“, aneb jak přeměnit nápady v pracovní místa, ekologický růst a sociální pokrok

„Unie inovací“, kterou Evropská komise představila dnes, zavádí strategický přístup k inovacím podporovaný na té nejvyšší politické úrovni. Zaměří se na úsilí Evropanů zabývat se problémy, jako je změna klimatu, energetická bezpečnost a zajištění potravin, zdraví a stárnutí populace, a spolupracovat na jejich řešení s třetími zeměmi. Využije zásahu veřejného sektoru k povzbuzení sektoru soukromého, a tím i k odstranění překážek, které brání nápadům pronikat na trh. Mezi takové překážky patří nedostatek financí, roztříštěnost výzkumných systémů a trhů, nedostatečné zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací a pomalé zavádění norem. Unie inovací je vlajkovou lodí strategie Evropa 2020.

„Naše cesta z krize vede přímo do spárů nelítostné konkurence, a my čelíme naléhavé potřebě inovací. Jestliže Evropu nezměníme v Unii inovací, naše ekonomiky zeslábnou a nápady a talent přijdou vniveč. Inovace jsou klíčem k udržitelnému růstu a spravedlivější a ekologičtější společnosti. Jediným způsobem, jak vytvořit trvalá a dobře placená pracovní místa, která odolají globalizačním tlakům, je výrazné zlepšení evropských inovací," uvedla komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinn a místopředseda odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani.

Nová studie1 ukazuje, že splněním cíle stanoveného ve strategii Evropa 2020, kterým je navýšení investic do výzkumu a vývoje o 3 procenta HDP, by do roku 2025 mohlo být vytvořeno 3,7 milionu pracovních míst a roční HDP by mohl vzrůst o 795 miliard EUR. K tomu bude zapotřebí další milión výzkumných pracovníků.

Klíčové rysy Unie inovací

  • Evropská inovační partnerství soustředí zúčastněné strany – celoevropské, vnitrostátní i regionální, veřejné i soukromé – kolem jasně vymezených cílů v oblastech, které spojují řešení společenských problémů s potenciálem Evropy stát se světovou jedničkou. Tato partnerství zkvalitní výzkum a vývoj, zkoordinují investice, urychlí tvorbu norem a zvýší poptávku. Komise poskytne prvotní finanční prostředky, aby přilákala investice zúčastněných stran. Do začátku roku 2011 má být zahájeno pilotní partnerství pro aktivní a zdravé stárnutí, jehož cílem bude prodloužit období života, v němž se těšíme pevnému zdraví, o dvě léta do roku 2020. Následovat budou další partnerství v oblastech, jako je energetika, „inteligentní“ města a mobilita, hospodárné využívání vody, neenergetické suroviny a udržitelné a produktivní zemědělství.

  • Komise shromáždila 25 ukazatelů ve „srovnávacím přehledu Unie inovací“ a vypracovala kontrolní seznam vlastností úspěšných inovačních systémů. Má být vytvořen nový ukazatel, zaměřený na podíl rychle rostoucích inovačních společností v ekonomice. Komise bude podporovat systém nezávislého hodnocení univerzit.

  • Komise zavede opatření pro lepší přístup k financím. Navrhne režim pro přeshraniční rizikový kapitál, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou posílí režimy EU, jako je finanční nástroj pro sdílení rizik, a jmenuje vedoucího představitele v zájmu posílení přeshraničních kontaktů inovačních podniků s investory.

  • Budou podpořeny stávající výzkumné iniciativy. Komise navrhne opatření k dotvoření Evropského výzkumného prostoru – právnímu závazku vyplývajícímu z Lisabonské smlouvy – do roku 2014. Výsledkem má být větší jednotnost evropských a vnitrostátních politik výzkumu, omezení byrokracie a odstranění překážek bránících pohybu výzkumných pracovníků, např. nepřevoditelnost důchodových práv. Výsledkem bude i co nejotevřenější přístup k výsledkům veřejně financovaného výzkumu. Strategie Evropa 2020 bude podpořena vytvořením 8. rámcového programu. Evropská rada pro výzkum a Evropský inovační a technologický institut projdou dalším vývojem. Komise posílí vědeckou základnu tvorby politiky prostřednictvím svého Společného výzkumného střediska.

  • Komise v roce 2011 zřídí evropský výbor předních představitelů v oblasti designu a zavede označení „design evropské kvality“.

  • V roce 2011 Komise zahájí hlavní program výzkumu veřejného sektoru a sociálních inovací a pilotní srovnávací přehled inovací v evropském veřejném sektoru. Zahájí evropský pilotní projekt v oblasti sociálních inovací s cílem zajistit odborné poradenství sociálním inovátorům a navrhnout, aby sociální inovace byly středem zájmu budoucích programů Evropského sociálního fondu. Hodlá se poradit se sociálními partnery o možnosti rozšířit inovační ekonomiku do všech úrovní zaměstnání.

  • Komise navrhuje, aby vlády vyčlenily zvláštní rozpočtové prostředky na zadávání veřejných zakázek v oblasti inovačních produktů a služeb. Z hlediska inovací, které zlepší veřejné služby, by měl být vytvořen trh veřejných zakázek v hodnotě nejméně 10 miliard EUR ročně. Komise nabídne pomoc při společném zadávání veřejných zakázek smluvním subjektům z různých členských států.

  • Aby Komise zajistila interoperabilitu a posílila inovace, předloží začátkem roku 2011 legislativní návrh na urychlení a modernizaci procesu stanovování norem.

  • Je nutné modernizovat evropský režim duševního vlastnictví. Dohoda o patentu EU by podnikům ušetřila 250 milionů EUR ročně. Komise v roce 2011 předloží návrhy na vytvoření evropského trhu znalostí o patentech a licencích.

  • Za účelem výrazného zlepšení inovací budou přezkoumány rámce strukturálních fondů a státních podpor. Komise pomůže členským státům lépe využít 86 miliard EUR ze strukturálních fondů vyčleněných na výzkum a inovace v období 2007–2013. Navrhne rámec strukturálních fondů na období po roce 2013 s větším zaměřením na inovace. V roce 2011 přezkoumá rámec státních podpor.

Unie inovací má být projednána na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 12. října a na prosincovém zasedání Evropské rady. V rámci řízení strategie Evropa 2020 bude sledován dosažený pokrok. Stav Unie inovací bude projednán na výroční konferenci o inovacích.

Další informace

MEMO/10/473

http://ec.europa.eu/innovation-union

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/index_cs.htm

http://www.facebook.com/innovation.union

http://twitter.com/innovationunion

http://blogs.ec.europa.eu/innovationunlimited/

1 :

P. Zagamé, (2010) The cost of a non-innovative Europe (Cena za Evropu, která neinovuje),

http://ec.europa.eu/research/social-sciences/policy-briefs-research-achievements_en.html .


Side Bar