Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Bryssel den 4 oktober 2010

EU godkänner 500 miljoner euro i livsmedelshjälp till de sämst ställda under 2011

Förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen röstade om de planer för livsmedelsstöd som har skickats in av medlemsstaterna för 2011 års stödordning för hjälp till de sämst ställda. Nästa år kommer 20 medlemsstater att dra nytta av stödordningen – Tjeckien deltar för första gången. Programmet gick från början ut på att dela ut överskottet från jordbruksproduktionen (”interventionslager”) till de sämst ställda, men ändrades i mitten av nittiotalet då det blev möjligt att under vissa omständigheter komplettera interventionslagren med varor som köptes upp på marknaden. I år täcker emellertid de existerande interventionslagren (spannmål, mjölkpulver, begränsade kvantiteter smör) huvuddelen av behoven för planen för 2011, så det är endast nödvändigt att i begränsad omfattning förlita sig till uppköp på marknaden. Den anslagna budgeten på 500 miljoner euro är lika stor som för planerna för 2009 och 2010. Ordningen för 2011 är inte kopplad till det nyligen antagna förslaget att anpassa ordningen i framtiden [se IP/10/1141]. Planen för 2011 kommer nu att antas av kommissionen inom en nära framtid.

Dacian Ciolos, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling, säger följande om programmet: "Stödordningen för hjälp till de sämst ställda är ytterligare ett bevis på att den gemensamma jordbrukspolitiken inte bara är till för jordbrukare utan för alla EU-medborgare. Förra året drog uppskattningsvis 13 miljoner människor fördel av de olika nationella programmen.”

Bakgrund

Man började med gratis utdelning av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen i den nödsituation som uppstod under den exceptionellt kalla vintern 1986/1987. Då delades överskottslagren av jordbruksprodukter ut till välgörenhetsorganisationer i medlemsstaterna, och dessa delade sedan ut dem till personer som var i nöd. Därefter har denna insats blivit permanent och grundas på interventionslagren. Programmet gjorde det möjligt för medlemsstaterna att låta offentliga överskottlager av livsmedel användas till livsmedelshjälp. Den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som inleddes i början av 1990-talet och syftade till att drastiskt minska gemenskapens interventionslager ledde till att man under vissa omständigheter tillät uppköp av varor på marknaden. I år kan emellertid behoven för en stor del av planen täckas av de befintliga interventionslagren, vilket gör att endast mycket begränsade mängder måste upphandlas på marknaden. Den varaktiga minskningen av interventionslagren har lett till att man har utarbetat en reform av programmet så att det ska vara bättre anpassat till den gemensamma jordbrukspolitiken och effektivare kunna hjälpa de sämst ställda i gemenskapen.

Medlemsstaternas deltagande i programmet är frivilligt, och kommissionen antar varje år en ny plan. Stödet ges framför allt till människor som lever i fattigdom, bland annat familjer i en svår situation, äldre personer med otillräckliga medel, hemlösa, funktionshindrade, utsatta barn, arbetande fattiga, migrerande arbetare och asylsökande, genom medlemsstater som arbetar med välgörenhetsorganisationer och/eller lokala socialtjänster.

De medlemsstater som vill delta i programmet meddelar kommissionen i början av varje år och anmäler sedan sina behov av produkter. De ska också i efterhand rapportera till kommissionen om hur programmet har genomförts.

Även om EU har en genomsnittlig levnadsstandard som är bland de högsta i världen, har vissa människor inte möjlighet att äta sig mätta. Enligt de aktuellaste beräkningarna lever i genomsnitt 17 % av EU:s befolkning under eller på fattigdomsgränsen, vilket innebär att de lider brist på livsmedel och exempelvis inte kan äta en sunt sammansatt måltid varannan dag.

Ytterligare information:

  • För dokument och mer information om programmet för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i gemenskapen, se webbplatsen nedan: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Bilaga 1: Mängd av varje produkttyp som ska hämtas från gemenskapens interventionslager för att delas ut i medlemsstaterna enligt planen för 2011

  • Bilaga 2: Resurser som ställts till medlemsstaternas förfogande inom ramen för planen för 2011

Bilaga 1:

Mängd av varje produkttyp som ska hämtas från gemenskapens interventionslager för att delas ut i medlemsstaterna enligt planen för 2011

(i ton)

Medlemsstat

Spannmål

Smör

Skummjölkspulver

Socker

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Totalt

2 759 277

1 543

93 899

9

Bilaga 2:

Resurser som ställts till medlemsstaternas förfogande inom ramen för planen för 2011

(i euro)

Medlemsstat

Fördelning

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Totalt

480 000 000


Side Bar