Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

V Bruseli 4. októbra 2010

EÚ schválila potravinovú pomoc pre osoby v núdzi na rok 2011 vo výške 500 miliónov EUR

Riadiaci výbor pre jednotnú organizáciu spoločného trhu hlasoval o plánoch potravinovej pomoci predložených členskými štátmi v rámci Programu pomoci pre osoby v núdzi na rok 2011. Počas budúceho roka bude program využívať 20 členských štátov, pričom Česká republika sa doň zapojí prvýkrát. Tento program, ktorý bol pôvodne určený na distribúciu nadbytočných zásob poľnohospodárskych výrobkov („intervenčných zásob“) osobám v núdzi, sa v polovici 90. rokov 20. storočia upravil, aby za určitých okolností bolo možné doplniť intervenčné zásoby aj prostredníctvom nákupov na trhu. Tento rok však existujúce intervenčné zásoby (obilniny, sušené mlieko, obmedzené množstvá masla) prevažne pokrývajú potreby plánu na rok 2011, takže nákupy na trhu sú nutné iba v obmedzenej miere. Na plán sa vyčlenil rozpočet vo výške 500 miliónov EUR podobne ako v rokoch 2009 a 2010. Program na rok 2011 nesúvisí s nedávno upraveným návrhom, ktorého cieľom je prispôsobiť program v budúcnosti [pozri IP/10/1141]. O prijatí plánu na rok 2011 rozhodne Komisia v blízkej budúcnosti.

Dacian Ciolos, komisár zodpovedný za poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, v súvislosti s programom uviedol: „Program pomoci pre osoby v núdzi je ďalším znakom toho, že spoločná poľnohospodárska politika neslúži len poľnohospodárom, ale aj všetkým občanom EÚ. Minulý rok využilo prínosy rôznych národných programov asi 13 miliónov ľudí.“

Súvislosti

Potraviny pre najodkázanejšie osoby v Spoločenstve boli po prvýkrát bezplatne distribuované počas mimoriadne studenej zimy v roku 1986/1987, keď sa vzhľadom na naliehavosť situácie odovzdali nadbytočné poľnohospodárske výrobky charitatívnym organizáciám členských štátov, aby ich rozdali osobám v núdzi. Následne toto opatrenie nadobudlo trvalý charakter a jeho zdrojom sa stali intervenčné zásoby. Tento program umožňoval členským štátom, aby uvoľnili verejné zásoby nadbytočných potravín a použili ich ako potravinovú pomoc. Proces reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorý sa začal začiatkom 90. rokov 20. storočia s cieľom drasticky znížiť intervenčné zásoby Spoločenstva, však prispel aj k tomu, že za určitých okolností sa povoľujú nákupy na trhu. Tento rok však dostupné množstvo intervenčných zásob stačilo prevažne pokryť potreby plánu, takže nákupy na trhu boli nutné iba v pomerne malej miere. Trvalé zníženie intervenčných zásob však viedlo k vypracovaniu návrhu reformy programu, ktorá má zabezpečiť, aby sa program prispôsobil vývoju SPP a aby sa zlepšila jeho účinnosť, pokiaľ ide o najodkázanejšie osoby.

Účasť členských štátov na programe je dobrovoľná, pričom Komisia každoročne prijíma nový plán. Pomoc sa obyčajne poskytuje rôznym kategóriám osôb žijúcich v chudobe vrátane rodín v ťažkej situácii, starším ľuďom s nedostatočnými prostriedkami, bezdomovcom, zdravotne postihnutým osobám, deťom v ohrození, chudobným pracujúcim, migrujúcim pracovníkom a žiadateľom o azyl. Členské štáty pritom spolupracujú s charitatívnymi organizáciami a/alebo miestnymi sociálnymi službami.

Členské štáty, ktoré majú záujem zúčastniť sa na programe, to ohlásia Komisii začiatkom každého roku a následne jej oznámia svoje potreby, pokiaľ ide o jednotlivé výrobky. Okrem toho musia predložiť aj správu o tom, ako program vykonávali.

Hoci v EÚ je v priemere najvyššia životná úroveň na svete, niektorí ľudia sa nedokážu samostatne postarať o svoju obživu. Podľa najnovších odhadov priemerne 17 % populácie Európskej únie žije pod hranicou alebo na hranici chudoby, a teda trpí potravinovou chudobou (to znamená, že si napríklad nemôžu dovoliť vyvážené jedlo každý druhý deň).

Ďalšie informácie:

  • Dokumenty a ďalšie informácie o programoch distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby sú k dispozícii na: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Príloha 1: Množstvo jednotlivých druhov výrobkov, ktoré sa môžu odobrať z intervenčných zásob Spoločenstva na účely distribúcie v členskom štáte v rámci plánu na rok 2011

  • Príloha 2: Zdroje sprístupnené členským štátom v rámci plánu na rok 2011

Príloha 1:

Množstvo jednotlivých druhov výrobkov, ktoré sa môžu odobrať z intervenčných zásob Spoločenstva na účely distribúcie v členskom štáte v rámci plánu na rok 2011

(v tonách)

Členský štát

Obilniny

Maslo

Sušené odtučnené mlieko

Cukor

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovenská republika

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Spolu

2 759 277

1 543

93 899

9

Príloha 2:

Zdroje sprístupnené členským štátom v rámci plánu na rok 2011

(v EUR)

Členský štát

Rozdelenie

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovenská republika

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Spolu

480 000 000


Side Bar