Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Bruksela, 4 października 2010 r.

Unia Europejska zatwierdza 500 mln Euro na pomoc dla osób najbardziej potrzebujących w 2011 r.

Komitet zarządzający ds. wspólnych organizacji rynków głosował dziś w sprawie przedstawionych przez państwa członkowskie programów pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących na 2011 r. W przyszłym roku program wdrażać będzie 20 państw członkowskich, w tym po raz pierwszy Republika Czeska. Program, którego celem było początkowo rozdzielanie nadwyżek produktów rolnych (tzw. „zapasów interwencyjnych”) pomiędzy osoby potrzebujące, został w połowie lat dziewięćdziesiątych zmieniony, aby w pewnych okolicznościach umożliwiać uzupełnianie zapasów interwencyjnych zakupem żywności na wolnym rynku. W tym roku istniejące zapasy interwencyjne (zbóż, cukru, mleka w proszku, ograniczonych ilości masła) wystarczyły, by pokryć większą część zapotrzebowania w ramach planu na 2011 r., zatem jedynie w niewielkim stopniu konieczne jest ich uzupełnienie zakupem żywności na wolnym rynku. Budżet programu wynosi 500 mln EUR, podobnie jak w latach 2009 i 2010. Niedawno przyjęty zmieniony wniosek w sprawie udoskonalenia programu w przyszłości nie obejmuje programu na 2011 r. [zob. IP/10/1141]. Komisja niedługo zatwierdzi program na 2011 r.

W związku z programem Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dacian Ciolos, oświadczył: „Program pomocy dla osób najbardziej potrzebujących świadczy o tym, że wspólna polityka rolna adresowana jest nie tylko do rolników, ale do wszystkich obywateli UE. Szacuje się, że w ubiegłym roku 13 mln. osób korzystało z różnych krajowych programów.”

Kontekst

Bezpłatną dystrybucję żywności osobom najbardziej potrzebującym rozpoczęto w trybie pilnym podczas wyjątkowo mroźnej zimy w roku 1986/1987, kiedy to nadwyżki zapasów produktów rolnych zostały przekazane organizacjom charytatywnym w państwach członkowskich, w celu rozdania ich osobom potrzebującym. Następnie środek ten wprowadzono na stałe, w oparciu o zapasy interwencyjne. System ten umożliwiał państwom członkowskim uwalnianie publicznych zapasów nadwyżek żywności z przeznaczeniem na pomoc żywnościową. Proces reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zapoczątkowany na początku lat dziewięćdziesiątych i zmierzający do radykalnego zmniejszenia zapasów interwencyjnych, przyczynił się do zezwolenia w pewnych okolicznościach na zakup żywności na wolnym rynku. Niemniej w bieżącym roku ilości dostępnych zapasów interwencyjnych wystarczyły do pokrycia większości zapotrzebowania w ramach planu i potrzebne było stosunkowo nieznaczne uzupełnienie ich zakupem na wolnym rynku. Trwałe zmniejszanie zapasów interwencyjnych doprowadziło do opracowania projektu reformy programu, której celem jest dostosowanie go do zmienionej WPR i poprawa jego skuteczności z punktu widzenia osób najbardziej potrzebujących.

Każdego roku Komisja przyjmuje nowy program, a udział państw członkowskich w nim jest dobrowolny. Pomoc żywnościową kieruje się najczęściej do szeroko pojętej grupy osób żyjących w ubóstwie, w tym rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób starszych o niewystarczających środkach finansowych, osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych, dzieci zagrożonych patologią społeczną, osób pracujących, a mimo to żyjących w ubóstwie, migrantów i osób ubiegających się o azyl, a państwa członkowskie współpracują z organizacjami charytatywnymi lub lokalnymi organami pomocy społecznej.

Państwa członkowskie, które pragną uczestniczyć w programie, zgłaszają to Komisji na początku każdego roku, a następnie przedstawiają jej swe zapotrzebowanie na produkty. Są jednocześnie zobowiązane do późniejszego przedstawienia sprawozdania z realizacji programu.

Mimo że średni standard życia w Unii Europejskiej jest jednym z najwyższych na świecie, są osoby, które nie są w stanie zakupić dostatecznej ilości żywności. Według najnowszych oszacowań, średnio 17 % populacji Unii Europejskiej żyje poniżej progu ubóstwa lub na jego granicy i w związku z tym boryka się z niedostatkiem żywności, nie będąc na przykład w stanie zapewnić sobie co drugi dzień pełnowartościowego posiłku.

Więcej informacji:

  • Więcej informacji oraz dokumentację na temat programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Załącznik nr 1: Ilości poszczególnych produktów, które mają zostać wycofane ze wspólnotowych zapasów interwencyjnych na potrzeby dystrybucji w państwach członkowskich w ramach planu w 2011 r.

  • Załącznik nr 2: Zasoby udostępnione państwom członkowskim w ramach planu w 2011 r.

Załącznik nr 1:

Ilości poszczególnych produktów, które mają zostać wycofane ze wspólnotowych zapasów interwencyjnych na potrzeby dystrybucji w państwach członkowskich w ramach planu w 2011 r.

(w tonach)

Państwo członkowskie:

Zboża

Masło

Odtłuszczone mleko w proszku

Cukier

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Razem

2 759 277

1 543

93 899

9

Załącznik nr 2:

Zasoby udostępnione państwom członkowskim w ramach planu w 2011 r.

(w EUR)

Państwo członkowskie:

Przydział środków

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Razem

480 000 000


Side Bar