Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Brussel, 4 oktober 2010

Europa geeft 500 miljoen euro uit aan voedselhulp voor behoeftigen in 2011

Het comité van beheer voor de gemeenschappelijke marktordening heeft de door de lidstaten ingediende voedselhulpplannen in het kader van de regeling voor steun aan de behoeftigen in 2011 goedgekeurd. Volgend jaar maken 20 lidstaten gebruik van de regeling; Tsjechië doet voor het eerst mee. Oorspronkelijk was die regeling bedoeld om de overschotten van landbouwproducten (de zogenaamde “interventievoorraden”) uit te delen aan behoeftigen, maar halverwege de jaren negentig is de regeling zodanig gewijzigd dat de interventievoorraden onder bepaalde omstandigheden kunnen worden aangevuld met aankopen op de markt. Dit jaar waren de interventievoorraden (granen, melkpoeder, beperkte hoeveelheden boter) echter voldoende om de meeste behoeften voor het programma voor 2011 te dekken, en hoefden er maar weinig aankopen op de markt te worden gedaan. Het toegekende bedrag van 500 miljoen euro is gelijk aan dat voor de programma’s voor 2009 en 2010. De regeling voor 2011 staat los van het recent goedgekeurde voorstel om de regeling in de toekomst aan te passen (zie IP/10/1141). Het plan voor 2011 zal in de nabije toekomst door de Commissie worden goedgekeurd.

Dacian Cioloş, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, zei over het programma het volgende: “De steun voor de regeling voor behoeftigen bewijst eens te meer dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid er niet alleen voor de boeren is, maar voor alle EU-burgers. Vorig jaar hebben naar schatting 13 miljoen mensen van de verschillende nationale programma’s geprofiteerd.”

Achtergrond

De gratis uitdeling van voedsel aan de meest behoeftigen uit de Gemeenschap is van start gegaan als gevolg van een noodsituatie in de extreem koude winter van 1986/1987, toen de overschotten aan landbouwproducten aan liefdadigheidsorganisaties in de lidstaten werden gegeven, zodat die ze konden uitdelen aan wie ze nodig had. Vervolgens heeft deze maatregel een permanent karakter gekregen en zijn de interventievoorraden hiervoor de basis gaan vormen. Met de regeling konden de lidstaten de interventievoorraden overtollige voedingsmiddelen vrijmaken voor gebruik als voedselhulp. De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van begin jaren negentig, die tot doel had de interventievoorraden van de Gemeenschap drastisch te verminderen, heeft er in ieder geval toe bijgedragen dat het onder bepaalde omstandigheden werd toegestaan om voor dit doel voedsel op de markt in te kopen. Dit jaar waren de interventievoorraden voldoende voor een groot deel van het programma en hoefde er vrij weinig op de markt te worden gekocht. De blijvende vermindering van de interventievoorraden heeft er uiteindelijk toch toe geleid dat er een ontwerp voor de hervorming van het programma is opgesteld, dat tot doel heeft het programma aan te passen aan de ontwikkelingen van het GLB en de effectiviteit ervan voor de meest behoeftigen te verbeteren.

De deelneming van de lidstaten aan het programma is vrijwillig; de Commissie stelt elk jaar een nieuw programma vast. De begunstigden van de steun die in het kader van dit programma wordt verstrekt, zijn over het algemeen mensen die in armoede leven, onder meer gezinnen die het moeilijk hebben, ouderen die over onvoldoende inkomsten beschikken, daklozen, gehandicapten, kinderen in probleemsituaties, werkende armen, migranten en asielzoekers. De lidstaten werken hiertoe samen met liefdadigheidsinstellingen en/of plaatselijke sociale diensten.

De lidstaten die aan het programma wensen deel te nemen, stellen de Commissie hiervan aan het begin van elk jaar in kennis, en delen haar vervolgens mee hoeveel en welke producten zij nodig hebben. Achteraf moeten zij ook aan de Commissie verslag uitbrengen over de uitvoering van het programma.

Hoewel de EU gemiddeld een van de hoogste levensstandaards ter wereld heeft, zijn sommige mensen niet in staat zich naar behoren te voeden. Volgens de meest recente ramingen zou 17% van de bevolking in de Europese Unie op of onder de armoedegrens leven en daardoor met voedselarmoede te maken hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij minder dan eens in de twee dagen een uitgebalanceerde maaltijd krijgen.

Voor meer informatie zie:

Voor documenten en meer informatie over het voedseldistributieprogramma voor de meest behoeftigen, zie:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

Bijlage 1 Uit de interventievoorraden van de Gemeenschap te nemen hoeveelheid, per product, bestemd voor verstrekking in de lidstaten in het kader van het programma voor 2011

Bijlage 2 In het kader van het programma voor 2011 aan de lidstaten ter beschikking gestelde financiële middelen

Bijlage 1

Uit de interventievoorraden van de Gemeenschap te nemen hoeveelheid, per product, bestemd voor verstrekking in de lidstaten in het kader van het programma voor 2011

(in ton)

Lidstaat:

Granen

Boter

Mageremelkpoeder

Suiker

België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Totaal

2 759 277

1 543

93 899

9

Bijlage 2

In het kader van het programma voor 2011 aan de lidstaten ter beschikking gestelde financiële middelen

(in euro's)

Lidstaat:

Verspreiding

België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Totaal

480 000 000


Side Bar