Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Brüssel, 4. oktoober 2010

Euroopa kiidab heaks 500 miljoni euro suuruse toiduabi puudust kannatavatele isikutele 2011. aastal

Ühise turukorralduse korralduskomitees olid täna hääletusel liikmesriikide esitatud toiduabi kavad, mis on koostatud puudust kannatavatele inimestele mõeldud 2011. aasta abiprogrammi raames. Järgmisel aastal on programmi kaasatud 20 liikmesriiki, nende hulgas Tšehhi Vabariik, kes osaleb selles esimest korda. Algselt oli programm ette nähtud põllumajandustootjate üleliigse toodanguvaru (nn sekkumisvarud) jagamiseks puudust kannatavatele isikutele. 1990. aastate keskpaigas programmi muudeti, et teatavatel tingimustel oleks võimalik sekkumisvarusid turuostudega täiendada. Käesoleva aasta sekkumisvarud (teravili, piimapulber, piiratud kogus võid) katavad suure osa 2011. aasta kava vajadustest ning turuoste on vaja teha üksnes vähesel määral. Turuostudeks on eraldatud 500 miljoni euro suurune eelarve, mis on sama suur kui 2009. ja 2010. aastal. Hiljuti kohandatud ettepanekud programmi tulevikus ajakohastada [vt IP/10/1141] 2011. aasta programmis ei kajastu. 2011. aasta kava võtab komisjon vastu lähimal ajal.

ELi põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Ciolos märkis programmi kohta: „Puudust kannatavatele inimestele suunatud abiprogramm on järjekordne märk sellest, et ühine põllumajanduspoliitika ei ole mõeldud üksnes põllumajandustootjatele vaid kõigile ELi kodanikele. Eelmisel aastal said mitmete riiklike kavade kaudu abi ligikaudu 13 miljonit inimest.

Taust

Ühenduses enim puudust kannatavatele inimestele hakati toiduaineid jaotama 1986/1987. aasta erakordselt külma talve hädaolukorras, kui põllumajandustootjate üleliigne toodanguvaru anti liikmesriikide heategevusorganisatsioonidele, kes pidid selle abivajajatele laiali jaotama. Seejärel otsustati meede muuta püsivaks ja sekkumisvarudel põhinevaks. Programm võimaldab liikmesriikidel kasutada riigi üleliigseid toiduvarusid toiduabina. 1990. aastate alguses tehti algust ühise põllumajanduspoliitika reformiprotsessiga, et ühenduse sekkumisvarusid märkimisväärselt vähendada, ning seetõttu hakati teatavatel tingimustel lubama turuostude tegemist. Käesoleval aastal on saadaolevate sekkumisvarude kogus võimaldanud katta suure osa kava vajaduse ning turuoste on olnud vaja teha üksnes vähesel määral. Sekkumisvarude pidev vähendamine on siiski viinud vajaduseni töötada välja programmi reformimise kava, mille eesmärk on kohanduda ühise põllumajanduspoliitika arenguga ja muuta programm enim puudust kannatavate inimeste jaoks tõhusamaks.

Liikmesriigid osalevad programmis vabatahtlikkuse alusel ja igal aastal võtab komisjon vastu uue kava. Toiduabi antakse mitmetele puudust kannatavatele ühiskonnagruppidele, näiteks raskustes olevatele perekondadele, puudust kannatavatele eakatele inimestele, kodututele, puuetega inimestele, tõrjutuse ohus lastele, vaestele töölistele, sisserännanud töölistele ja varjupaigataotlejatele. Toiduabi andmiseks teevad liikmesriigid koostööd heategevusasutuste ja kohalike sotsiaalametitega.

Liikmesriigid, kes soovivad programmis osaleda, teavitavad komisjoni sellest iga aasta alguses, andes seejärel teada, milliseid tooteid nad vajavad. Ühtlasi peavad liikmesriigid esitama komisjonile tagantjärele aruande programmi rakendamise kohta.

Kuigi Euroopa Liidu elatustase on keskmiselt maailma kõrgeimate hulgas, leidub siin inimesi, kes ei saa endale lubada piisavalt toitu. Kõige hiljutisemate hinnangute kohaselt elab ligikaudu 17% ELi elanikkonnast alla vaesuspiiri või piiri peal, puutudes pidevalt kokku toiduainete nappusega, mille tõttu ei ole neil võimalik isegi ülepäeviti tasakaalustatud toitu saada.

Lisateave

  • Dokumendid ja täiendav teave toiduabi jaotamise programmi kohta ühenduses enim puudustkannatavatele isikutele on kättesaadav veebilehel: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • 1. lisa: Ühenduse sekkumisvarudest maha arvatavate tooteliikide kogused, mis jagatakse liimesriikides 2011. aasta kava raames

  • 2. lisa: 2011. aasta kava raames liikmesriikide käsutusse antavad varud

1. lisa

Ühenduse sekkumisvarudest maha arvatavate tooteliikide kogused, mis jagatakse liimesriikides 2011. aasta kava raames

(tonnides)

Liikmesriik

Teravili

Või

Lõssipulber

Suhkur

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Kokku

2 759 277

1 543

93 899

9

2. lisa

2011. aasta kava raames liikmesriikide käsutusse antavad varud

(eurodes)

Liikmesriik

Eraldatav summa

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Kokku

480 000 000


Side Bar