Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2010

Η Ευρώπη εγκρίνει το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ για την επισιτιστική βοήθεια στους απόρους το 2011

Τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος για τους απόρους του 2011 ψηφίστηκαν στη διαχειριστική επιτροπή της ενιαίας ΚΟΑ. Το επόμενο έτος, 20 κράτη μέλη θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων η Τσεχική Δημοκρατία η οποία θα συμμετάσχει για πρώτη φορά. Ενώ αρχικά το εν λόγω πρόγραμμα είχε σχεδιαστεί με σκοπό να προσφέρει τα πλεονασματικά αποθέματα γεωργικών προϊόντων («αποθέματα παρέμβασης») σε απόρους, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 τροποποιήθηκε ώστε να καταστεί δυνατή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμπλήρωση των αποθεμάτων παρέμβασης με την αγορά προϊόντων. Ωστόσο, φέτος, τα υφιστάμενα αποθέματα παρέμβασης (σιτηρά, γάλα σε σκόνη, περιορισμένες ποσότητες βουτύρου) καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες του προγράμματος για το 2011, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνει περιορισμένη μόνο αγορά προϊόντων. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και είναι ίδιος με τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων για το 2009 και το 2010. Το πρόγραμμα του 2011 δεν σχετίζεται με την πρόσφατη πρόταση τροποποίησης για την προσαρμογή του προγράμματος στο μέλλον [see IP/10/1141]. Το πρόγραμμα του 2011 θα εγκριθεί από την Επιτροπή στο εγγύς μέλλον.

Ο κ Dacian Ciolos, Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε για το πρόγραμμα: « Το πρόγραμμα για τους απόρους αποτελεί μία επιπλέον ένδειξη ότι η κοινή γεωργική πολιτική δεν αφορά μόνο τους γεωργούς αλλά όλους τους πολίτες της Ε.Ε. Το προηγούμενο έτος, περίπου 13 εκατ. άνθρωποι επωφελήθηκαν από διάφορα εθνικά προγράμματα.»

Ιστορικό

Το πρόγραμμα για τη δωρεάν διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας ξεκίνησε εκτάκτως κατά τη διάρκεια του εξαιρετικά ψυχρού χειμώνα του 1986/1987, όταν τα πλεονάζοντα αποθέματα γεωργικών προϊόντων δόθηκαν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις των κρατών μελών για να τα διανείμουν σε απόρους. Στη συνέχεια, το εν λόγω μέτρο καθιερώθηκε και βασίζεται στη χρησιμοποίηση των αποθεμάτων παρέμβασης. Το εν λόγω πρόγραμμα επέτρεπε στα κράτη μέλη να αποδεσμεύουν τα πλεονάζοντα δημόσια αποθέματα τροφίμων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως επισιτιστική βοήθεια. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 με σκοπό τη δραστική μείωση των κοινοτικών αποθεμάτων παρέμβασης συνέβαλε στο να επιτραπεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αγορά προϊόντων. Ωστόσο, φέτος, η ποσότητα των διαθέσιμων αποθεμάτων παρέμβασης επαρκεί για να καλυφθεί σχεδόν το σύνολο του προγράμματος και δεν απαιτείται παρά μόνο περιορισμένη αγορά προϊόντων. Η βιώσιμη μείωση των αποθεμάτων παρέμβασης οδήγησε σε προτάσεις μεταρρύθμισης του προγράμματος με στόχο την προσαρμογή του στις εξελίξεις της ΚΓΠ και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του υπέρ των απόρων.

Η συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα είναι προαιρετική και η Επιτροπή εγκρίνει κάθε χρόνο νέο πρόγραμμα. Η βοήθεια συνήθως προσφέρεται σε ευρύ φάσμα ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, περιλαμβανομένων οικογενειών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ηλικιωμένων με ανεπαρκείς πόρους, αστέγων, ατόμων με αναπηρίες, παιδιών σε κίνδυνο, φτωχών εργαζομένων, μεταναστών και αυτών που ζητούν πολιτικό άσυλο.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το γνωστοποιούν στην Επιτροπή στην αρχή κάθε έτους και στη συνέχεια της κοινοποιούν τις ανάγκες τους σε συγκεκριμένα προϊόντα. Οφείλουν επίσης να της διαβιβάσουν έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

Μολονότι η ΕΕ παρουσιάζει, κατά μέσο όρο, από τα υψηλότερα επίπεδα διαβίωσης στον κόσμο, ορισμένοι άνθρωποι δεν τρέφονται επαρκώς. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, κατά μέσο όρο, το 17% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή στα όρια της φτώχειας και, κατά συνέπεια, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ελλιπούς σίτισης, η οποία δεν επιτρέπει, παραδείγματος χάριν, τη λήψη ενός ισορροπημένου γεύματος ανά διήμερο.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Για έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δωρεάν διανομή τροφίμων στους απόρους παρακαλείσθε να ανατρέξετε: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Παράρτημα 1: Ποσότητα κάθε είδους προϊόντος που πρόκειται να αποσυρθεί από τα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης με σκοπό τη διανομή στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2011

  • Παράρτημα 2: Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2011.

Παράρτημα 1:

Ποσότητα κάθε είδους προϊόντος που πρόκειται να εξέλθει από τα κοινοτικά αποθέματα παρέμβασης με σκοπό τη διανομή στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος του 2011

(σε τόνους)

Κράτος μέλος

Σιτηρά

Βούτυρο

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Ζάχαρη

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Ελλάδα

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Σύνολο

2 759 277

1 543

93 899

9

Παράρτημα 2:

Πόροι που διατίθενται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος του 2011.

(σε ευρώ)

Κράτος μέλος

Κατανομή

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Ελλάδα

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Σύνολο

480 000 000


Side Bar