Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1284

Брюксел, 4 октомври 2010 г.

Европа одобрява хранителни помощи в размер на 500 милиона EUR по схемата „Помощ за нуждаещите се ― 2011“

Предоставените от държавите-членки планове за хранителни помощи във връзка със схемата „Помощ за нуждаещите се ― 2011“ бяха гласувани в Управителния комитет за единна обща организация на пазара. Следващата година в схемата ще участват 20 държави-членки, като сред тях за първи път ще бъде и Чешката република. Схемата, чиято първоначална цел бе да предоставя излишните запаси от земеделски продукти (интервенционни запаси) на нуждаещите се, беше изменена в средата на деветдесетте години на миналия век, така че при определени обстоятелства интервенционните запаси да могат да бъдат попълвани с покупки на пазара. Тази година обаче наличните интервенционни запаси (зърнени храни, мляко на прах, определени количества масло) до голяма степен задоволяват нуждите, залегнали в плана за 2011 година, в резултат на което необходимостта да се прибягва до покупки на пазара е ограничена. Планираният бюджет е 500 млн. EUR и съответства на тези от плановете за 2009 и 2010 година. Схемата за 2011 г. не е свързана с неотдавнашното предложение, преработено така, че да бъде пригодено за бъдещето [вж. IP/10/1141]. Сега предстои планът за 2011 г. да бъде приет от Комисията.

Дачиан Чолош, комисар по земеделието и развитието на селските райони, заяви по повод програмата: „Схемата „Помощ за нуждаещите се“ е още един знак, че Общата селскостопанска политика не е предназначена единствено за земеделците, а за всички граждани на ЕС. Изчисленията сочат, че миналата година 13 милиона души са се възползвали от различни национални програми.“

Контекст

Безплатното раздаване на храна на най-нуждаещите се граждани на Общността започна по спешност през изключително студената зима на 1986—1987 година, когато складираните излишъци от селскостопански продукти бяха раздадени на благотворителни организации в държавите-членки, които от своя страна ги раздадоха на нуждаещите се лица. Впоследствие тази мярка доби траен характер и бе свързана с интервенционните запаси. Схемата позволява на държавите-членки да освобождават излишните хранителни продукти от публичните запаси, за да бъдат използвани като хранителни помощи. Процесът на реформиране на Общата селскостопанска политика (ОСП), започнат в началото на 90-те години на миналия век и целящ драстичното намаляване на интервенционните запаси на Общността, способства все пак са стане възможно закупуването на храни на пазара при определени обстоятелства. Тази година обаче размерът на наличните интервенционни запаси позволява да се покрият почти изяло заложените в плана количества и закупуването на храни на пазара е сведено до минимум. Трайното намаляване на интервенционните запаси все пак доведе до изготвянето на проект за реформа на програмата, целящ привеждането ѝ в съответствие с въведените в ОСП изменения и подобряване на ефективността ѝ спрямо най-нуждаещите се лица.

Участието на държавите-членки в програмата е на доброволен принцип, като Комисията приема нов план всяка година. По принцип помощта се предоставя на широк кръг от хора, които живеят в бедност, включително семейства в затруднено положение, възрастни хора, неразполагащи с достатъчно средства, бездомни лица, хора с увреждания, деца в рискова ситуация, бедни работници, работници мигранти и търсещи убежище лица, като за извършването на дейността държавите-членки разчитат на благотворителни организации и/или местни социални служби.

Желаещите да участват в програмата държави-членки уведомяват за това Комисията в началото на всяка година и ѝ изпращат впоследствие описание от какви продукти се нуждаят. След това те са длъжни да представят доклад относно прилагането на програмата.

Въпреки че в ЕС средният жизнен стандарт е един от най-високите в света, някои хора не са в състояние да си осигурят задоволителна прехрана. Последните оценки сочат, че средно 17 % от населението на Европейския съюз живее под или на границата на бедността и вследствие на това се храни оскъдно, т.е. не може да си позволи полезна и питателна храна веднъж на два дни.

За повече информация:

  • Документи и повече информация относно програмата за предоставяне на храна на най-нуждаещите се можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/freefood/index_en.htm

  • Приложение 1: Количества по видове продукти за изтегляне от интервенционните запаси на Общността и за разпределяне в държавите-членки в рамките на плана за 2011 година

  • Приложение 2: Предоставени средства на държавите-членки в рамките на плана за 2011 г.

Приложение 1:

Количества по видове продукти за изтегляне от интервенционните запаси на Общността и за разпределяне в държавите-членки в рамките на плана за 2011 година

(в тонове)

Държава-членка

Зърнени продукти

Масло

Обезмаслено мляко на прах

Захар

Belgique/België

74 030

-

1 687

България

103 318

-

-

Česká Republika *

401

-

-

9

Eesti **

7 068

-

-

Eire / Ireland

250

109

-

Elláda

88 836

976

-

España

305 207

-

23 507

France

491 108

-

11 305

Italia

467 683

-

28 281

Latvija

50 663

-

730

Lietuva

61 000

-

704

Luxembourg ***

-

-

-

Magyarország

132 358

-

-

Malta

5 990

-

-

Polska

441 800

-

15 686

Portugal

61 906

458

5 000

România

370 000

-

5 600

Slovenija

14 159

-

500

Slovakia

45 000

-

-

Suomi / Finland

38 500

-

899

Общо

2 759 277

1 543

93 899

9

Приложение 2:

Предоставени средства на държавите-членки в рамките на плана за 2011 г.

(в евро)

Държава-членка

Разпределение

Belgique/België

10 935 075

България

11 042 840

Česká republika 

120 462

Eesti

782 938

Éire/Ireland

1 196 457

Elláda

20 045 000

España

74 731 353

France

72 741 972

Italia

100 649 380

Latvija

6 723 467

Lietuva

7 781 341

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 146 729

Malta

640 243

Polska

75 320 186

Portugal

20 513 026

România

49 578 143

Slovenija

2 409 038

Slovakia

4 809 692

Suomi/Finland

5 725 175

Общо

480 000 000


Side Bar