Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Bryssel den 1 oktober 2010

Bättre tillämpning av gemenskapslagstiftningen

I dag har Europeiska kommissionen lagt fram sin årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2009). I rapporten betonas den helt avgörande vikten av en fullständig och korrekt tillämpning av EU-lagstiftningen för att tillhandahålla de rättigheter och skyldigheter som följer av den. Där klargörs att även om situationen har förbättrats något, återstår en avgörande utmaning, nämligen medlemsstaternas sena införlivande av direktiv. Instrumenten har breddats och insatserna förstärkts för att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna ska kunna förhindra införlivandeproblem och skapa en effektiv tillämpning av EU-lagstiftningen.

Europeiska unionen handlägger omkring 8 000 giltiga rättsakter i 27 medlemsstater. Utmaningarna är förstås många och varierande, vilket gör att överträdelseförfarandet spelar en viktig roll för att garantera en korrekt tillämpning av EU-lagstiftningen. Rapporten bekräftar att ett stort antal problem lösts utan att de har behövt behandlas i EU-domstolen (95 % av klagomålen fick en lösning utan att behöva tas upp i domstolen). I slutet av 2009 handlade kommissionen omkring 2 900 klagomål och överträdelseärenden, vilket är 16 % mindre än 2008. Det innebar också en 26 % minskning av förfarandena om utebliven anmälan av genomförandebestämmelser för direktiv. Antalet överträdelseförfaranden minskade med 15 % jämfört med föregående år. Sektorerna med flest ärenden är fortfarande miljö, beskattning, energi, transport och den inre marknaden.

Prioriterade åtgärdsområden

Rapporten behandlar det gångna årets framsteg i fråga om genomförande, förvaltning och efterlevnad av EU-lagstiftningen:

Sent införlivande och förebyggande åtgärder: Trots att vissa förbättringar har konstaterats i år, fortsätter sent införlivande att vara ett vanligt, systematiskt problem som påverkar företag och människor inom EU. Kommissionen uppmuntrar ökat samarbete med medlemsstaterna om förebyggande åtgärder för att säkerställa att lagen dels genomförs i tid, dels tillämpas på ett bättre sätt.

Jämförelsetabeller: Jämförelsetabellerna bidrar till öppenhet och underlättar tillämpningen av lagen. De är en god hjälp i samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna i samband med granskningen av införlivandet och möjliggör både tidig upptäckt av problem och dialog för att undvika senare och mer svårlösta problem. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att söka stöd från samtliga EU-institutioner för en heltäckande användning av dessa tabeller.

Expertgrupper: Dessa gruppers betydelse för att förvalta tillämpningen av EU-lagstiftningen understryks av exempel som bekräftar hur skiftande och omfattande arbetet är med att maximera fördelarna med EU-lagstiftningen.

Kontakten med medborgarna och registrering av klagomål: Övergripande instrument såsom Solvit och EU pilot utvecklas ständigt och detta med goda resultat. Solvit har tilldelats ett ökande antal ärenden samtidigt som större delen av dem har kunnat handläggas framgångsrikt. Tack vare EU pilot kan problem med införlivandet eller tillämpningen lösas på ett tidigt stadium. Medlemsstaterna bidrar aktivt till framgången med dessa instrument.

Genomförandefrågor: Mer uppmärksamhet måste riktas mot genomförandeåtgärderna i samband med förberedandet av ny lagstiftning. Dessa kan vara av övergripande natur eller utformade för specifika sektorer. När EU-lagstiftningen inbegriper genomförandeåtgärder, såsom rätten att överklaga beslut, kommer kommissionen att arbeta för att tillgripa sådana åtgärder och inrikta sina insatser på att de genomförs och tillämpas på ett korrekt sätt.

Överträdelseförfaranden: Kommissionen uppdaterar och bekräftar prioriteringen att lagen ska tillämpas på effektivast möjliga sätt och i god tid, vilket ligger i de flesta människors och företags intresse.

Rapportering: EU-lagstiftningen inbegriper ofta en skyldighet för kommissionen att lägga fram en rapport om den inledande tillämpningen av åtgärden. Kommissionen vill understryka värdet av dessa rapporter, som bygger på medlemsstaternas bidrag, särskilt mot bakgrund av den ökade uppmärksamheten på utvärderingen av EU-lagstiftningens effekter.

Bakgrund

På begäran av Europaparlamentet har kommissionen varje år sedan 1984 lagt fram en årsrapport om kontrollen av tillämpningen av gemenskapslagstiftningen under föregående år.

I sitt meddelande från 2007 ”En Europeisk union som bygger på resultat – tillämpningen av gemenskapsrätten” KOM (2007) 502, meddelar kommissionen att den kommer att ge årsrapporten en ny inriktning på strategiska frågor, på bedömning av den aktuella lagstiftningssituationen och nuvarande prioriteringar samt på planering av framtida insatser.

Tjugosjunde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2009) och medföljande dokument finns på webbplatsen Europa. Statistik om medlemsstaternas införlivandeåtgärder parlamentet senare tid finns på: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar