Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Bruselj, 1. oktobra 2010

Boljša uporaba prava Skupnosti

Evropska komisija je danes predstavila svoje letno poročilo o spremljanju uporabe prava Skupnosti (2009). V poročilu je poudarjen bistveni pomen pravilne uporabe prava EU v celoti za zagotavljanje pravic in obveznosti, ki jih določa pravo EU. Pojasnjuje tudi, da čeprav je splošno stanje malo boljše, ena glavnih težav ostaja nerešena, namreč pozen prenos direktiv v državah članicah. V sodelovanju z državami članicami so bili razširjeni instrumenti in povečana prizadevanja za preprečevanje problemov pri prenosu direktiv in zagotavljanje učinkovite uporabe prava EU.

Evropska unija upravlja približno 8 000 pravnih aktov, ki veljajo v 27 državah članicah. Izzivi so zato številni in različni, pri čemer pa ima postopek za ugotavljanje kršitev bistveno vlogo pri zagotavljanju pravilne uporabe prava Evropske unije. Poročilo potrjuje visok odstotek razrešenih zadev, ne da bi bile predložene Sodišču Evropske unije (95 % pritožb je bilo zaključenih pred odločbo Sodišča). Konec leta 2009 je Komisija obravnavala okrog 2 900 primerov pritožb in kršitev, kar je 16 % manj kot leta 2008, in 26 % manj postopkov zaradi neobveščanja o ukrepih držav članic za prenos direktiv. Število primerov kršitev, ki temeljijo na pritožbah, se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo za 15 %. Sektorji, na katere se nanaša največ zadev, so še naprej okolje, obdavčenje, energetika in promet ter notranji trg.

Prednostna področja ukrepanja

Poročilo navaja napredek, dosežen v zadnjem letu pri izvajanju, upravljanju in izvrševanju prava EU:

Pozen prenos in preventivni ukrepi: Kljub izboljšanju, zabeleženemu v tem letu, je pozen prenos direktiv še vedno zelo razširjen, sistematičen problem, ki škoduje podjetjem in državljanom EU. Komisija spodbuja tesnejše sodelovanje z državami članicami glede preventivnih ukrepov za boljše in pravočasno izvajanje in uporabo prava.

Korelacijske tabele: Korelacijske tabele prispevajo k preglednosti in izboljšajo dostop do prava. S pregledom določb prenosa, ki omogoča zgodnje odkrivanje problemov, in dialogom, s katerim se preprečijo poznejši zapleti, pripomorejo k boljšemu sodelovanju Komisije z državami članicami. Komisija si bo še naprej prizadevala za podporo vseh institucij EU za celovito pripravo teh tabel.

Skupine strokovnjakov: Njihov pomen pri upravljanju uporabe prava EU dokazujejo primeri, ki potrjujejo veliko raznolikost in obseg dela, namenjenega povečanju koristi od zakonodaje EU.

Odgovori državljanom in evidentiranje pritožb: Horizontalni instrumenti, kot sta SOLVIT in EU-pilot, se še naprej razvijajo in dajejo dobre rezultate. SOLVIT je povečal obseg spisov, hkrati pa ohranil konstantno visoko stopnjo uspešnosti. EU-pilot omogoča zgodnje odpravljanje problemov pri prenosu in/ali uporabi. Države članice aktivno prispevajo k uspešnosti teh instrumentov.

Vprašanja glede izvrševanja zakonodaje: Pri pripravi nove zakonodaje je treba več pozornosti nameniti ukrepom za izvrševanje zakonodaje. Ti se lahko uporabljajo horizontalno ali so oblikovani za posamezne sektorje. Kadar zakonodaja EU vsebuje ukrepe za izvrševanje, kot je na primer pravica do pritožbe zoper neko odločitev, bo Komisija storila vse za zagotovitev uporabe teh ukrepov v celoti in se osredotočila na njihovo pravilno izvajanje in uporabo.

Postopki za ugotavljanje kršitev: Komisija potrjuje prednost, ki jo pripisuje pravočasni in učinkoviti uporabi prava, ki je v interesu kar največjega števila državljanov in podjetij.

Poročanje: Zakonodaja EU pogosto vsebuje zahtevo, da mora Komisija pripraviti poročilo o predčasnem izvajanju ukrepa. Komisija poudarja pomen teh poročil, ki temeljijo na prispevkih držav članic, v povezavi s povečano pozornostjo, ki se namenja oceni učinka prava EU.

Ozadje

Na podlagi zahteve Evropskega parlamenta Komisija vsako leto od leta 1984 predloži letno poročilo o spremljanju uporabe prava Skupnosti za preteklo leto.

Leta 2007 pa je Komisija v svojem sporočilu z naslovom „Evropa rezultatov – uporaba prava Skupnosti“, COM(2007) 502, napovedala, da bo letno poročilo po novem usmerjeno v prihodnost in se bo osredotočalo na strateška vprašanja, oceno veljavne zakonodaje ter prednostne naloge in načrtovanje prihodnjega dela.

27. letno poročilo o spremljanju uporabe prava Skupnosti (2009) in spremni dokumenti so na razpolago na spletišču Europa. Statistični podatki o zadnjih prenosih s strani držav članic so na voljo na: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm.


Side Bar