Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

V Bruseli 1. októbra 2010

Lepšie uplatňovanie práva Spoločenstva

Európska komisia dnes predložila svoju výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2009). Táto správa zdôrazňuje rozhodujúci význam, ktorý má riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ pre zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich z týchto predpisov. Objasňuje, že aj keď sa situácia mierne zlepšila, naďalej pretrváva jeden hlavný problém – neskorá transpozícia smerníc členskými štátmi. V partnerstve s členskými štátmi boli rozšírené príslušné nástroje a ďalej sa zintenzívnilo úsilie s cieľom predchádzať problémom s transpozíciou a dosiahnuť účinné uplatňovanie práva EÚ.

Európska únia sa zaoberá približne 8 000 platnými legislatívnymi aktmi v 27 členských štátoch, čo nevyhnutne prináša mnoho rôznych problémov. Konanie vo veci porušenia právnych predpisov preto plní významnú úlohu pri zabezpečovaní správneho uplatňovania práva Európskej únie. Správa potvrdzuje vysoké percento vyriešených záležitostí, pri ktorých nebolo potrebné obrátiť sa na Európsky súdny dvor (95 % sťažností bolo vyriešených pred rozhodnutím ESD). Ku koncu roka 2009 Komisia spracúvala približne 2 900 sťažností a prípadov porušenia právnych predpisov, čo je o 16 % menej ako v roku 2008, pričom počet konaní o neoznámení opatrení na transpozíciu smerníc sa znížil o 26 %. Počet konaní vo veci porušenia právnych predpisov začatých na základe sťažnosti klesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 15 %. Odvetvia, v ktorých sa naďalej vyskytuje najviac prípadov, sú životné prostredie, dane, energetika, doprava a vnútorný trh.

Prioritné oblasti činnosti

V správe sa opisuje pokrok v oblasti vykonávania, riadenia a uplatňovania práva EÚ zaznamenaný v priebehu uplynulého roka.

Neskorá transpozícia a preventívne opatrenia: Napriek určitému zlepšeniu v tomto roku neskorá transpozícia zostáva naďalej rozšíreným a systematickým problémom, ktorý má vplyv na podniky, ako aj občanov EÚ. Komisia podporuje zintenzívnenie spolupráce s členskými štátmi v oblasti preventívnych opatrení s cieľom zabezpečiť lepšie a včasné vykonávanie a uplatňovanie právnych predpisov EÚ.

Korelačné tabuľky: Korelačné tabuľky prispievajú k prehľadnosti a zlepšujú prístup k právu. Uľahčujú spoluprácu Komisie s členskými štátmi v rámci preskúmavania pokroku pri transpozícii, pričom umožňujú včasnú identifikáciu problémov a dialóg, vďaka ktorým sa predchádza neskorším a trvalejším ťažkostiam. Komisia sa bude naďalej usilovať o získanie podpory zo strany všetkých inštitúcií EÚ pri komplexnom poskytovaní týchto tabuliek.

Expertné skupiny: Viacero príkladov zdôrazňuje dôležitosť ich úlohy pri riadení uplatňovania práva EÚ a potvrdzuje značnú rôznorodosť a objem práce, ktorú venovali maximalizovaniu priaznivých účinkov legislatívy EÚ.

Riešenie požiadaviek občanov a registrácia sťažností: Naďalej sa rozvíjajú horizontálne nástroje ako SOLVIT a projekt EU Pilot, ktoré prinášajú dobré výsledky. Napriek zvýšeniu počtu prípadov spracúvaných sieťou SOLVIT sa vysoká úspešnosť riešení zachovala aj naďalej. EU Pilot umožňuje včasné riešenie problémov s transpozíciou a/alebo uplatňovaním. Členské štáty aktívne prispievajú k úspechu týchto nástrojov.

Otázky uplatňovania práva EÚ: Pri príprave novej legislatívy by sa malo venovať viac pozornosti vykonávacím opatreniam. Tieto opatrenia sa môžu uplatňovať horizontálne alebo sa zameriavať na osobitné odvetvia. Tam, kde právne predpisy EÚ obsahujú vykonávacie opatrenia, ako napr. práva na odvolanie voči rozhodnutiam, Komisia sa bude usilovať o zabezpečenie plnohodnotného využívania takýchto opatrení a zameria svoju činnosť na ich správne vykonávanie a uplatňovanie.

Konania vo veci porušenia právnych predpisov: Komisia potvrdzuje a zároveň aktualizuje prioritu, ktorú prisudzuje čo možno najrýchlejšiemu a najefektívnejšiemu uplatňovaniu právnych predpisov, ktoré je v širokom záujme väčšiny občanov aj podnikov.

Podávanie správ: Súčasťou mnohých legislatívnych nástrojov EÚ je aj povinnosť Komisie podávať správy o počiatočnom uplatňovaní opatrenia. Komisia zdôrazňuje význam týchto správ, ktoré vychádzajú z príspevkov členských štátov a venujú zvýšenú pozornosť zlepšeniu hodnotenia vplyvu právnych predpisov EÚ.

Kontext

Na žiadosť Európskeho parlamentu Komisia od roku 1984 každoročne predkladá výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva v predchádzajúcom roku.

V roku 2007 Komisia vo svojom oznámení „Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva“, KOM(2007) 502, oznámila, že výročná správa bude zameraná na strategické záležitosti v budúcnosti, na hodnotenie súčasného stavu práva a priorít a na plánovanie práce v budúcnosti.

Túto 27. výročnú správu o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva (2009) a sprievodné dokumenty možno nájsť na webovej lokalite Europa. Štatistické údaje o nedávnych transpozičných opatreniach členských štátov sú k dispozícii na: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm.


Side Bar