Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Bruxelles, 1 octombrie 2010

Îmbunătățirea aplicării dreptului comunitar

Comisia Europeană a prezentat astăzi raportul său anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2009). Raportul subliniază importanța esențială a unei aplicări integrale și corecte a dreptului UE pentru respectarea drepturilor și obligațiilor create de acesta. Cu toate că sunt semnalate unele progrese, principala provocare evidențiată de raport, care rămâne de actualitate, este reprezentată de transpunerea tardivă a directivelor de către statele membre. În parteneriat cu acestea din urmă, instrumentele folosite au fost consolidate și eforturile depuse sporite în vederea evitării problemelor de transpunere și asigurării aplicării eficace a dreptului UE.

Uniunea Europeană gestionează aproximativ 8 000 de acte juridice care sunt în vigoare în cele 27 de state membre, fapt ce generează, în mod inevitabil, provocări numeroase și variate. Procedura privind încălcarea dreptului comunitar joacă un rol esențial pentru garantarea aplicării corecte a dreptului Uniunii Europene. Raportul confirmă numărul ridicat de probleme soluționate fără a fi necesară sesizarea Curții Europene de Justiție (95% din plângeri fiind soluționate înainte de pronunțarea unei hotărâri a CEJ). La sfârșitul anului 2009, Comisia gestiona aproximativ 2 900 de plângeri și dosare privind încălcarea dreptului comunitar, cu 16% mai puțin decât în 2008 și cu 26% mai puține acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligației de notificare a măsurilor de transpunere a directivelor. Numărul cazurilor de încălcare a dreptului comunitar bazate pe plângeri a scăzut cu 15% în raport cu anul trecut. Sectoarele care continuă să fie cel mai încărcate din punct de vedere al acțiunilor gestionate, sunt în continuare mediul, impozitarea, energia, transporturile și piața internă.

Domenii de acțiune prioritare

Raportul identifică progresele înregistrate în ultimul an în ceea ce privește transpunerea, gestionarea și aplicarea dreptului UE:

Transpunerea tardivă și măsurile preventive: Cu toate că anul acesta au fost înregistrate anumite progrese, transpunerea tardivă continuă să reprezinte o problemă sistemică și generalizată, care afectează cetățenii și întreprinderile din UE. Comisia încurajează intensificarea cooperării cu statele membre în ceea ce privește măsurile preventive, în vederea asigurării unei mai bune și mai prompte transpuneri și puneri în aplicare a dreptului.

Tabele de corespondență: Tabelele de corespondență contribuie la transparență și îmbunătățirea accesului la legislație. Acestea îmbunătățesc cooperarea dintre Comisie și statele membre în procesul de evaluare a transpunerii legislației, permițând identificarea timpurie a problemelor și facilitând dialogul pentru a evita, mai târziu, problemele persistente. Comisia va continua să sensibilizeze toate instituțiile UE în ceea ce privește necesitatea transmiterii generalizate a acestor tabele.

Grupurile de experți: Importanța acestora în ceea ce privește gestionarea aplicării dreptului UE este subliniată prin exemple care confirmă marea varietate și volumul de muncă dedicat de aceștia optimizării avantajelor create de legislația UE.

Răspunsurile la solicitările cetățenilor și înregistrarea plângerilor: Instrumentele orizontale, precum SOLVIT și EU Pilot, continuă să fie dezvoltate și să aibă rezultate pozitive. Cu toate că numărul dosarelor gestionate de Solvit a crescut, rata de soluționare a acestora rămâne în mod constant ridicată. EU Pilot permite o soluționare timpurie a problemelor privind transpunerea/punerea în aplicare. Statele membre contribuie în mod activ la asigurarea succesului acestor instrumente.

Probleme în aplicarea legislației UE: Trebuie acordată mai multă atenție măsurilor de punere în aplicare în cadrul elaborării noii legislații. Acestea pot avea aplicare orizontală sau pot fi axate pe anumite sectoare. De fiecare dată când un instrument legislativ al UE conține măsuri de punere în aplicare, precum dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unor decizii, Comisia va depune eforturi în vederea garantării folosirii depline a acestor măsuri, concentrându-se pe transpunerea și aplicarea corectă a acestora.

Procedurile privind încălcarea dreptului comunitar: Comisia actualizează și confirmă prioritatea pe care o acordă aplicării cât mai eficace și prompte a legii, în interesul cât mai larg al unui număr cât mai mare de cetățeni și întreprinderi.

Raportare: Instrumentele legislative ale UE cuprind adesea obligația Comisiei de a elabora un raport cu privire la aplicarea inițială a măsurilor. Comisia subliniază valoarea acestor rapoarte, elaborate în baza contribuțiilor statelor membre, acordându-se o atenție sporită evaluării impactului legislației UE.

Istoric

În urma unei solicitări formulate de Parlamentul European, Comisia prezintă, anual, începând cu 1984, un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar în anul precedent.

În comunicarea sa din 2007 intitulată „O Europă a rezultatelor – aplicarea dreptului comunitar” COM (2007) 502, Comisia a anunțat că în noul său raport va pune și mai mult accent pe aspectele strategice, pe evaluarea stadiului actual al legislației și a priorităților, precum și pe programarea acțiunilor viitoare.

Al 27-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2009) și documentele însoțitoare sunt disponibile pe site-ul Europa. Statistici recente privind evoluția transpunerii în statele membre pot fi consultate pe site-ul http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar