Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Brussel, 1 oktober 2010

Het EU-recht beter toepassen

Vandaag heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2009) gepresenteerd. In het verslag wordt de nadruk gelegd op het cruciale belang van de onverkorte en correcte toepassing van het EU-recht als we de door het EU-recht in het leven geroepen rechten en verplichtingen willen waarmaken. De situatie is weliswaar licht verbeterd, maar toch blijkt uit het verslag duidelijk dat er nog steeds één grote uitdaging blijft - de te late omzetting van richtlijnen door de lidstaten. De instrumenten zijn uitgebreid en in samenwerking met de lidstaten zijn de inspanningen verder opgevoerd om omzettingsproblemen te voorkomen en een effectieve toepassing van het EU-recht te realiseren.

De Europese Unie beheert ongeveer 8 000 rechtsinstrumenten die in de 27 lidstaten van kracht zijn. De uitdagingen zijn onvermijdelijk talrijk en divers, en de inbreukprocedure speelt dan ook een essentiële rol om de correcte toepassing van het recht van de Europese Unie te waarborgen. Het verslag bevestigt dat een zeer groot deel van de geschillen opgelost raakt zonder dat de zaak aanhangig hoeft te worden gemaakt bij het Europees Hof van Justitie (95% van de klachten werd afgesloten vóór een uitspraak van het EHvJ). Einde 2009 had de Commissie ongeveer 2 900 klachten en inbreukdossiers in behandeling, 16% minder dan in 2008. Het aantal procedures wegens niet-mededeling van omzettingsmaatregelen van richtlijnen daalde met 26%. Het aantal inbreukzaken op grond van klachten nam met 15% af in vergelijking met het vorige jaar. De sectoren waarin zich de meeste geschillen voordoen, blijven milieu, belastingen, energie, vervoer en interne markt.

Prioritaire gebieden voor actie

In het verslag wordt beschreven welke vooruitgang in het verslagjaar is geboekt bij de tenuitvoerlegging, het beheer en de handhaving van het EU-recht:

Te late omzetting en preventieve maatregelen: ondanks een lichte verbetering in het verslagjaar blijft de te late omzetting een wijdverspreid, structureel probleem, dat negatieve gevolgen heeft voor burgers en bedrijven in de EU. De Commissie moedigt de lidstaten aan om meer mee te werken aan preventieve maatregelen met het oog op een betere en tijdige tenuitvoerlegging en toepassing van het EU-recht.

Transponeringstabellen: transponeringstabellen dragen bij tot de transparantie en verbeteren de toegankelijkheid van het recht. Ze zorgen voor meer samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten bij de evaluatie van de omzetting en maken het aldus mogelijk problemen in een vroeg stadium te onderkennen en een dialoog aan te gaan om later grotere problemen te voorkomen. De Commissie zal bij alle EU-instellingen steun blijven zoeken voor een veralgemeend gebruik van dergelijke tabellen.

Deskundigengroepen: dat zij van groot belang zijn om de toepassing van het EU-recht in goede banen te leiden, blijkt duidelijk uit voorbeelden van de zeer uiteenlopende en talrijke werkzaamheden die moeten worden verricht om de voordelen van de EU-wetgeving optimaal te benutten.

Inspelen op problemen van burgers en klachtenregistratie: horizontale instrumenten zoals SOLVIT en EU‑Pilot worden verder ontwikkeld en leveren goede resultaten op. SOLVIT kreeg veel meer dossiers te behandelen, maar wist het percentage opgeloste problemen constant hoog te houden. EU‑Pilot maakt een snelle oplossing van omzettings‑ en/of andere toepassingsproblemen mogelijk. De lidstaten dragen actief bij tot het succes van deze instrumenten.

Handhaving: bij het opstellen van nieuwe wetgeving moet meer aandacht worden besteed aan handhavingsmaatregelen. Dit kunnen horizontale of sectorspecifieke maatregelen zijn. Wanneer in EU-wetgeving handhavingsmaatregelen zijn opgenomen, zoals het recht om besluiten aan te vechten, zal de Commissie erop toezien dat daarvan onverkort gebruik kan worden gemaakt, waarbij zij haar inspanningen vooral zal richten op de correcte tenuitvoerlegging en toepassing ervan.

Inbreukprocedures: de Commissie hernieuwt en bevestigt de prioriteit die wordt toegekend aan de tijdige en doeltreffende toepassing van het recht in het belang van zo veel mogelijk burgers en bedrijven.

Verslaglegging: In EU-wetgeving wordt vaak aan de Commissie de verplichting opgelegd een verslag over de eerste jaren van toepassing van de maatregel op te stellen. De Commissie wijst op de waarde van deze verslagen, die gebaseerd zijn op bijdragen van de lidstaten, voor de grotere aandacht die wordt besteed aan de evaluatie van het effect van het EU-recht.

Achtergrond

Op verzoek van het Europees Parlement stelt de Commissie sinds 1984 elk jaar een jaarlijks verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht in het voorafgaande jaar op.

In 2007 kondigde de Commissie in haar mededeling "Een Europa van resultaten – toepassing van het Gemeenschapsrecht" (COM(2007) 502) aan dat zij zich in haar jaarverslag voortaan meer zou toespitsen op strategische kwesties, de evaluatie van de stand van het recht, en op prioriteiten en de programmering van toekomstige werkzaamheden.

Het 27ste jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2009) en de daarbij horende documenten zijn beschikbaar op de Europa website. Statistische gegevens over de recente omzettingsratio van de lidstaten zijn te vinden op: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar