Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Briselē, 2010. gada 1. oktobrī

Kopienas tiesību aktu labāka piemērošana

Eiropas Komisija šodien iesniedza gada ziņojumu par Kopienas tiesību aktu piemērošanas uzraudzību (2009. gads). Ziņojumā uzsvērts, ka ir ļoti svarīgi pilnībā un pareizi piemērot ES tiesību aktus, nodrošinot tajos noteikto tiesību un pienākumu īstenošanu. Tajā ir skaidri norādīts, ka, lai gan situācija ir nedaudz uzlabojusies, joprojām pastāv svarīga problēma — direktīvu novēlota transponēšana dalībvalstīs. Ir paplašināts instrumentu apjoms, un partnerībā ar dalībvalstīm tiek pieliktas papildu pūles, lai novērstu transponēšanas problēmas un nodrošinātu ES tiesību aktu efektīvu piemērošanu.

Eiropas Savienība pārvalda aptuveni 8000 tiesību aktu, kuri ir spēkā 27 dalībvalstīs. Neizbēgami rodas daudzas un dažādas problēmas, un pārkāpuma procedūrai ir svarīga loma, lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu pareizu piemērošanu. Ziņojumā apstiprināts, ka liela procentuālā daļa problēmu ir atrisinātas, nevēršoties Eiropas Savienības Tiesā (95 % sūdzību izskatīšana pabeigta pirms Tiesas nolēmuma). Komisijas izskatīšanā 2009. gada beigās bija aptuveni 2900 sūdzību un pārkāpuma lietu, kas ir par 16 % mazāk nekā 2008. gadā, bet procedūru skaits par direktīvu transponēšanas pasākumu nepaziņošanu samazinājās par 26 %. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par 15 % samazinājās to pārkāpuma lietu skaits, kas balstītas uz sūdzībām. Nozares, kurās ir vislielākais skaits lietu, joprojām ir vide, nodokļi, enerģētika, transports un iekšējais tirgus.

Darbības prioritārās jomas

Ziņojumā secināts, ka pagājušajā gadā ir panākts progress ES tiesību aktu īstenošanā, pārvaldīšanā un izpildē.

Novēlota transponēšana un profilaktiskie pasākumi. Lai gan šogad ir vērojami nelieli uzlabojumi, novēlota transponēšana joprojām ir plaši izplatīta sistēmiska problēma, kas ietekmē ES uzņēmumus un iedzīvotājus. Komisija mudina pastiprināt sadarbību ar dalībvalstīm profilaktisko pasākumu jomā, lai nodrošinātu tiesību aktu labāku un savlaicīgu īstenošanu un piemērošanu.

Atbilstības tabulas. Atbilstības tabulas veicina pārredzamību un uzlabo piekļuvi tiesību aktiem. Tās nodrošina labāku sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm, kad tiek pārskatīta transponēšana, ļaujot ātrāk apzināt problemātiskos jautājumus un risināt dialogu, lai vēlāk varētu izvairīties no pastāvīgākām problēmām. Komisija arī turpmāk vērsīsies pēc atbalsta citās ES iestādēs, lai šīs tabulas tiktu iesniegtas pilnībā.

Ekspertu grupas. Par to nozīmi ES tiesību aktu piemērošanā liecina piemēri, kas apstiprina, ka ir vajadzīgs plašs un daudzveidīgs darbs, lai palielinātu ieguvumu no ES tiesību aktiem.

Atbilžu sniegšana iedzīvotājiem un sūdzību reģistrācija. Turpina attīstīties un sniegt labus rezultātus tādi horizontālie instrumenti kā SOLVIT un EU Pilot. SOLVIT lietu skaits pieauga, bet saglabājās pastāvīgi augts panākumu līmenis. EU Pilot ļauj ātri atrisināt transponēšanas un/vai piemērošanas problēmas. Dalībvalstis aktīvi darbojas, lai nodrošinātu šo instrumentu panākumus.

Izpildes jautājumi. Gatavojot jaunus tiesību aktus, lielāka uzmanība ir jāpievērš izpildes pasākumiem. Tie var būt piemērojami horizontāli vai arī paredzēti īpašām nozarēm. Ja ES tiesību aktos ir paredzēti izpildes pasākumi, piemēram, tiesības apstrīdēt lēmumus, Komisija strādās pie tā, lai nodrošinātu šādu pasākumu pilnīgu izmantošanu, koncentrējot savus centienus uz pareizu to īstenošanu un piemērošanu.

Pārkāpumu procedūra. Komisija aktualizē un apstiprina prioritāti, kas piešķirta tiesību aktu iespējami savlaicīgākai un efektīvākai piemērošanai, lai apmierinātu visplašākās intereses, ko pauž vislielākais skaits iedzīvotāju un uzņēmumu.

Ziņojumu sniegšana. ES tiesību aktos bieži ir iekļauts pienākums Komisijai sniegt ziņojumu par pasākumu ātrāku piemērošanu. Pievēršot arvien lielāku uzmanību ES tiesību aktu ietekmes novērtēšanai, Komisija uzsver, ka šie ziņojumi, kas balstīti uz dalībvalstu sniegto informāciju, ir ļoti nozīmīgi.

Vispārēja informācija

Pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma Komisija kopš 1984. gada katru gadu sniedz gada ziņojumu par Kopienas tiesību aktu piemērošanas uzraudzību iepriekšējā gadā.

Savā 2007. gadā paziņojumā "Rezultātu Eiropa — Kopienas tiesību aktu piemērošana", COM (2007) 502, Komisija paziņoja, ka tā gada ziņojumā liks jaunu, progresīvu uzsvaru uz stratēģiskiem jautājumiem, tiesību aktu pašreizējā stāvokļa novērtēšanu, turpmākā darba prioritātēm un plānošanu.

Komisijas 27. gada ziņojums par Kopienas tiesību aktu piemērošanas uzraudzību (2009. gads) un saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē Europa. Statistikas dati par dalībvalstu jaunākajiem transponēšanas dokumentiem atrodami šādā adresē: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar