Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Briuselis, 2010 m. spalio 1 d.

Geresnis Bendrijos teisės taikymas

Europos Komisija šiandien pateikė metinę Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaitą (2009 m.). Ataskaitoje pabrėžiama itin didelė visapusiško ir tinkamo ES teisės taikymo svarba užtikrinant ES teisės aktais sukurtas teises ir pareigas. Iš ataskaitos matyti, kad padėtis kiek pagerėjo, tačiau išlieka vienas pagrindinis sunkumas – valstybės narės direktyvų neperkelia laiku. Išplėstas priemonių spektras ir dėta daugiau pastangų kartu su valstybėmis narėmis siekiant užkirsti kelią teisės aktų perkėlimo problemoms ir užtikrinti, kad ES teisė būtų taikoma veiksmingai.

Europos Sąjunga valdo apie 8 000 teisės aktų, galiojančių 27 valstybėse narėse. Todėl neišvengiamai kyla daug ir įvairių sunkumų, o pažeidimo nagrinėjimo procedūra yra viena pagrindinių tinkamo Europos Sąjungos teisės taikymo užtikrinimo priemonių. Ataskaitoje nurodoma, kad dėl daugumos klausimų sprendimo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą nereikėjo (95 proc. skundų išnagrinėti, todėl ESTT nereikėjo priimti sprendimo). 2009 m. pabaigoje Komisija nagrinėjo apie 2 900 skundų ir pažeidimo bylų, t. y. 16 proc. mažiau nei 2008 m., o procedūrų dėl nepranešimo apie direktyvų perkėlimo priemones sumažėjo 26 proc. Pažeidimų bylų, pradėtų gavus skundą, palyginti su praeitais metais, sumažėjo 15 proc. Daugiausia bylų iškeliama tokiuose sektoriuose kaip aplinka, mokesčiai, energetika, transportas ir vidaus rinka.

Pagrindinės veiklos sritys

Ataskaitoje konstatuojama, kad nuo praeitų metų padaryta pažanga įgyvendinant, valdant ir vykdant ES teisę.

Neperkėlimas laiku ir prevencinės priemonės. Nors šiais metais matyti tam tikras pagerėjimas, teisės aktų neperkėlimas laiku tebėra plačiai paplitusi sisteminė problema, turinti įtakos ES įmonėms ir piliečiams. Komisija ragina rengiant prevencines priemones intensyviau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų galima užtikrinti, kad kuo daugiau teisės aktų būtų įgyvendinami tinkamai ir laiku.

Atitikties lentelė. Atitikties lentelėmis didinamas skaidrumas ir suteikiama galimybių geriau susipažinti su teisės aktais. Be to, jomis gerinamas Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas peržiūrint perkeltus teisės aktus, galima anksti pastebėti trūkumus ir pradėti dialogą, kad vėliau būtų išvengta sistemiškesnių problemų. Komisija ir toliau sieks visų ES institucijų pritarimo tam, kad būtų pateikiamos išsamios atitikties lentelės.

Ekspertų grupės. Jų svarba koordinuojant tai, kaip taikoma ES teisė, pabrėžiama pateikiant pavyzdžių, parodančių didelę jų veiklos, kuria siekiama užtikrinti kuo didesnę ES teisės aktų naudą, įvairovę ir apimtį.

Piliečiams rūpimų klausimų sprendimas ir skundų registracija. Toliau tobulinamos ir pasiteisina tokios horizontalios priemonės kaip SOLVIT ir „EU Pilot“. Sukūrus SOLVIT tinklą, padaugėjo teikiamų bylų, tačiau išnagrinėtų bylų skaičius ir toliau nemažėjo. „EU PiIot“ priemonė leidžia anksti išspręsti teisės aktų perkėlimo ir (arba) taikymo problemas. Valstybės narės aktyviai prisideda prie sėkmingo šių priemonių taikymo.

Vykdymo problemos. Rengiant naujus teisės aktus daugiau dėmesio reikėtų skirti vykdymo priemonėms. Tai gali būti horizontaliai taikomos arba konkretiems sektoriams skirtos priemonės. Jei ES teisės aktuose numatytos vykdymo priemonės, pavyzdžiui, teisė apskųsti sprendimą, Komisija sieks užtikrinti, kad jos būtų visapusiškai taikomos, ir daugiausia dėmesio skirs tinkamam jų įgyvendinimui ir taikymui.

Pažeidimų nagrinėjimo procedūra. Komisija dar kartą patvirtina, kad prioritetas teikiamas tam, kad daugybės piliečių ir įmonių labui teisės aktai būtų taikomi laiku ir kuo veiksmingiau.

Ataskaitų teikimas. Į ES teisės aktus dažnai įtraukiama Komisijos pareiga parengti pradinio priemonės taikymo ataskaitą. Komisija pabrėžia šių ataskaitų, rengiamų remiantis valstybių narių pastabomis, naudą visų pirma ES teisės aktų poveikio vertinimui.

Pagrindiniai faktai

Nuo 1984 m. Komisija Europos Parlamento prašymu kasmet teikia praėjusių metų Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaitą.

2007 m. komunikate „Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas“ COM(2007) 502 Komisija paskelbė, kad metinėje ataskaitoje bus pateikiamas naujas, perspektyvinis požiūris į strateginius, esamos teisės padėties vertinimo, būsimo darbo prioritetų ir planavimo klausimus.

27-oji metinė Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaita (2009 m.) ir prie jos pridedami dokumentai paskelbti svetainėje Europa. Paskutinių valstybių narių perkeltų teisės aktų statistiniai duomenys pateikti šiuo adresu http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar