Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Bryssel 1. lokakuuta 2010

Yhteisön oikeuden soveltamista tehostetaan

Euroopan komissio esitti tänään vuosikertomuksensa (2009) yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta. Kertomuksessa korostetaan, että EU:n oikeuden kattavalla ja moitteettomalla soveltamisella on ratkaiseva merkitys EU:n oikeuteen perustuvien oikeuksien ja velvoitteiden toteutumisessa. Vaikka tilanne onkin hieman parantunut, kertomuksessa todetaan, että yksi merkittävä haaste on yhä jäljellä: jäsenvaltiot saattavat direktiivit liian hitaasti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Jotta direktiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä sujuisi ongelmitta ja EU:n lainsäädäntöä sovellettaisiin tehokkaasti, käytössä olevia välineitä on laajennettu ja tehty entistä enemmän työtä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Euroopan unioni hallinnoi noin 8 000:aa säädöstä, jotka ovat voimassa 27 jäsenvaltiossa. Haasteita on väistämättä paljon ja monenlaisia. Rikkomusmenettely on keskeisessä asemassa, kun pyritään takaamaan Euroopan unionin lainsäädännön moitteeton soveltaminen. Vuosikertomuksesta käy ilmi, että yhä useammat asiat (95 %) saadaan ratkaistua jo ennen kuin ne viedään Euroopan unionin tuomioistuimeen. Vuoden 2009 lopulla komissiolla oli käsiteltävänään noin 2 900 kantelua ja rikkomusasiaa. Määrä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Direktiivien saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä annettavan ilmoituksen laiminlyönnistä johtuvat menettelyt vähenivät 26 prosenttia. Kanteluun perustuvien rikkomusasioiden määrä väheni edellisestä vuodesta 15 prosenttia. Eniten käsitellään edelleen ympäristöön, verotukseen, energiaan, liikenteeseen ja sisämarkkinoihin liittyviä asioita.

Keskeiset toiminta-alueet

Vuosikertomuksessa kerrotaan, miten EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa, hallinnoinnissa ja täytäntöönpanon valvonnassa on viime vuonna edistytty.

Viivästykset direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ja ennalta ehkäisevät toimet: Vaikka tilanne on edellisvuodesta hieman parantunut, viivästykset direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ovat edelleen yleinen ja toistuva ongelma, joka vaikuttaa EU:n yrityksiin ja kansalaisiin. Komissio kannustaa lisäämään ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä koskevaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta lainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista voidaan parantaa.

Vastaavuustaulukot: Vastaavuustaulukot lisäävät läpinäkyvyyttä ja parantavat oikeussuojan saatavuutta. Vastaavuustaulukot parantavat komission ja jäsenvaltioiden yhteistyötä täytäntöönpanon tarkastelussa, sillä ne mahdollistavat ongelmien varhaisen tunnistamisen ja tukevat vuoropuhelua. Näin voidaan välttää ongelmien muuttuminen pysyvämmiksi. Komissio pyytää edelleen tukea kaikilta EU:n toimielimiltä voidakseen tarjota kattavasti tällaisia taulukoita.

Asiantuntijaryhmät: EU:n lainsäädännön soveltamisen hallinnoinnin merkitystä korostetaan esimerkein, jotka osoittavat, kuinka monipuolista ja laajaa työtä tarvitaan EU:n lainsäädännön hyötyjen maksimoimiseksi.

Kansalaisten palvelu ja kantelujen rekisteröinti: Horisontaalisia välineitä, kuten SOLVITia ja EU Pilot -hanketta, kehitetään edelleen, sillä niistä on saatu hyviä tuloksia. SOLVITissa olevien tiedostojen määrä lisääntyi, mutta kysymysten ratkaisuaste säilyi kuitenkin edelleen korkeana. EU Pilot -hankkeen avulla on mahdollista ratkaista jo varhaisessa vaiheessa ongelmat, jotka liittyvät direktiivien saattamiseen osaksi kansallista lainsäädantöä ja/tai niiden soveltamiseen. Jäsenvaltiot vaikuttavat aktiivisesti näiden välineiden hyödyllisyyteen.

Täytäntöönpanon valvontaan liittyvät kysymykset: Uuden lainsäädännön valmistelussa on kiinnitettävä enemmän huomiota täytäntöönpanon valvontatoimenpiteisiin. Ne voivat olla horisontaalisia tai alakohtaisia. Kun EU:n lainsäädäntöön sisältyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, kuten oikeus hakea päätöksiin muutosta, komissio varmistaa, että tällaisia toimenpiteitä hyödynnetään täysimääräisesti, keskittyen työssään niiden asianmukaiseen täytäntöönpanoon ja soveltamiseen.

Rikkomusmenettelyt: Komissio vahvistaa pitävänsä ensisijaisena tavoitteenaan lainsäädännön nopeaa ja tehokasta soveltamista, jotta kansalaiset ja yritykset voivat hyötyä siitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Raportointi: EU:n lainsäädännössä komissio velvoitetaan usein laatimaan kertomus säädöksen alkuvaiheen soveltamisesta. Kertomukset perustuvat jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin. Komissio korostaa näiden kertomusten merkitystä, kun EU:n lainsäädännön vaikutusten arviointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota.

Taustaa

Komissio on antanut vuodesta 1984 Euroopan parlamentin pyynnöstä vuosikertomuksen yhteisön oikeuden soveltamisesta edeltävän vuoden aikana.

Komissio ilmoitti vuonna 2007 laatimassaan tiedonannossa ”Tulosten Eurooppa – yhteisön lainsäädännön soveltaminen” (KOM(2007) 502) aikeistaan muuttaa vuosikertomusta siten, että siinä ennakoidaan tulevaa ja keskitytään strategisiin kysymyksiin, arvioidaan lainsäädännön ja ensisijaisten tavoitteiden tilannetta ja suunnitellaan tulevia töitä.

Komission 27. vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009) sekä siihen liittyvät asiakirjat ovat luettavissa Europa-sivustossa. Tilastoja siitä, miten jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöään, on osoitteessa http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar