Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Brüssel, 1. oktoober 2010

Euroopa Liidu õiguse parem kohaldamine

Euroopa Komisjon esitas täna aastaaruande ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta 2009. aastal. Aruandes rõhutatakse ELi õiguse täieliku ja nõuetekohase kohaldamise olulisust liidu õigusaktidega ettenähtud õiguste ja kohustuste tagamisel. Aruandest selgub, et kuigi olukord on natuke paranenud, ootab lahendamist siiski üks tähtis ülesanne: direktiivide õigeaegne ülevõtmine liikmesriikides. Koos liikmesriikidega on vahendeid edasi arendatud ja jõupingutusi veelgi suurendatud, et hoida ära ülevõtmisega seotud probleeme ja ELi õigusakte tulemuslikult kohaldada.

Euroopa Liidu õigus hõlmab ligikaudu 8000 õigusakti, mida kohaldatakse kõigis 27 liikmesriigis. Ülesandeid on palju ja mitmesuguseid ning Euroopa Liidu õiguse nõuetekohase kohaldamise tagamisel on oluline roll rikkumismenetlusel. Aruanne kinnitab nende juhtumite suurt osakaalu, mis lahendati ilma vajaduseta pöörduda Euroopa Liidu Kohtu poole (95% kaebustest lahendati enne otsuse tegemist Euroopa Liidu Kohtus). 2009. aasta lõpus oli komisjonil menetluses ligikaudu 2900 kaebust ja rikkumisjuhtumit, mis on võrreldes 2008. aastaga 16% vähem. Direktiivide ülevõtmismeetmetest teatamata jätmise tõttu algatatud menetluste arv vähenes 26%. Kaebuse alusel algatatud rikkumismenetluste arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 15%. Rikkumismenetlusi on endiselt enim sellistes valdkondades nagu keskkond, maksundus, energeetika, transport ja siseturg.

Esmatähtsad tegevusvaldkonnad

Aruandes märgitakse, et ELi õigusaktide rakendamisel, haldamisel ja täitmise tagamisel on eelmisel aastal tehtud edusamme.

Hilinenud ülevõtmine ja ennetusmeetmed: hoolimata olukorra teatavast paranemisest sel aastal on õigusaktide hilinenud ülevõtmine ikka veel sageli esinev ja korduv probleem, mis mõjutab ELi ettevõtjaid ja kodanikke. Komisjon toetab liikmesriikidega tehtavat tihedamat koostööd ennetusmeetmete võtmisel, et tagada õigusaktide parem ja õigeaegne rakendamine ja kohaldamine.

Vastavustabelid: vastavustabelitega suurendatakse läbipaistvust ja parandatakse koostööd. Nendega parandatakse komisjoni ja liikmesriikide koostööd õigusaktide ülevõtmise läbivaatamisel, võimaldades varakult tuvastada lahendust nõudvad küsimused ja algatada dialoog, et vältida hiljem keerukamaid probleeme. Komisjon loodab ka edaspidi saada kõigilt ELi institutsioonidelt toetust vastavustabelite laialdasele koostamisele.

Eksperdirühmad: eksperdirühmade rolli ELi õigusaktide kohaldamisel toonitatakse näidetega, millega kinnitatakse arvukaid ja mitmekülgseid tööülesandeid ELi õigusaktidest tulenevate eeliste suurendamiseks.

Kodanikele vastamine ja kaebuste registreerimine: horisontaalseid vahendeid, näiteks süsteemi SOLVIT ja katseprojekti „EU Pilot”, arendatakse edasi ja nende abil saadakse häid tulemusi. Süsteemi SOLVIT kasutuselevõtmine suurendas toimikute hulka, kuid lahendatud probleemide osakaal püsib endiselt suur. Projekti „EU Pilot” kaudu on võimalik ülevõtmise ja/või kohaldamisega seotud probleemid varakult lahendada. Liikmesriigid osalevad aktiivselt nimetatud vahendite edukas kasutamises.

Täitmise tagamisega seotud küsimused: uute õigusaktide ettevalmistamisel tuleb suuremat tähelepanu pöörata täitmise tagamise meetmetele. Need võivad olla kas horisontaalsed või siis kavandatud konkreetsete sektorite jaoks. Kui ELi õigusaktidega nähakse ette nende täitmise tagamise meetmed, nagu õigus otsus edasi kaevata, teeb komisjon kõik, et võimaldada nimetatud meetmete kasutamine, keskendudes nende nõuetekohasele rakendamisele ja kohaldamisele.

Rikkumismenetlused: komisjon kinnitab, et ta peab õigusaktide õigeaegset ja tõhusat kohaldamist väga tähtsaks, sest see on kõigi kodanike ja ettevõtjate huvides.

Aruandlus: ELi õigusaktidega on sageli nähtud ette komisjoni kohustus esitada aruanne meetme kohaldamise esimeste aastate kohta. Komisjon toonitab liikmesriikidelt saadud andmetel põhinevate aruannete tähtsust, sest nende abil on üha paremini võimalik hinnata ELi õigusaktide mõju.

Taust

Alates 1984. aastast esitab komisjon Euroopa Parlamendi palvel igal aastal aruande, mis käsitleb ühenduse õiguse kohaldamise järelevalvet eelnenud aastal.

2007. aastal märkis komisjon oma teatises „Tulemuslik Euroopa – ühenduse õiguse kohaldamine“ (KOM(2007) 502), et edaspidi on aruanne tulevikku vaatava suunitlusega, keskendudes strateegilistele küsimustele, õiguse hetkeolukorra hindamisele ja tulevikukavade koostamisele.

27. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009) ja sellele lisatud dokumendid on avaldatud Euroopa veebilehel. Statistilised andmed liikmesriikides hiljuti ülevõetud õigusaktide kohta leiate järgmiselt veebilehelt: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar