Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Βρυξέλλες, 01 Οκτωβρίου 2010

Καλύτερη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα την ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2009). Η έκθεση υπογραμμίζει τη βασική σημασία της πλήρους και ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στην παροχή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που συστάθηκαν από το δίκαιο της ΕΕ. Διασαφηνίζει ότι, έστω και αν η κατάσταση σημείωσε ελαφρά βελτίωση, εξακολουθεί να παραμένει μια βασική πρόκληση -η καθυστέρηση της μεταφοράς οδηγιών εκ μέρους των κρατών μελών. Τα μέσα διευρύνθηκαν και καταβλήθηκαν περαιτέρω προσπάθειες, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για να αποφευχθούν προβλήματα μεταφοράς και να υλοποιηθεί μια αποτελεσματική εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται περίπου 8.000 νομικές πράξεις που ισχύουν σε 27 κράτη μέλη. Αναπόφευκτα οι προκλήσεις είναι πολλές και ποικίλες, ενώ η διαδικασία εφαρμογής διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εγγύηση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση επιβεβαιώνει το υψηλό ποσοστό ζητημάτων που επιλύθηκαν χωρίς να απαιτηθεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (95% των καταγγελιών περατώθηκαν χωρίς να εκδοθεί απόφαση του ΔΕΚ). Κατά τα τέλη του 2009, η Επιτροπή επεξεργάστηκε περίπου 2.900 καταγγελίες και υποθέσεις παραβάσεων, 16% λιγότερες από το 2008 και με μείωση 26% των διαδικασιών που κινήθηκαν για μη κοινοποίηση μέτρων μεταφοράς οδηγιών, δεδομένου του αισθητά μικρότερου αριθμού οδηγιών που έπρεπε να μεταφερθούν το 2009. Ο αριθμός των υποθέσεων παραβάσεων βάσει καταγγελιών μειώθηκε κατά 15% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Οι τομείς με τον σημαντικότερο φόρτο εργασίας εξακολουθούν να είναι το περιβάλλον, η φορολογία, η ενέργεια, οι μεταφορές και η εσωτερική αγορά.

Τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης

Η έκθεση επισημαίνει την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος στην εφαρμογή, διαχείριση και επιβολή του δικαίου της ΕΕ:

Καθυστερημένη μεταφορά και προληπτικά μέτρα: Παρά κάποια βελτίωση που σημειώθηκε το τρέχον έτος, η καθυστερημένη μεταφορά συνεχίζει να αποτελεί ένα διαδεδομένο, συστηματικό πρόβλημα που θίγει επιχειρήσεις και πολίτες της ΕΕ. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη για τα μέτρα πρόληψης, ώστε να διασφαλιστεί μια καλύτερη και έγκαιρη εφαρμογή και επιβολή του νόμου.

Πίνακες αντιστοιχίας: Οι πίνακες αντιστοιχίας συμβάλλουν στη διαφάνεια και βελτιώνουν την πρόσβαση στην νομοθεσία. Βελτιώνουν τη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών κατά την επανεξέταση της μεταφοράς, επιτρέποντας την έγκαιρη επισήμανση των ζητημάτων και το διάλογο ώστε να αποφευχθεί η μεταγενέστερη εμφάνιση περισσότερο παγιωμένων προβλημάτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να αναζητά στήριξη από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την ολοκληρωμένη παροχή των πινάκων αυτών.

Ομάδες εμπειρογνωμόνων: Η σημασία τους στη διαχείριση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ υπογραμμίζεται μέσω παραδειγμάτων που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ποικιλία και τον όγκο εργασίας που καταβάλλεται για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ανταπόκριση στα αιτήματα πολιτών και καταχώριση των καταγγελιών: Οριζόντια μέσα όπως το SOLVIT και το EU Pilot συνεχίζουν να αναπτύσσονται και δίνουν καλά αποτελέσματα. Το SOLVIT αύξησε τον όγκο των φακέλων ενώ διατηρεί ένα σταθερά υψηλό επίπεδο επιτυχίας. Το EU Pilot επιτρέπει έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων μεταφοράς και/ή εφαρμογής. Τα κράτη μέλη συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχία των μέσων αυτών.

Θέματα επιβολής: Απαιτείται να καταβληθεί μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα επιβολής κατά την εκπόνηση της νέας νομοθεσίας. Αυτά μπορούν να είναι θέματα οριζόντιας εφαρμογής ή να προορίζονται για ειδικούς τομείς. Όταν η νομοθεσία της ΕΕ περιέχει μέτρα επιβολής, όπως δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων, η Επιτροπή θα εργαστεί για να εξασφαλίσει την πλήρη χρήση των μέτρων αυτών, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες της στην ορθή εφαρμογή και επιβολή τους.

Προσφυγές λόγω παραβάσεως: Η Επιτροπή επικαιροποιεί και επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίδεται στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας προς το ευρύτερο συμφέρον του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού πολιτών και επιχειρήσεων.

Υποβολή εκθέσεων: Η νομοθεσία της ΕΕ συχνά προβλέπει την υποχρέωση για την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την έγκαιρη εφαρμογή του μέτρου. Η Επιτροπή τονίζει την αξία των εκθέσεων αυτών, που βασίζονται στις συνεισφορές των κρατών μελών, στην αξιολόγηση του αντικτύπου της κοινοτικής νομοθεσίας.

Ιστορικό

Κατόπιν αιτήματος εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υποβάλλει, κάθε έτος, από το 1984, ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους.

Το 2007 στην ανακοίνωσή της «Μία Ευρώπη αποτελεσμάτων-εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» COM (2007) 502, η Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα έδινε στην ετήσια έκθεση μια νέα, προσανατολισμένη στο μέλλον στόχευση στα στρατηγικά ζητήματα, την αξιολόγηση της ισχύουσας κατάστασης της νομοθεσίας και τις προτεραιότητες και τον προγραμματισμό των μελλοντικών εργασιών.

Η 27η Ετήσια Έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2009) και τα συνοδευτικά έγγραφα διατίθενται στον ιστότοπο Europa website. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πρόσφατες επιδόσεις ως προς τη μεταφορά νομοθεσίας διατίθενται στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar