Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Bruxelles, den 1. oktober 2010

Bedre gennemførelse af EU-retten

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt sin årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009). I årsberetningen understreges det, at det er yderst vigtigt, at EU-retten anvendes fuldt ud og korrekt, således at den frembringer de rettigheder og forpligtelser, der følger af EU-retten. Det præciseres, at selv om situationen er blevet lidt bedre, består der stadig et hovedproblem – medlemsstaternes forsinkede gennemførelse af direktiver i national ret. Der gøres brug af flere instrumenter, og indsatsen er øget i samarbejde med medlemsstaterne for at undgå gennemførelsesproblemer og opnå en effektiv anvendelse af EU-retten.

Den Europæiske Union forvalter ca. 8000 retsakter, som gælder i 27 medlemsstater. Der er nødvendigvis mange og forskelligartede udfordringer, og traktatbrudsproceduren spiller en væsentlig rolle i bestræbelserne for at sikre, at EU-retten anvendes korrekt. Det bekræftes i beretningen, at en stor procentdel af sagerne løses, uden at det er nødvendigt at indbringe dem for EU-Domstolen (95 % af sagerne afsluttes, før de indbringes for Domstolen). Ved udgangen af 2009 var Kommissionen i færd med at behandle ca. 2900 klager og traktatbrudssager, hvilket var 16 % mindre end i 2008 med en nedgang på 26 % i sager om manglende anmeldelse af gennemførelsesbestemmelser til direktiver. Antallet af traktatbrudssager på grundlag af klager er faldet med 15 % i forhold til det foregående år. De sektorer, der giver det største antal sager, er fortsat miljø, beskatning, energi, transport og det indre marked.

Prioriterede indsatsområder

I beretningen gøres der rede for de fremskridt, der i det seneste år er gjort med gennemførelsen, forvaltningen og håndhævelsen af EU-retten:

Forsinket gennemførelse og forebyggende foranstaltninger: Trods nogen forbedring i løbet af det seneste år er forsinket gennemførelse fortsat et udbredt, systematisk problem, som berører EU's erhvervsliv og borgere. Kommissionen opfordrer til øget samarbejde med medlemsstaterne om forebyggende foranstaltninger, der kan sikre en bedre og rettidig gennemførelse og anvendelse af lovgivningen.

Sammenligningstabeller: Sammenligningstabeller bidrager til gennemsigtighed og forbedrer adgangen til lovgivningen. De forbedrer samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne, når gennemførelsesbestemmelserne skal gennemgås, idet de giver mulighed for hurtig indkredsning af spørgsmål og dialog for at undgå senere, mere fastlåste problemer. Kommissionen vil fortsat søge støtte fra alle EU-institutionerne til en omfattende brug af disse tabeller.

Ekspertgrupper: Deres betydning for forvaltningen af anvendelsen af EU-retten understreges ved hjælp af eksempler, som bekræfter, at der udføres et meget stort og vidtspændende arbejde, således at der opnås størst mulige fordele af EU-lovgivningen.

Besvarelse af borgernes henvendelser og registrering af klager: Horisontale instrumenter som f.eks. Solvit og EU Pilot udvikles fortsat og giver gode resultater. Solvit registrerede en stigning i mængden af sager og opretholdt samtidig en konstant høj succesrate. EU Pilot giver mulighed for hurtigt at løse gennemførelses- og/eller anvendelsesproblemer. Medlemsstaterne bidrager aktivt til disse instrumenters succes.

Håndhævelse: Der skal udvises større opmærksomhed om håndhævelsesforanstaltninger under udarbejdelsen af ny lovgivning. Det kan være enten horisontale eller sektorspecifikke instrumenter. Når EU-lovgivningen indeholder håndhævelsesforanstaltninger såsom retten til at klage over afgørelser, vil Kommissionen søge at sikre, at de pågældende foranstaltninger anvendes fuldt ud, og koncentrere sin indsats om, at de gennemføres og anvendes korrekt.

Traktatbrudssager: Kommissionen bekræfter, at den fortsat vil fokusere på, at lovgivningen anvendes så rettidigt og effektivt som muligt, således at så mange borgere og virksomheder som muligt får størst muligt udbytte heraf.

Rapportering: EU-lovgivningen pålægger ofte Kommissionen en forpligtelse til at fremlægge en rapport om anvendelsen af en foranstaltning i den første periode. Kommissionen understreger, at disse rapporter, som baseres på medlemsstaternes bidrag, er værdifulde i forbindelse med den øgede opmærksomhed, der udvises om evalueringen af EU-rettens virkninger.

Baggrund

Efter anmodning fra Europa-Parlamentet har Kommissionen siden 1984 fremlagt en årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten i det foregående år.

I meddelelsen fra 2007 med titlen “Et resultatorienteret Europa - anvendelse af fællesskabsretten”, KOM(2007) 502, meddelte Kommissionen, at den fremover i sin årsberetning ville sætte øget fokus på strategiske spørgsmål, vurdering af lovgivningens aktuelle situation i forskellige sektorer og prioriteter og programmering af kommende tiltag.

Den 27. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009) og ledsagedokumenterne dertil findes på Europa website. Statistikkerne over medlemsstaternes seneste gennemførelsestal kan findes på: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar