Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

V Bruselu dne 1. října 2010

Lepší uplatňování práva Společenství

Evropská komise dnes předložila svou výroční zprávu o kontrole uplatňování práva Společenství (za rok 2009). Tato zpráva zdůrazňuje rozhodující význam úplného a řádného uplatňování práva EU pro zajištění práv a povinností, které z nich vyplývají. Objasňuje, že i když se situace mírně zlepšuje, přetrvává jeden hlavní problém, a tím je pozdní provádění směrnic členskými státy. Nástroje jsou rozšiřovány a úsilí zabránit v partnerství s členskými státy problémům s prováděním směrnic se dále stupňuje. V důsledku toho by se mělo uplatňování práva EU zefektivnit.

Evropská unie spravuje ve 27 členských zemích okolo 8 000 platných právních aktů. Ačkoli nevyhnutelně vzniká mnoho rozličných problémů, zásadní úlohu za účelem zaručení řádného uplatňování práva Evropské unie hraje řízení pro nesplnění povinnosti. Zpráva potvrzuje, že vysoké procento případů je možné vyřešit, aniž by bylo nutné předložit věc Evropskému soudnímu dvoru (95 % stížností bylo uzavřeno před vynesením rozsudku ESD). Ke konci roku 2009 Komise řešila přibližně 2 900 stížností a případů nesplnění povinnosti, což je o 16 % méně než v roce 2008, a došlo k 26% poklesu počtu řízení pro nesplnění povinnosti oznámit opatření provádějící směrnice. Počet případů neplnění povinnosti iniciovaných stížností se v porovnáním s předcházejícím rokem snížil o 15 %. Oblasti, ve kterých se vyskytuje nejvíce případů, jsou nadále životní prostředí, zdaňování, energetika, doprava a vnitřní trh.

Prioritní oblasti činnosti

Zpráva konstatuje, že minulých letech došlo k pokroku, pokud jde o provádění, řízení a prosazování práva EU:

Pozdní provádění směrnic a preventivní opatření: I přesto, že letos bylo zaznamenáno určité zlepšení, pozdní provádění směrnic je i nadále rozšířeným, systematickým problémem, jež má vliv na podniky a občany EU. Komise nabádá k posílení spolupráce s členskými státy v oblasti preventivních opatření na zajištění lepšího a včasného provádění a uplatňování práva.

Srovnávací tabulky: Srovnávací tabulky přispívají ke zvýšení transparentnosti a zlepšují přístup k právu. Zlepšují spolupráci mezi Komisí a členskými státy při přezkumu provádění a umožňují včas odhalit problémové oblasti a navázat dialog, čímž se zamezuje pozdějšímu vzniku závažnějších problémů . Komise bude nadále žádat všechny orgány EU, aby řádné předkládání těchto tabulek podporovaly.

Skupiny odborníků: Jejich důležitost při administraci uplatňování práva EU je zdůrazněna uvedením příkladů, které potvrzují velkou různorodost a velký objem práce za účelem maximalizace výhod plynoucích z právních předpisů EU.

Reakce na podněty občanů a registrace stížností: Horizontální nástroje, jako je SOLVIT a EU Pilot, jsou nadále rozvíjeny a přinášejí dobré výsledky. I přes zvýšení objemu případů v systému SOLVIT, byla zachována konstantně vysoká úspěšnost. EU Pilot umožňuje včasně rozpoznat problémy při provádění a/nebo uplatňování práva. Členské státy aktivně přispívají k úspěšnosti těchto nástrojů.

Otázky spojené s prosazováním práva: Při vytváření nových právních předpisů je třeba věnovat větší pozornost opatřením směřujícím k jejich vynucování. Tato lze uplatňovat horizontálně nebo mohou být určena pro konkrétní odvětví. Pokud právní předpis EU obsahuje donucovací opatření, jako např. právo na odvolání se proti rozhodnutí, bude Komise prosazovat, aby taková opatření byla maximálně využívána, přičemž bude soustřeďovat své snahy na jejich řádné provádění a uplatňování.

Řízení pro nesplnění povinnosti: Komise aktualizuje a potvrzuje, že je pro ni prioritní co nejvčasnější a nejefektivnější uplatňování práva v nejširším zájmu co největšího počtu občanů a podniků.

Podávání zpráv: Právní předpisy EU často ukládají Komisi povinnost, aby vypracovala zprávu o včasném uplatňování opatření. Komise zdůrazňuje hodnotu těchto zpráv vycházejících z příspěvků členských států, které napomáhají k lepšímu posuzování dopadů práva EU.

Souvislosti

Na základě žádosti Evropského parlamentu Komise každoročně od roku 1984 předkládá výroční zprávu o kontrole uplatňování práva Společenství během minulého roku.

Komise oznámila ve svém sdělení z roku 2007 „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství“ KOM(2007) 502, že se ve výroční zprávě bude nově a s výhledem do budoucna soustředit na strategické otázky, hodnocení současného stavu práva a priority a plány budoucí práce.

27. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Společenství (2009) a související dokumenty jsou k dispozici na internetové stránce http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_annual_report_cs.htm. Statistiky týkající se nedávných záznamů o provádění právních předpisů členskými státy naleznete zde: http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar