Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1269

Брюксел, 01 октомври 2010 г.

По-добро прилагане на правото на Общността

Европейската комисия представи днес годишния си доклад за мониторинг на прилагането на правото на Общността за 2009 г. В доклада се подчертава изключителното значение на пълното и правилно прилагане на законодателството на ЕС за зачитане на правата и задълженията, създадени с това законодателство. Независимо от подобряването на положението, все още съществува едно основно предизвикателство - късното транспониране на директивите в държавите-членки. В партньорство с последните инструментите биват усъвършенствани и се полагат повече усилия за предотвратяване на проблемите с транспонирането и за постигане на ефективно прилагане на законите на ЕС.

Европейският съюз управлява около 8000 законодателни акта, които са в сила в 27 държави-членки. Неминуемо предизвикателствата са много и разнообразни, а процедурата за установяване на нарушения играе съществена роля за гарантиране на правилното прилагане на правото на ЕС. В доклада се потвърждава големият процент решени случаи, при които не е била необходима намесата на Съда на Европейския съюз (95 % от жалбите са приключени преди постановяване на решение на Съда на Европейския съюз). В края на 2009 г. Комисията разгледа около 2900 жалби и случаи на нарушения, което е с 16 % по-малко, отколкото през 2008 г., а процедурите за липса на уведомяване за мерки за транспониране на директиви са намалели с 26 %. Броят на случаите на нарушения, основани на жалби, е намалял с 15 % в сравнение с предходната година. Сред секторите, в които има най-много случаи, продължават да бъдат околна среда, данъчно облагане, енергетика, транспорт и вътрешен пазар.

Приоритетни области на действие

В доклада е описан постигнатият през последната година напредък по отношение на прилагането, управлението и привеждането в действие на законодателството на ЕС:

Късно транспониране и превантивни мерки: Въпреки постигнатия през тази година напредък, късното транспониране продължава да бъде широко разпространен, систематичен проблем в ущърб на предприятията и гражданите в ЕС. Комисията насърчава засиленото сътрудничество с държавите-членки в областта на превантивните мерки с цел да се гарантира по-доброто и навременно прилагане на правото.

Таблици за съответствие: Таблиците за съответствие допринасят за прозрачността и подобряват достъпа до законодателството. Те улесняват сътрудничеството между Комисията и държавите-членки при преглед на транспонирането и позволяват ранно откриване на проблемите, последвано от диалог за избягване на по-сериозни проблеми на по-късен етап. Комисията ще продължи да търси подкрепа от всички институции на ЕС за предоставянето на тези таблици.

Експертни групи: Тяхното значение за управлението на прилагането на законите на ЕС е подчертано чрез примери, които потвърждават голямото разнообразие и обема на работата, насочена към увеличаване на ползите от европейското законодателство.

Отговори на граждани и регистрация на жалби: Хоризонтални инструменти като СОЛВИТ и „EU Pilot“ продължават да се развиват и да дават добри резултати. Броят на досиетата, обработвани посредством СОЛВИТ, се е увеличил, като нивото на успешно разрешените случаи остава все така високо. „EU Pilot“ позволява ранно разрешаване на проблеми с транспонирането и/или прилагането на законите. Държавите-членки допринасят активно за успеха на тези инструменти.

Въпроси, свързани с изпълнението: Необходимо е при изготвянето на ново законодателство да се отдели повече внимание на мерките за изпълнение. Тези мерки могат да бъдат хоризонтални или да са насочени към определени сектори. Когато в законодателството на ЕС са включени мерки за изпълнение, като например правата за обжалване на решения, Комисията ще се стреми да гарантира пълното използване на тези мерки, като съсредоточи своите усилия върху тяхното правилно прилагане и изпълнение.

Процедура при нарушения: Комисията актуализира и потвърждава приоритета, който дава на навременното и ефективно прилагане на правото в интерес на мнозинството граждани и предприятия.

Докладване: Законодателството на ЕС често съдържа задължение Комисията да изготви доклад за ранното прилагане на мерките. Комисията подчертава значението на тези доклади, базирани на информация, предоставена от държавите-членки, за нарастващото внимание, което се отделя на оценката на въздействието на законите на ЕС.

Контекст

По искане на Европейския парламент от 1984 г. насам Комисията ежегодно представя годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на Общността през предходната година.

През 2007 г. в съобщението си „Европа на резултатите — прилагане на правото на Общността" COM (2007) 502 Комисията обяви, че в годишния доклад ще се постави нов, ориентиран към бъдещето акцент върху стратегическите въпроси, върху оценката на текущото състояние на правото и върху приоритетите и програмирането на бъдещата работа.

Двайсет и седмият годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на Общността (2009) и придружаващите го документи са публикувани на уебсайта Europa. Статистика за последните резултати от транспонирането в държавите-членки може да бъде намерена на:

http://ec.europa.eu/community_law/directives/directives_communication_en.htm


Side Bar