Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Bryssel den 30 september 2010

Förnyat stöd för den integrerade havspolitiken

Europeiska kommissionen lade i dag fram sitt förslag till fortsatt ekonomiskt stöd för EU:s integrerade havspolitik, som infördes 2007, för perioden 2011–2013. Förslaget syftar till att göra det möjligt för kommissionen, medlemsländer och aktörer på det maritima området att fortsätta det positiva arbetet för en hållbar användning av oceaner, hav och kuster. Den integrerade havspolitiken förespråkar ett integrerat synsätt för hantering och förvaltning av oceaner, hav och kuster, och främjar samverkan mellan alla havsrelaterade politikområden i EU. Syftet med det föreslagna anslaget på 50 miljoner euro är att det arbete som utförs sedan 2007 ska kunna fortsätta, det vill säga att undanröja politiska hinder, möjliggöra besparingar både i EU:s budget och i de nationella, och skapa synergieffekter genom att förena alla politikområden som har en inverkan på havet, exempelvis transport, fiske, tull och skydd av den marina miljön.

– Den integrerade havspolitiken har förändrat vårt sätt att betrakta hav och oceaner. Denna spirande strategi har redan börjat ge utdelning på många olika sätt. Men den behöver ett oavbrutet finansiellt stöd för att vara effektiv och funktionsduglig under de år som är kvar av den aktuella budgetplanen (2011–2013), säger kommissionens ledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, Maria Damanaki.

Under de senaste två åren har ett antal projekt och initiativ lagt grunden för den integrerade havspolitiken. Tre havsområden undersöktes till exempel i ett försök att få till stånd största möjliga synergieffekter mellan olika sektorer – Arktis1, Medelhavsområdet2 och Östersjön, det sistnämnda i samband med strategin för Östersjöområdet3. Kommissionen har även lagt fram ett meddelande om kunskap i havsfrågor 20204, ett omfattande initiativ för ökad kännedom om tillståndet i våra hav. Arbetet med integrering har också fortsatt på området för övervakning till sjöss, där alla tillgängliga system grupperas till en helhet i syfte att hjälpa nationella myndigheter att förebygga illegal verksamhet, skydda den marina miljön samt säkra och skydda sjötransporterna och göra dem effektiva5.

För organiseringen av havsrummet har riktlinjer utarbetats för att främja ett hållbart utnyttjande av det, gynna gränsöverskridande investeringar och hjälpa EU att uppnå en god havsmiljöstatus i sina vatten till 20206.

Alla dessa initiativ finansierades genom förberedande åtgärder och pilotprojekt som, på grund av sin natur, var begränsade i tiden till två eller tre år7.

Genom det förslag till förordning som antas i dag införs ett program för ett stabilt ramverk för fortsatt kontinuerligt stöd till dem. Det kommer att skapa ett mervärde för de åtgärder som redan vidtas av medlemsländerna nationellt och lokalt. Programmet skapar också synergieffekter mellan andra av EU:s finansiella instrument, och leder således till en mer konsekvent användning av de medel som står till förfogande för hav och kuster.

Programmet innehåller sex huvudsakliga verksamhetsområden.

  • Främjande av integrerad havsförvaltning på europeisk, nationell och regional nivå i syfte att säkerställa att beslutsfattandet inte centreras kring ett enda politikområde utan sker med överblick över alla de åtgärder som påverkar havet.

  • Precisering av det europeiska havsområdets särskilda utmaningar och behov i förhållande till de olika enskilda sektorspolitiska områdena.

  • Utveckling av fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden i syfte att skapa en stabil planeringsram för havet och säkerställa att utvecklingen av den är hållbar och ekonomiskt genomförbar.

  • Utveckling av en ordentlig infrastruktur för kunskap i havsfrågor som leder till tillförlitliga marina data av hög kvalitet både för offentliga myndigheter och näringslivet, minskade driftskostnader för användarna av marina data och till att konkurrens och innovation gynnas.

  • Utveckling av en gemensam miljö för informationsutbyte där alla sektorsspecifika system för kontroll och övervakning samlas i syfte att ge en övergripande bild av den marina situationen, så att nationella myndigheter är bättre förberedda för att övervaka aktiviteter och reagera på illegal verksamhet eller hot till sjöss.

  • Främjande av hållbar ekonomisk tillväxt, innovation och sysselsättning på det maritima området och i kustområden, för att därigenom uppfylla de mål som fastställs i Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Nästa steg

Rådet och Europaparlamentet kommer att diskutera förordningen inom ramen för det nya medbeslutandeförfarande som infördes genom Lissabonfördraget.

För mer information, se webbplats http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Meddelande om Europeiska unionen och Arktis, KOM(2008) 763 av den 20 november 2008.

2 :

Meddelande – På väg mot en integrerad havspolitik för bättre förvaltning i Medelhavsområdet, KOM(2009) 466 av den 11 september 2009.

3 :

Meddelande om EU:s strategi för Östersjöområdet, KOM(2009) 248 av den 10 juni 2009.

4 :

Meddelande: Kunskap i havsfrågor 2020 – marina data och marin övervakning för smart och hållbar tillväxt, KOM(2010) 461 av den 8 september 2010.

5 :

Meddelande: För en integrerad övervakning till sjöss – En gemensam miljö för informationsutbyte för EU:s sjöbevakningsområde, KOM(2009) 538 slutlig av den 15 oktober 2009, och meddelande om inrättande av en gemensam miljö för informationsutbyte för övervakning av EU:s sjöbevakningsområde (ska antas senare i oktober 2010).

6 :

Meddelande: Färdplan för fysisk planering i kust- och havsområden: Att uppnå gemensamma principer för EU, KOM(2008) 791 av den 25 november 2008.

7 :

Artikel 49.6 a och b i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget, och artikel 32 i genomförandebestämmelserna till den förordningen.


Side Bar