Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Bruselj, 30. septembra 2010

Obnovljena podpora za celostno pomorsko politiko

Evropska komisija je danes predstavila predlog za nadaljevanje finančne podpore za celostno pomorsko politiko EU, ki je bila uvedena leta 2007, in sicer za obdobje med letoma 2011 in 2013. Na podlagi predloga si bodo lahko Komisija, države članice in zainteresirane strani s področja pomorstva še naprej prizadevale za trajnostno izkoriščanje oceanov, morij in obal. S celostno pomorsko politiko si EU prizadeva za celovit pristop k upravljanju oceanov, morij in obal ter gospodarjenju z njimi in spodbuja vzajemnost med vsemi politikami EU, ki so povezane z morji. Namen predlaganega financiranja v višini 50 milijonov EUR je nadaljevati prizadevanja, ki potekajo od leta 2007, da bi odpravili ovire pri politikah ter prihranili proračunska sredstva EU in držav članic kot tudi sprostili sinergije s povezovanjem področij politik, ki vplivajo na morja, kot so promet, ribištvo, carina in varstvo morskega okolja.

Članica Komisije, pristojna za pomorske zadeve in ribištvo, Maria Damanaki je povedala: Celostna pomorska politika je spremenila naš pogled na morja in oceane. Ta mlada politika je že obrodila raznovrstne sadove, potrebuje pa neprekinjeno finančno podporo, da bi bila lahko učinkovita in funkcionalna v preostalih letih sedanje finančne perspektive (od 2011 do 2013).

V preteklih dveh letih so številni projekti in pobude postavili temelje za celostno pomorsko politiko. Da bi izkoristili morebitne sinergije med različnimi sektorji, so bili na primer temeljito proučeni trije morski bazeni: arktična regija1, Sredozemlje2 in regija Baltskega morja, slednja v okviru strategije za Baltsko morje3. Komisija je sprožila tudi široko zastavljeno pobudo Znanje o morju 20204, s katero želi pridobiti boljše razumevanje stanja naših morij. Prizadevanja za združevanje so napredovala tudi na področju pomorskega nadzora, kjer se vsi razpoložljivi sistemi združujejo v celoto, da bi nacionalnim organom pomagali preprečevati nezakonite dejavnosti in varovati morsko okolje ter zagotoviti učinkovit in varen pomorski promet5. V prizadevanju za organizacijo pomorskega prostora so bile pripravljene smernice za spodbujanje trajnostne uporabe okolja in čezmejnih naložb; z njihovo pomočjo naj bi EU tudi lažje dosegla dober okoljski status svojih voda do leta 20206.

Vse naštete pobude so bile financirane v okviru pripravljalnih ukrepov in pilotnih projektov, ki so po svoji naravi omejeni na dve ali tri zaporedna leta7.

V predlogu uredbe, ki ga je danes sprejela Komisija, je predviden program, ki bo zagotovil stabilen okvir za njihovo nadaljnjo neprekinjeno podporo. Pomenil bo doprinos k ukrepom, ki so jih države članice že sprejele na nacionalni ali podnacionalni ravni. Poleg tega bo program spodbudil sinergije med drugimi finančnimi instrumenti EU in tako omogočil bolj usklajeno uporabo sredstev, namenjenih morjem in obalam.

V programu je opredeljenih šest glavnih področij dela:

  • spodbujati celovito pomorsko gospodarjenje na evropski, nacionalni in regionalni ravni, da bi s tem zagotovili, da sprejemanje odločitev ni osredotočeno na eno samo politiko, temveč zajema vse ukrepe, ki vplivajo na morja;

  • opredeliti posebne izzive in potrebe evropskih morskih bazenov glede na različne posamezne sektorske politike;

  • razviti pomorsko prostorsko načrtovanje in celovito upravljanje obalnih območij za zagotovitev stabilnega okvira za pomorsko načrtovanje ter trajnostnega in ekonomsko uspešnega razvoja;

  • razviti ustrezno infrastrukturo znanja s področja pomorstva, ki bo zagotavljala zanesljive in visokokakovostne pomorske podatke za javne organe in podjetja, zmanjševala stroške poslovanja za uporabnike pomorskih podatkov ter spodbujala konkurenco in inovacije;

  • razviti skupno okolje za izmenjavo informacij, ki združuje vse področne sisteme nadzora in spremljanja ter s tem ponuja celovito sliko „ozaveščenosti o pomorstvu“, tako da bi bili nacionalni organi bolje pripravljeni na spremljanje pomorskih dejavnosti in odziv na nezakonite aktivnosti ali grožnje na morju;

  • spodbujati trajnostno gospodarsko rast, inovacije in zaposlovanje v pomorskih sektorjih in na obalnih območjih ter tako dosegati cilje, zastavljene v strategiji Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Nadaljnja pot

O uredbi bosta nadalje razpravljala Svet in Evropski parlament v skladu z novim postopkom soodločanja, ki je bil uveden z Lizbonsko pogodbo.

Več informacij je na voljo na spletišču http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Sporočilo „Evropska unija in arktična regija“, COM(2008) 763 z dne 20. novembra 2008.

2 :

Sporočilo „Celostna morska politika za boljše gospodarjenje z morjem v Sredozemlju“, COM(2009) 466 z dne 11. septembra 2009.

3 :

Sporočilo „Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja“, COM(2009) 248 z dne 10. junija 2009.

4 :

Sporočilo „Znanje o morju 2020: opazovanje in podatki o morju za pametno in trajnostno rast“, COM(2010) 461, z dne 8. septembra 2010.

5 :

Sporočilo „Na poti k povezovanju pomorskega nadzora: skupno okolje za izmenjavo informacij na področju pomorstva EU“, COM(2009) 538 konč. z dne 15. oktobra 2009 in sporočilo „ Vzpostavitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na področju pomorstva EU“, ki bo sprejeto oktobra 2010.

6 :

Sporočilo „Časovni načrt za pomorsko prostorsko načrtovanje: doseganje skupnih načel v EU“, COM(2008) 791 z dne 25. novembra 2008.

7 :

Člen 49(6)(a) in (b) finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, in člen 32 njenih izvedbenih pravil.


Side Bar