Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Brusel, 30. septembra 2010

Obnovená podpora integrovanej námornej politiky

Európska komisia dnes predložila návrh na pokračovanie finančnej podpory pre integrovanú námornú politiku EÚ z roku 2007 na obdobie rokov 2011 až 2013. Cieľom návrhu je umožniť Komisii, členským štátom a zúčastneným stranám pokračovať v úspešnej práci v prospech udržateľného využívania oceánov, morí a pobrežných oblastí. Integrovaná námorná politika zastáva integrovaný prístup k riadeniu a správe oceánov, morí a pobrežných oblastí a podporuje interakciu medzi všetkými politikami EÚ, ktoré súvisia s námorným odvetvím. Účelom navrhovaného financovania vo výške 50 miliónov eur je pokračovať v činnostiach začatých v roku 2007, najmä odstrániť politické prekážky, umožniť úspory v rozpočtoch členských štátov a EÚ a prepojiť všetky politiky, ktorých činnosti sa týkajú morí, napríklad dopravu, rybolov, colnú politiku a ochranu morského prostredia.

Komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Maria Damanaki uviedla: „Prostredníctvom integrovanej námornej politiky sme zmenili náš pohľad na moria a oceány. Táto vznikajúca politika už priniesla výsledky v mnohých oblastiach. Aby bola efektívna a funkčná počas zostávajúcich rokov súčasného finančného výhľadu (2011 až 2013) však potrebuje nepretržitú finančnú podporu.“

V uplynulých dvoch rokoch položilo množstvo projektov a iniciatív základy integrovanej námornej politiky. S cieľom dosiahnuť možnú spoluprácu v rámci rôznych odvetví sa napríklad preskúmali tri úmoria: arktického1, stredozemného2 a baltského mora – baltské úmorie v rámci stratégie EÚ pre oblasť Baltského mora3. Komisia takisto začala širokú iniciatívu Poznatky o mori 20204, ktorej cieľom je lepšie poznať stav našich morí. Integračné úsilie prinieslo tiež pokrok v oblasti námorného dohľadu, kde sa všetky dostupné systémy zlúčili do jednotného celku s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom pri prevencii nezákonných činností, ochrane námorného prostredia a zabezpečenia účinnej, bezpečnej a spoľahlivej námornej dopravy5. V oblasti organizácie námorného priestoru sa vypracovali usmernenia na podporu udržateľného využívania priestoru, pomoc cezhraničných investícií a dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu vôd v EÚ do roku 20206.

Všetky tieto iniciatívy boli financované v rámci prípravných činností a pilotných projektov, ktoré boli už svojou podstatou obmedzené na dva alebo tri po sebe nasledujúce roky7.

V návrhu nariadenia, ktorý bol dnes prijatý, sa stanovuje program, ktorý poskytne stabilný rámec umožňujúci poskytovať podporu uceleným spôsobom. Posilní opatrenia, ktoré už členské štáty prijali na vnútroštátnej alebo nižšej úrovni. Program takisto vytvorí súčinnosť medzi inými finančnými nástrojmi EÚ, čo bude znamenať súdržnejšie využívanie fondov súvisiacich s moriami a pobrežnými oblasťami.

V programe je stanovených šesť hlavných oblastí činnosti.

  • Podpora integrovanej námornej správy na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa rozhodovanie nesústreďovalo okolo jedinej politiky, ale získalo širší pohľad na všetky činnosti, ktoré majú dosah na moria,

  • stanovenie osobitných výziev a potrieb európskych morských oblastí v súvislosti s rôznymi individuálnymi sektorovými politikami,

  • rozvoj námorného územného plánovania a integrovaného riadenia pobrežných oblastí s cieľom poskytnúť stabilný rámec plánovania na mori a zabezpečiť, aby jeho rozvoj bol udržateľný a ekonomicky životaschopný,

  • vytvorenie náležitej infraštruktúry námorných poznatkov, ktorá poskytne verejným orgánom a podnikom spoľahlivé a vysoko kvalitné údaje, zníži prevádzkové náklady pre používateľov námorných údajov a podporí hospodársku súťaž a inovácie,

  • rozvoj spoločného prostredia na zdieľanie informácií, ktoré zjednocuje všetky systémy dohľadu a monitorovania špecifické pre jednotlivé sektory s cieľom poskytnúť komplexný obraz „námorného povedomia“, aby mohli vnútroštátne orgány lepšie sledovať činnosti a reagovať na nezákonné aktivity alebo hrozby na mori,

  • podpora udržateľného hospodárskeho rastu, inovácií a zamestnanosti v námorných odvetviach a pobrežných regiónoch v súlade s cieľmi stanovenými v stratégii pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast Európa 2020.

Ďalšie kroky

Toto nariadenie sa teraz predloží Rade a Európskemu parlamentu na prerokovanie v rámci nového postupu spolurozhodovania zriadeného v Lisabonskej zmluve.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na webovej stránke

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Oznámenie „Európska únia a arktický región“ - KOM(2008) 763 z 20.11.2008.

2 :

Oznámenie „Integrovanou námornou politikou k zlepšeniu spravovania Stredozemia“ – KOM(2009) 466 z 11.9.2009.

3 :

Oznámenie „Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora“ – KOM(2009) 248 z 10.6.2009.

4 :

Oznámenie „Poznatky o mori 2020: Lepšie pochopenie našich morí a oceánov v záujme posilnenia konkurencieschopnosti a rastu“ - KOM(2010)461 z 8.9.2010.

5 :

Oznámenie „Smerom k integrácii námorného dohľadu: Spoločné prostredie na zdieľanie informácií pre námornú oblasť EÚ“ - KOM (2009) 538 v konečnom znení z 15.10.2009 a oznámenie „Smerom k vytvoreniu spoločného prostredia na zdieľanie informácií pre dohľad nad námornou oblasťou EÚ“, ktoré sa má prijať v októbri 2010.

6 :

Oznámenie „Návod na námorné priestorové plánovanie: dosiahnutie spoločných zásad v EÚ“ "- KOM(2008) 791 z 25.11.2008.

7 :

Článok 49 ods. 6 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách uplatniteľný na všeobecný rozpočet EÚ a článok 32 jeho vykonávacích predpisov.


Side Bar