Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Brussel, 30 september 2010

Verlenging van de steunverlening voor het geïntegreerde maritieme beleid

De Europese Commissie heeft vandaag haar voorstel voor verlenging van de steunverlening voor het in 2007 ingestelde geïntegreerde maritieme beleid van de EU voorgelegd. Doel van het voorstel is in de periode 2011‑2013 ook nog steun te verlenen. Het voorstel is zo ontworpen dat de Commissie, de lidstaten en de belanghebbende partijen uit de maritieme sector kunnen blijven werken aan een duurzame exploitatie van zeeën, oceanen en kusten. Het geïntegreerde maritieme beleid is gericht op een geïntegreerde benadering van het beheer en bestuur van zeeën, oceanen en kusten en op interactie tussen alle EU-beleidsgebieden die met de zee te maken hebben. Met de voorgestelde begroting van 50 miljoen euro moet het werk dat sinds 2007 is verricht, worden voortgezet. Dit houdt in dat beleidsbelemmeringen worden verwijderd, besparingen in de begroting van de EU en van de lidstaten mogelijk worden gemaakt en synergieën worden gecreëerd dankzij de integratie van alle beleidslijnen die een impact hebben op de maritieme omgeving, zoals vervoer, visserij, douane en bescherming van het maritieme milieu.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en visserij, Maria Damanaki, ziet het als volgt: "Het geïntegreerde maritieme beleid heeft onze kijk op zeeën en oceanen veranderd. Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, heeft dit beleid al tal van resultaten opgeleverd. Om de doeltreffende werking van dit beleid te garanderen, is het daarom zaak de financiële ondersteuning ononderbroken voort te zetten tijdens de resterende jaren van de huidige financiële vooruitzichten (2011‑2013)."

De afgelopen twee jaar zijn de grondslagen van het geïntegreerde maritieme beleid gelegd aan de hand van een aantal projecten en initiatieven. Zo zijn drie zeebekkens aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen met als doel eventuele sectoroverschrijdende synergieën tot stand te brengen: de noordelijke IJszee1, de Middellandse Zee2 en de Oostzee - de laatste in het kader van de Oostzeestrategie3. Bovendien heeft de Commissie een breed initiatief (Mariene Kennis 20204) op de rails gezet om een beter inzicht in de toestand van onze zeeën te krijgen. Voorts is gewerkt aan een betere integratie van de maritieme bewaking. Alle beschikbare systemen zijn geïntegreerd tot een naadloos geheel om de nationale autoriteiten te helpen bij de preventie van illegale activiteiten, de bescherming van het mariene milieu en inspanningen om de efficiëntie, veiligheid en beveiliging van het maritieme vervoer te verbeteren5. Om de mariene ruimte te organiseren zijn richtsnoeren ontwikkeld om het duurzame gebruik van die ruimte te bevorderen, om grensoverschrijdende investeringen te stimuleren en om de EU te helpen tegen 2020 een goede milieustatus van onze wateren te bereiken6.

Al deze initiatieven zijn gefinancierd via voorbereidende acties en proefprojecten met een looptijd die vanwege de kenmerken ervan beperkt waren tot twee of drie opeenvolgende jaren7.

Het vandaag aangenomen verordeningsvoorstel voorziet in een programma dat moet zorgen voor een stabiel kader voor de naadloze ondersteuning van deze acties en projecten. Het programma zal een meerwaarde verlenen aan de maatregelen die de lidstaten reeds op nationaal of subnationaal niveau hebben genomen. Bovendien zal het synergieën creëren tussen andere financiële instrumenten van de EU en bijgevolg zorgen voor een coherenter gebruik van financiële middelen die betrekking hebben op zeeën en oceanen.

In het programma worden zes prioritaire werkgebieden vastgesteld:

  • de bevordering van geïntegreerd maritiem bestuur op Europees, nationaal en regionaal niveau om ervoor te zorgen dat de besluitvorming niet toegespitst is op één enkel beleidsgebied, maar rekening houdt met alle activiteiten die een impact hebben op de zee;

  • de vaststelling van de naar Europese zeebekkens uitgesplitste specifieke problemen en behoeften in het kader van de verschillende individuele sectorale beleidgebieden;

  • de ontwikkeling van een maritieme ruimtelijke ordening en een geïntegreerd beheer van kustgebieden om te voorzien in een stabiel marien planningskader en in een duurzame en economisch rendabele ontwikkeling daarvan;

  • de ontwikkeling van een degelijke mariene‑kennisinfrastructuur die betrouwbare kwaliteitsgegevens aanlevert aan overheden en ondernemingen, de werkingskosten voor gebruikers van mariene gegevens verlaagt en concurrentie en innovatie bevordert;

  • de ontwikkeling van een gemeenschappelijke structuur voor informatie-uitwisseling waarin alle sectorspecifieke bewakings‑ en toezichtsystemen worden samengebracht zodat een omvattende mariene situatieschets ontstaat die de nationale autoriteiten in staat stelt de verschillende activiteiten beter te controleren en beter te reageren op onwettige activiteiten of gevaren op zee;

  • de bevordering van duurzame economische groei, innovatie en werkgelegenheid in maritieme sectoren en kustregio's in het licht van de doelstellingen in de Europa 2020‑strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Volgende stappen

De verordening zal nu worden behandeld door de Raad en het Europees Parlement in het kader van de nieuwe medebeslissingsprocedure die is ingesteld in het kader van het Verdrag van Lissabon.

Voor meer informatie, zie website http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Mededeling over de Europese Unie en het Noordpoolgebied - COM(2008) 763 van 20.11.08.

2 :

Mededeling “Naar een geïntegreerd maritiem beleid voor beter bestuur in het Middellandse Zeegebied”, COM(2009) 466 van 11.9.2009.

3 :

Mededeling inzake de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied – COM (2009) 248 van 10.6.2009.

4 :

Mededeling "Mariene Kennis 2020 mariene gegevens en observatie voor slimme en duurzame groei" – COM (2010) 461 van 8.9.2010.

5 :

Mededeling "Naar de integratie van de maritieme bewaking: Een gemeenschappelijke gegevensuitwisselingstructuur voor het maritieme gebied van de EU" – COM (2009 538 definitief van 15.10.2009 en de in oktober 2010 vast te stellen mededeling over de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingstructuur voor de bewaking van het maritieme gebied van de EU.

6 :

Mededeling "Routekaart naar maritieme ruimtelijke ordening: werken aan gemeenschappelijke principes in de EU" – COM (2008) 791 van 25.11.2008.

7 :

Artikel 49, lid 6, onder a) en b), van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, en artikel 32 van de toepassingsbepalingen.


Side Bar