Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Bryssel 30 syyskuuta 2010

Uutta tukea yhdennetylle meripolitiikalle

Euroopan komissio esitteli tänään ehdotuksensa, joka koskee vuonna 2007 käyttöön otetulle EU:n yhdennetylle meripolitiikalle myönnettävän rahoitustuen jatkamista vuosina 2011–2013. Ehdotuksen tavoitteena on tarjota komissiolle, jäsenvaltioille ja merialan sidosryhmille valmiudet jatkaa merten, valtamerten ja rannikoiden kestävän käytön hyväksi tehtyä hyvää työtä. Yhdennetty meripolitiikka puolustaa merten, valtamerten ja rannikoiden hoitoon ja hallintoon sovellettavaa yhdennettyä lähestymistapaa ja edistää kaikkien mereen liittyvien EU:n politiikanlohkojen välistä vuorovaikutusta. Ehdotettujen 50 miljoonan euron suuruisten määrärahojen avulla on tarkoitus jatkaa vuonna 2007 aloitettua työtä erityisesti politiikan toteutuksen esteiden poistamiseksi, säästöjen aikaansaamiseksi niin EU:n kuin jäsenvaltioiden budjeteissa ja synergioiden vapauttamiseksi kytkemällä toisiinsa kaikki politiikanalat, joilla on mereen kohdistuvia vaikutuksia, kuten liikenne, kalastus, tulli ja meriympäristön suojelu.

Meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki totesi asiasta seuraavaa: "Yhdennetty meripolitiikka on muuttanut suhtautumistamme meriin ja valtameriin. Tämä hiljattain käyttöön otettu politiikka on jo nyt alkanut tuottaa tulosta erittäin monella rintamalla, mutta se tarvitsee keskeytymätöntä rahoitustukea ollakseen tehokas ja toimiva nykyisten rahoitusnäkymien jäljellä olevina vuosina (2011–2013)."

Yhdennetyn meripolitiikan perusta on luotu kahden viime vuoden aikana erinäisten hankkeiden ja aloitteiden avulla. Yksi esimerkki näistä on tutkimus, jonka tavoitteena oli kartoittaa eri alojen välisiä synergiamahdollisuuksia. Se toteutettiin kolmella merialueella: Pohjoisella jäämerellä1, Välimerellä2 ja Itämerellä – viimeksi mainittu Itämeri-strategian3 osana. Komissio on käynnistänyt myös laaja-alaisen aloitteen nimeltä Meriosaaminen 20204, jolla pyritään saamaan parempaa tietoa Euroopan merten tilasta. Yhdentämistoiminta on edistänyt myös merivalvontaa, jonka osalta kaikki käytettävissä olevat järjestelmät ollaan yhdistämässä saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tämän toimenpiteen tavoitteena on auttaa kansallisia viranomaisia ehkäisemään laitonta toimintaa, suojelemaan meriympäristöä ja tekemään meriliikenteestä tehokkaan, turvallisen ja varman5. Merialueen organisoimiseksi on laadittu ohjeita, jotka kannustavat alueen kestävään käyttöön, edistävät rajat ylittäviä investointeja ja auttavat EU:ta saavuttamaan meriympäristön hyvän tilan vuoteen 2020 mennessä6.

Kaikki nämä aloitteet rahoitettiin valmistelutoimin ja pilottihankkein, joita toteutettiin – perusluonteensa vuoksi – vain kahden tai kolmen perättäisen vuoden ajan7.

Tänään hyväksytty asetusehdotus sisältää ohjelman, joka tarjoaa vakaat puitteet tällaisten toimien ja hankkeiden saumattoman tukemisen jatkamiseksi. Se tuo lisäarvoa jäsenvaltioiden kansallisella tai alueellisella tasolla jo toteuttamiin toimenpiteisiin. Ohjelma luo myös synergioita muiden EU:n rahoitusvälineiden välille, mikä johtaa meriin ja rannikoihin vaikuttavien varojen johdonmukaisempaan käyttöön.

Ohjelmassa määritellään seuraavat kuusi ensisijaista toiminta-alaa:

  • Meriasioiden yhdennetyn hallinnoinnin edistäminen Euroopan, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla, jotta varmistetaan, että päätöksenteossa ei keskitytä ainoastaan yhteen politiikkaan vaan otetaan laajemmin huomioon kaikki meriin vaikuttavat toimet;

  • Euroopan merialueita koskevien erityisten haasteiden ja tarpeiden määrittely yksittäisillä politiikanlohkoilla;

  • Merten aluesuunnittelun ja rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon kehittäminen, jotta voidaan turvata meriä koskeva vakaa suunnittelukehys ja varmistaa, että sen kehittäminen on kestävää ja taloudellisesti kannattavaa;

  • Sellaisen asianmukaisen meriosaamisen infrastruktuurin kehittäminen, joka tarjoaa luotettavaa ja laadukasta meritietoa niin viranomaisille kuin yrityksille, vähentää meritiedon käyttäjille aiheutuvia toimintakustannuksia ja edistää kilpailua ja innovointia.

  • Sellaisen yhteisen tietojenvaihtoympäristön kehittäminen, joka kokoaa yhteen kaikki alakohtaiset seuranta- ja valvontajärjestelmät kattavan "meritietoisuutta" koskevan kuvan antamiseksi, jolloin kansallisilla viranomaisilla on paremmat mahdollisuudet valvoa toimintaa ja puuttua merillä toteutettuun laittomaan tai uhkaavaan toimintaan.

  • Meri- ja rannikkoalueiden kestävän kasvun, innovaation ja työllisyyden edistäminen, mikä vastaa Eurooppa 2020 ‑strategiassa vahvistettuihin älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun vaatimuksiin.

Seuraavat vaiheet

Asetusehdotus toimitetaan nyt neuvostolle ja Euroopan parlamentille, jossa siitä keskustellaan Lissabonin sopimuksella käyttöön otetun uuden yhteispäätösmenettelyn mukaisesti.

Lisätietoja on saatavilla internet-sivuilta http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Tiedonanto "Euroopan unioni ja arktinen alue" - KOM(2008) 763, 20.11.2008.

2 :

Tiedonanto "Kohti yhdennettyä meripolitiikkaa hallintotapojen parantamiseksi Välimerellä" – KOM(2009) 466, 11.9.2009.

3 :

Tiedonanto "Euroopan unionin strategia Itämeren aluetta varten" – KOM(2009) 248 , 10.6.2009.

4 :

Tiedonanto "Meriosaaminen 2020: meritiedolla ja seurannalla älykkääseen ja kestävään kasvuun" – KOM(2010)461, 8.9.2010.

5 :

Tiedonanto "Merivalvonnan yhdentäminen: EU:n merialalle yhteinen tietojenvaihtoympäristö" – KOM(2009) 538 lopullinen, 15.10.2009, ja myöhemmin lokakuussa 2010 annettava tiedonanto "Towards establishing the Common Information Sharing Environment for the surveillance of the EU maritime domain".

6 :

Tiedonanto "Merten aluesuunnittelua koskeva toimintasuunnitelma yhteisten periaatteiden saavuttamiseksi EU:ssa" – KOM(2008) 791, 25.11.2008.

7 :

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohta ja sen täytäntöönpanosääntöjen 32 artikla.


Side Bar