Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Ανανεωμένη στήριξη για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε σήμερα την πρότασή της για να συνεχιστεί η χρηματοδοτική στήριξη στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, η οποία χαράχθηκε το 2007, για το διάστημα 2011 - 2013. Η πρόταση έχει μελετηθεί για να καταστήσει ικανούς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους εμπλεκόμενους παράγοντες του θαλάσσιου κλάδου να εξακολουθήσουν να υπηρετούν πιστά την αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών. Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική κηρύσσει μια ενοποιημένη θεώρηση στη διαχείριση και διακυβέρνηση των ωκεανών, των θαλασσών και των ακτών, και καλλιεργεί την αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των σχετικών με τη θάλασσα πολιτικών στην ΕΕ. Σκοπός της προτεινόμενης χρηματοδότησης, ύψους 50 εκατομμυρίων €, είναι να συνεχιστούν οι εργασίες που αναλήφθηκαν από το 2007 και έπειτα, δηλαδή για την άρση των φραγμών στην άσκηση πολιτικής, την εξοικονόμηση χρημάτων τόσο στον ενωσιακό όσο και στους εθνικούς προϋπολογισμούς και την απελευθέρωση συνεργειών με τη γεφύρωση μεταξύ όλων των πολιτικών που έχουν αντίκτυπο στη θάλασσα, όπως οι μεταφορές, η αλιεία, τα τελωνεία και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η αρμόδια για τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη δήλωσε τα εξής: «Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Η υπό εκκόλαψη αυτή πολιτική ήδη άρχισε να αποδίδει καρπούς κατά πολλούς τρόπους, αλλά χρειάζεται ενεργό και επιχειρησιακή αδιάλειπτη χρηματοδοτική στήριξη κατά τα υπόλοιπα έτη των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών (2011 έως 2013)

Κατά την τελευταία διετία ορισμένα έργα και πρωτοβουλίες έθεσαν τα θεμέλια για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Για παράδειγμα, αναλύθηκαν τρεις θαλάσσιες λεκάνες σε μια προσπάθεια αποκόμισης των δυνατών συνεργειών μεταξύ διαφορετικών τομέων: ο αρκτικός ωκεανός1, η Μεσόγειος2 και η Βαλτική Θάλασσα – η τελευταία στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα3. Η Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει τις «Γνώσεις για τη θάλασσα 2020»4, μια ευρεία πρωτοβουλία για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται οι θάλασσές μας. Προχώρησαν επίσης εργασίες ενσωμάτωσης σχετικά με την εποπτεία των θαλασσών, όπου όλα τα διαθέσιμα συστήματα συγκεντρώνονται σε ένα άρρηκτο σύνολο ώστε να βοηθηθούν οι εθνικές αρχές να προλαμβάνουν τις παράνομες δραστηριότητες, να διαφυλάσσουν το θαλάσσιο περιβάλλον και να καθιστούν τις θαλάσσιες μεταφορές αποδοτικές, ασφαλείς και προστατευμένες από έκνομες ενέργειες5. Για να οργανωθεί ο θαλάσσιος χώρος, έχουν καταρτιστεί κατευθύνσεις με τις οποίες προωθείται η αειφόρος χρήση του χώρου, καλλιεργούνται οι διασυνοριακές επενδύσεις και βοηθείται η ΕΕ να επιτύχει καλή περιβαλλοντική κατάσταση στα ύδατά μας μέχρι το 20206.

Όλες οι ανωτέρω πρωτοβουλίες χρηματοδοτήθηκαν μέσω παρασκευαστικών ενεργειών και πιλοτικών έργων τα οποία, από την ίδια τους τη φύση, περιορίζονταν χρονικώς σε διάστημα δύο ή τριών συνεχών ετών7.

Η πρόταση κανονισμού που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει πρόγραμμα το οποίο θα προσφέρει σταθερό πλαίσιο για να διατηρηθεί η στήριξη των πρωτοβουλιών κατά τρόπο άρρηκτο. Με αυτήν θα προστεθεί αξία στα μέτρα που ήδη ανέλαβαν τα κράτη μέλη σε εθνικό ή κάτω από το εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει επίσης συνέργειες μεταξύ άλλων ενωσιακών χρηματοδοτικών μέσων, οδηγώντας έτσι στη συνεπή χρήση των κονδυλίων που προορίζονται για τις θάλασσες και τις ακτές.

Στο πρόγραμμα θα εξεταστούν έξι κύρια αντικείμενα:

  • Προώθηση ενοποιημένης θαλάσσιας διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων δεν στρέφεται γύρω από μία μοναδική πολιτική, αλλά συνεκτιμά ευρύτερα όλες τις δράσεις με αντίκτυπο στις θάλασσες.

  • Εντοπισμός των ειδικών προκλήσεων και αναγκών των ευρωπαϊκών θαλάσσιων λεκανών σε σχέση με τις διάφορες μεμονωμένες τομεακές πολιτικές.

  • Ανάπτυξη θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ενοποιημένης διαχείρισης παράκτιων ζωνών για να παρασχεθεί σταθερό πλαίσιο προγραμματισμού στη θάλασσα και να διασφαλιστεί η αειφόρος και οικονομικώς βιώσιμη ανάπτυξή της.

  • Ανάπτυξη ιδιαίτερης υποδομής θαλάσσιων γνώσεων που οδηγεί σε αξιόπιστα και υψηλής ποιότητας θαλάσσια δεδομένα τόσο για τις δημόσιες αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας το επιχειρησιακό κόστος για χρήστες θαλάσσιων δεδομένων και ενδυναμώνοντας τον ανταγωνισμό και την καινοτομία.

  • Ανάπτυξη κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηρίζοντα τον κλάδο συστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης για να δοθεί μία περιεκτική εικόνα «θαλάσσιας συνειδητοποίησης», ώστε οι εθνικές αρχές να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να αντιδρούν σε όσες είναι παράνομες ή σε απειλές στη θάλασσα.

  • Προώθηση αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας και απασχόλησης σε θαλάσσιους κλάδους και παράκτιες περιφέρειες, εκπληρώνοντας τοιουτοτρόπως τους στόχους που τέθηκαν στη στρατηγική Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός θα διαβιβαστεί τώρα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητηθεί στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας συναπόφασης που θεσπίστηκε με τη συνθήκη της Λισαβόνας.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Ανακοίνωση με τίτλο "Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η περιοχή της Αρκτικής " - COM(2008) 763 της 20.11.08.

2 :

Ανακοίνωση "Προς μία ενοποιημένη θαλάσσια πολιτική για καλύτερη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο" – COM(2009) 466 της 11.09.2009

3 :

Ανακοίνωση "Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας" – COM(2009) 248 της 10.6.2009

4 :

Ανακοίνωση "Γνώσεις για τη θάλασσα 2020: Θαλάσσιες παρατηρήσεις και δεδομένα για μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη" - COM(2010)461 OD 8.9.2010

5 :

Ανακοίνωση "Προς την ενοποίηση της θαλάσσιας επιτήρησης: ένα κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών για τον θαλάσσιο τομέα της ΕΕ"- COM (2009) 538 τελικό της 15.10.2009 και ανακοίνωση "Προς τη συγκρότηση ενός κοινού περιβάλλοντος ανταλλαγής πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της ΕΕ" προς έκδοση σε μεταγενέστερη ημερομηνία τον Οκτώβριο 2010.

6 :

Ανακοίνωση "Ένας οδικός χάρτης για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: Επίτευξη κοινών αρχών στην ΕΕ "- COM(2008) 791 της 25.11.2008.

7 :

Άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ, και άρθρο 32 των εκτελεστικών κανόνων του.


Side Bar