Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1268

Брюксел, 30 септември 2010 г.

Интегрираната морска политика получава нова подкрепа

Днес Европейската комисия представи своето предложение за непрекъсната финансова подкрепа на въведената през 2007 г. интегрирана морска политика на ЕС за периода от 2011 до 2013 г. Предложението цели да се позволи на Комисията, държавите-членки и заинтересованите от морското дело страни да продължат успешните си усилия, насочени към устойчиво използване на океаните, моретата и крайбрежията. Интегрираната морска политика защитава интегриран подход към управлението и стопанисването на океаните, моретата и крайбрежията и насърчава взаимодействието между свързаните с морското дело политики на ЕС. Целта на предложеното финансиране от 50 милиона EUR е да се продължи започнатата през 2007 г. работа — т.е. да се премахнат политическите препятствия, да се позволи спестяване от бюджета на ЕС и от националните бюджети и да се създадат полезни взаимодействия чрез обединяването на всички влияещи върху морето политики като транспорта, рибарството, митниците и опазването на морската околна среда.

Комисарят за морското дело и рибарството Мария Даманаки коментира: Интегрираната морска политика промени нашия поглед върху морета и океаните ни. Тази прохождаща политика вече дава резултати по много различни начини; тя обаче се нуждае от непрекъсната финансова подкрепа, за да бъде ефективна и действаща през оставащите години на сегашната финансова перспектива (2011—2013 г.).“

През изминалите две години редица проекти и инициативи положиха основите на интегрираната морска политика. Пример за това е подробното проучване на три морски басейна с цел да бъдат открити възможните полезни взаимодействия между различните сектори: Северния ледовит океан1, Средиземно море2 и Балтийско море — последното бе разгледано в контекста на Стратегията за Балтийско море3. Комисията също така даде начало на Познания за морската среда 2020 4 — широка инициатива за постигане на по-добро разбиране за състоянието на нашите морета. Интеграционната работа напредна и по отношение на морския надзор, като всички налични системи бяха обединени в едно цяло с цел да се подпомогнат националните власти при предотвратяването на незаконни дейности, опазването на морската околна среда и осъществяването на ефикасен, безопасен и сигурен морски транспорт5. С цел организация на морското пространство бяха разработени насоки за насърчаване на неговото устойчиво използване, за укрепване на трансграничните инвестиции и за подпомагане на ЕС в постигането на добро екологично състояние на нашите води до 2020 г. 6

Всички тези инициативи бяха финансирани чрез подготвителни действия и пилотни проекти, които поради своето естество продължаваха две или три последователни години7.

В приетото днес предложение за регламент се предвижда програма, която ще осигури стабилна рамка за непрекъсната подкрепа на тези инициативи. Тя ще придаде допълнителна стойност на вече предприетите мерки от държавите-членки на национално и поднационално ниво. Програмата ще създаде и полезни взаимодействия между други финансови инструменти на ЕС, като по този начин ще доведе до по-съгласувано използване на фондовете, свързани с моретата и бреговете.

В програмата са посочени шест основни работни области:

  • насърчаване на интегрираното морско управление на европейско, национално и регионално ниво, за да се гарантира, че вземането на решения не е ограничено до една единствена политика, а се възприема по-широк поглед върху всички действия, които оказват въздействие върху моретата;

  • точно определяне на конкретните предизвикателства и нужди на европейските морски басейни във връзка с различните индивидуални секторни политики;

  • разработване на морското пространствено планиране и на интегрираното управление на крайбрежните зони с цел да се осигури стабилна рамка за планиране в морето и да се гарантират устойчивост и икономическа жизнеспособност на неговото развитие;

  • развиване на подходяща инфраструктура за изучаване на моретата, която да осигури надеждни и висококачествени морски данни за публичната власт и предприемачите, като се намалят оперативните разходи за потребителите на морски данни и се засилят конкуренцията и новаторството;

  • развиване на обща среда за обмен на информация, която обединява всички специфични за сектора системи за надзор и наблюдение, с цел да се повиши цялостната осведоменост в областта на морското дело; така националните власти ще бъдат по-добре подготвени, за да наблюдават дейностите и да реагират на незаконните действия или на заплахите в морето;

  • насърчаване на устойчив икономически растеж, новаторство и създаване на работни места в морските сектори и в крайбрежните райони, като по този начин се изпълнят целите на стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Следващи етапи

Предстои регламентът да бъде изпратен в Съвета и в Европейския парламент, където ще бъде обсъден съгласно новата процедура за съвместно вземане на решения, създадена с Договора от Лисабон.

Допълнителна информация е публикувана на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/

1 :

Съобщение относно „Европейският съюз и Арктическият регион“ — COM(2008) 763 от 20.11.2008 г.

2 :

Съобщение „Към интегрирана морска политика за по-добро управление в Средиземноморието“ — COM(2009) 466 oт 11.9.2009 г.

3 :

Съобщение „Стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море“ — (COM(2009) 248 от 10.6.2009 г.

4 :

Съобщение „Познания за морската среда 2020: По-добро разбиране на нашите морета и океани с цел повишаване на конкурентоспособността и растежа“ — COM(2010)461 от 8.9.2010 г.

5 :

Съобщение „Към интегриране на морското наблюдение: Обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС“ — COM (2009) 538 окончателен от 15.10.2009 г. и Съобщение „Към създаване на обща среда за обмен на информация за надзора на морското дело в ЕС“, което трябва да се приеме по-късно през октомври 2010 г.

6 :

Съобщение „Пътна карта за морско пространствено планиране: за постигане на общи принципи в ЕС“ COM(2008) 791 от 25.11.2008 г.

7 :

Член 49, параграф 6, букви а) и б) от Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на ЕС, и член 32 от правилата за неговото прилагане.


Side Bar