Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1266

Bruxelles, 30 september 2010

Statsstøtte: Kommissionen godkender en dansk afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter

Europa-Kommissionen har på grundlag af EU's statsstøtteregler godkendt en afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter i Danmark. Kommissionen mente, at ordningen var forenelig med EU-reglerne, der tillader støtte til afhjælpning af en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi. Ordningen er nemlig begrænset med hensyn til varighed og omfang, sikrer en tilfredsstillende byrdefordeling og omfatter sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre urimelige konkurrencebegrænsninger.

" En afviklingsordning skal indebære hurtig og effektiv støtte, når det er nødvendigt at afvikle en nødlidende bank, for at man kan sikre den finansielle stabilitet og mindske de økonomiske tab. Samtidig skal den moralske risiko og konkurrencefordrejningerne begrænses af hensyn til de europæiske forbrugere og skatteydere. Jeg er overbevist om, at den danske ordning opfylder disse betingelser", udtalte Kommissionens næstformand og konkurrencekommissær, Joaquín Almunia.

Ordningen har til formål at sikre den finansielle stabilitet og mindske de økonomiske tab, når et pengeinstitut bliver ude af stand til at opfylde de betingelser for dets drift, som Finanstilsynet har fastsat. Den indebærer en kontrolleret afvikling af det nødlidende pengeinstitut, hvor dets aktiver og nogle af dets passiver overføres til en såkaldt "brobank", der skal stiftes af Finansiel Stabilitet, som også tilfører den kapital og i givet fald likviditet.

Kommissionen mente, at ordningen var i overensstemmelse med dens meddelelser om statsstøtte til afhjælpning af finanskrisen (se IP/08/1495). Støtten er nemlig begrænset til det minimum, der er nødvendigt for at sikre en kontrolleret afvikling. Desuden sikres der en byrdefordeling ved, at det nødlidende pengeinstituts aktionærer og efterstillede kreditorer ikke kan opnå fordele ved støtten. Endelig vil stærke begrænsninger i brobankens aktiviteter og dens levetid mindske de konkurrencefordrejninger, som ordningen kan medføre.

Godkendelsen gælder indtil den 31. december 2010. Efter dette tidspunkt vil Kommissionen foretage en ny vurdering af, om ordningen er forenelig med EU-reglerne på baggrund af den økonomiske og lovgivningsmæssige udvikling.

Ordningen blev indført ved lov nr. 721 af 25. juni 2010, som fastlægger rammerne for håndteringen af nødlidende pengeinstitutter via Finansiel Stabilitet, der blev oprettet som følge af finanskrisen. Den afløser en midlertidig afviklingsordning, som Kommissionen har godkendt indtil oktober 2010 (se IP/08/1483).

Også andre lande overvejer at indføre afviklingsordninger til håndtering af fremtidige bankkrak. På dette område udsendte Kommissionen i maj en meddelelse om "bankafviklingsfonde" som et af de krisestyringsredskaber, der skal benyttes i fremtiden (se IP/10/610).

En ikke-fortrolig udgave af den afgørelse, der er truffet i denne sag, vil blive gjort tilgængelig på DG Konkurrences hjemmeside (rubrikken State Aid Register) under sagsnummer N407/2010, så snart alle spørgsmål med hensyn til fortrolighed er afklaret. I rubrikken State Aid Weekly e-News findes en oversigt over alle nye statsstøtteafgørelser, der er offentliggjort på internettet og i EU-Tidende.


Side Bar