Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1264

V Bruselu dne 30. září 2010

Životní prostředí: Komise žádá Rakousko a Českou republiku, aby přijaly pravidla o předcházení povodním

Evropská komise požaduje, aby Rakousko a Česká republika přijaly právní předpisy EU o životním prostředí v oblasti předcházení povodním a řízení s nimi spojených rizik. Česká republika neinformovala Komisi o provedení těchto právních předpisů, které mělo být ukončeno v listopadu 2009. Rakousko zaslalo Komisi částečné informace, ale významné části stále chybí. Aby vyhověly žádosti o informace, musí nyní obě země oznámit Komisi přijatá opatření do dvou měsíců. Pokud Komise od členských států neobdrží uspokojivé odpovědi, může rozhodnout o tom, že věc postoupí Soudnímu dvoru.

Janez Potočnik, komisař pro životní prostředí uvedl: „Jak ukázaly nedávné události, povodně představují vážné ohrožení lidského zdraví, životního prostředí a hospodářství. Naléhavě proto žádám členské státy, aby co nejdříve předložily požadované právní předpisy.“

Nesdělení ohledně směrnice o povodních

Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik má za cíl snížit a zvládat rizika, která povodně představují pro lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Povodně ohrožují životy, způsobují lidské tragédie a významné hospodářské ztráty. Jsou to přírodní jevy, ale s pomocí správných opatření lze jejich pravděpodobnost a dopady omezit. Vedle sociálních a hospodářských škod mohou mít povodně také vážné důsledky pro životní prostředí, například pokud jsou zaplavena zařízení obsahující velké množství chemických látek nebo pokud jsou zničeny oblasti mokřad. V nadcházejících desetiletích se v Evropě bude riziko povodní pravděpodobně zvyšovat a s ním i možné hospodářské ztráty.

Směrnice požaduje, aby členské státy provedly do roku 2011 předběžné hodnocení a určily, která povodí řek a přidružené pobřežní oblasti jsou povodněmi ohroženy. Pro tyto oblasti se pak mají do roku 2013 vytvořit mapy povodňových rizik a do dvou let, tedy do roku 2015, pak sestavit plány řízení rizik. Mapy rizik se soustředí na prevenci, ochranu a připravenost.

Členské státy měly právní předpisy provést a oznámit Komisi do 26. listopadu 2009. Komise si stanovila zajišťování rychlého a správného provedení právních předpisů EU členskými státy jako jednu ze svých priorit.

V březnu 2010 byla oběma zemím zaslána úřední oznámení o nesplnění povinnosti. Komise podrobnosti o provedení předpisů od České republiky doposud neobdržela. Ani Rakousko, s výjimkou jednoho regionálního právního předpisu, žádné další prováděcí předpisy neoznámilo. Komise se proto rozhodla zaslat oběma zemím odůvodněné stanovisko.

Obecná aktuální statistika o řízeních pro porušení práva je na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Další informace o vodohospodářské politice:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm

MEMO/10/457


Side Bar