Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1263

Brussel, 30 september 2010

Milieu: Commissie verzoekt België om aan de EU-waterwetgeving te voldoen

De Europese Commissie stuurt België een verzoek om een behoorlijk aantal gevallen van niet-overeenstemming tussen de nationale en de EU-waterwetgeving aan te pakken. België beschikt nu over twee maanden om gevolg te geven aan het met redenen omklede advies. Komt er geen bevredigend antwoord, dan kan de Commissie de zaak voor het Europees Hof van Justitie brengen.

EU-commissaris voor Milieu Janez Potočnik zegt hierover: "De EU-wetgeving moet correct op nationale niveau worden omgezet om te waarborgen dat de lidstaten aan de doelstellingen van de richtlijn voldoen".

Uitvoering van de kaderrichtlijn water in België

De Commissie verzoekt België om Richtlijn 2000/60/EG, waarin een kader wordt vastgesteld voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, naar behoren uit te voeren. In alle drie de gewesten (Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) wordt nog steeds een aanzienlijk aantal gevallen van niet-overeenstemming met de richtlijn geconstateerd.

Het betreft onder meer verschillen in de definities, wat tot onzekerheid leidt over de werkingssfeer van de wetgeving en de verplichtingen van de richtlijn op nationaal niveau. Ook zijn er nog lacunes in de beschrijving van de maatregelen die moeten worden genomen om te voldoen aan de door de richtlijn voor 2015 nagestreefde doelstelling van een goede watertoestand. Lacunes in de uitvoeringsmaatregelen kunnen een weerslag hebben op de monitoring en verificatie van de milieudoelstellingen van de richtlijn.

Hoewel de Belgische autoriteiten al nieuwe wetgeving hebben goedgekeurd of nog gaan goedkeuren, kunnen daarmee niet alle openstaande vragen worden oplost. Daarom stuurt de Commissie nu een met redenen omkleed advies waarop België binnen twee maanden moet reageren.

Voor de meest recente gegevens over inbreuken in het algemeen, zie:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/10/457


Side Bar