Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1258

Брюксел, 30 септември 2010 г.

Въздушен транспорт: Комисията отправя искане към България за осигуряване на недискриминационен достъп до пазара на наземни услуги на летище „София“

Европейската комисия отправи искане към България за осигуряване на недискриминационен достъп до пазара на наземни услуги на летище „София“ на доставчиците на съответните услуги. Комисията смята, че страната не изпълнява задълженията си по силата на Directive 96/67/EC, съгласно която на всеки доставчик на услуги трябва да се предостави възможност да участва в конкурсна процедура за предоставяне на наземни услуги като обработка на багаж, кетъринг, обслужване с горива и масла и превозване на пътници. Ако в срок от два месеца България не се съобрази с искането, което, в съответствие с процедурите на ЕС при неизпълнение на задължения, е под формата на мотивирано становище, случаят може да бъде отнесен пред Съда на Европейския съюз.

Правилата на ЕС

В Директива 96/67/ЕО от държавите-членки се изисква да отворят пазарите си на наземни услуги, така че всеки доставчик да може да предлага услуги на европейско летище с годишен пътникопоток над 2 млн. души или годишен товарооборот над 50 000 тона. Пазарът на наземни услуги включва всички услуги на дадено летище, които осигуряват на въздушните превозвачи възможност да извършват въздухоплавателна дейност. Освен посочените по-горе услуги тук се включват и тези, свързани с обслужването на пътниците като билетно и багажно обслужване на регистрационните гишета. Целта е въздушните превозвачи да разполагат с най-конкурентоспособните наземни услуги, което косвено е в полза и на пътниците. Същевременно обаче при четири категории услуги (багаж, перонно обслужване, товари и пощенски пратки, горива и масла) държавите-членки имат възможност да ограничат броя на доставчиците най-малко до двама.

Причината за отправянето на официално искане

В България единствено на летище „София“ годишният пътникопоток надхвърля 2 млн. души или годишният товарооборот е над 50 000 тона.

Комисията смята, че България не изпълнява задълженията, които има по европейското право, чрез следните действия:

  • налагане на прекомерни условия за одобряване на доставчиците на услуги;

  • поддържане на летище „София“ на ситуация на монопол;

  • неспособност да организира подходящи процедури за подбор след решението си да ограничи броя на доставчиците на услуги на летището;

  • неспособност да осигури недискриминационен достъп на доставчиците на услуги до летищната инфраструктура.

Сега българските власти разполагат с два месеца, за да приемат всички мерки, необходими за осигуряване на спазването на изискванията на Директива 96/67/ЕО.

Практическият резултат от неприлагането на необходимите мерки

Крайният резултат от неправилното транспониране на европейските правила е, че не се гарантира свободна и лоялна конкуренция, което води до риска въздушните превозвачи и пътниците да заплащат по-високи такси, отколкото би следвало.


Side Bar