Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/1241

Bryssel den 30 september 2010

Miljö: Sverige och Österrike dras inför domstol på grund av att EU-lagstiftningen om rumslig information inte införts

Kommissionen drar Sverige och Österrike inför EU-domstolen på grund av att EU:s miljöbestämmelser inte har genomförts. De två medlemsstaterna har fortfarande inte antagit nationell lagstiftning om infrastruktur för rumslig information trots att motiverade yttranden skickats till dessa länder inom ramen för pågående överträdelseförfaranden.

Rättsligt förfarande mot Sverige och Österrike avseende lagstiftning om rumslig information

Kommissionen har inlett ett domstolsförfarande mot Sverige och Österrike på grund av att EU-lagstiftningen om infrastruktur för rumslig information inte har införlivats i nationell lagstiftning.

Direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) syftar till att underlätta tillgången till och användningen av miljörelaterad rumslig information. Denna information ska utväxlas mellan offentliga myndigheter för alla frågor som rör miljön och medlemsstaterna ska se till att informationsutbytet kan ske utan praktiska hinder. Direktivet täcker ett brett spektrum av rumslig information alltifrån grundläggande kartinformation som transportnät och förvaltningsenheter till viktig miljöinformation som utsläppsnivåer, miljökvalitet och var skyddade områden är belägna. Det är viktigt att kunna sammanställa dessa olika typer av uppgifter för att kunna få bästa tänkbara information om hur samhället exempelvis kan skyddas mot de många eventuella konsekvenserna av klimatförändringar och luftföroreningar samt natur- och teknikkatastrofer. Genom bättre information kan åtgärderna för att skydda miljön blir mer kostnadseffektiva.

Enligt gällande lagstiftning skulle medlemsstaterna ha satt i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 15 maj 2009. Eftersom direktivet inte införlivats fullt ut i Sverige och Österrike trots att ett motiverat yttrande skickats till Sverige den 23 november 2009 och Österrike den 28 januari 2010 överlämnar kommissionen nu ärendena till EU-domstolen.

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

MEMO/10/457


Side Bar