Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Bryssel den 4 februari 2010

Arbetsmarknadsexperter uppmanar till åtgärder nu

Omedelbara åtgärder krävs för att lösa kompetensbristen i EU och ge människor bättre möjligheter på arbetsmarknaden i framtiden, enligt en oberoende expertrapport som Europeiska kommissionen offentliggör idag. I rapporten – Ny kompetens för nya arbetstillfällen – understryks behovet av att ge människor de rätta incitamenten för att höja sin kompetens, att förbättra kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, att skapa rätt kompetensmix och att på ett bättre sätt förutse de framtida kompetensbehoven. Dagens rapport är ett av de viktigaste resultaten av Europeiska kommissionens åtgärder enligt handlingsplanen Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Den presenteras idag på en konferens i Bryssel.

– En höjning av människors kompetens kommer att bidra till att vi kan ta oss ur krisen på kort sikt och förbereda oss för en stabil ekonomisk utveckling på lång sikt, sade Vladimír Špidla, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning.

– Vi måste bryta ner barriärerna mellan utbildning och arbetsliv så att människor kan anpassa sin kompetens till behoven på arbetsmarknaden, som förändras under den tid i livet människor förvärvsarbetar, tillade Maroš Šefčovič, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdom.

Problembeskrivning

  • För närvarande har en av tre EU-medborgare i arbetsför ålder få eller inga formella kvalifikationer, vilket innebär att sannolikheten att de ska kunna hitta ett jobb är 40 % lägre än för personer med medelhög utbildning.

  • Förvärvsfrekvensen i EU som helhet ligger på 84 % för personer med hög utbildning, 70 % för personer med medelhög utbildning och 49 % för personer med låg utbildning.

  • Personer med låg utbildning är också de som mindre ofta uppgraderar sin kompetens och deltar i livslångt lärande.

  • I företag som utbildar sin personal är sannolikheten för konkurs 2,5 gånger lägre än i företag som inte utbildar sin personal.

  • Utbildningssystem som tillhandahåller adekvat kompetens för alla kan öka BNP med så mycket som 10 % på lång sikt.

Dagens expertrapport innehåller konkreta rekommendationer om hur EU:s kompetensbrister kan lösas. Rapporten vänder sig till beslutsfattare på EU-nivå och på nationell nivå, företag, fackliga organisationer, utbildningsano rdnare och arbetsförmedlingar.

I rapporten uppmanas till åtg ärder på följande huvudområden:

  • Ge bättre incitament för arbetsgivare och enskilda personer att höja sin kompetens och se till att kompetensinvesteringarna är betydande, effektiva och inte bara ekonomiska.

  • Öppna utbildningsvärlden genom att göra utbildningsinstitutionerna mer innovativa och lyhörda för båda de lärandes och arbetsgivarnas behov och genom att utforma relevant utbildning som inriktas på konkreta läranderesultat.

  • Erbjuda en bättre kompetensmix som är mer anpassad till behoven på arbetsmarknaden.

  • Bättre förutse framtida kompetensbehov.

Experterna anser att vart och ett av dessa områden är kopplade till varandra och att alla åtgärder därför måste vidtas samtidigt på dessa områden. Det är dessutom inte en parts ansvar, utan det krävs gemensamma ansträngningar från alla berörda parter.

I rapporten framhålls den besvärande sanningen att många i EU trots de senaste årens framsteg fortfarande har otillräckliga kvalifikationer. Närmare en tredjedel av EU:s befolkning i åldersgruppen 25–64 år har ingen eller bara låg formell utbildning och bara en fjärdedel har utbildning på högre nivå. Personer som har en särskild utbildning har inte alltid den kompetens som arbetsgivarna söker, vilket skapar obalans på arbetsmarknaden. En bättre kombination av allmän och specifik kompetens krävs därför.

Problemet blir mer trängande när arbetslösheten stiger och befolkningsstrukturen förändras.

Omkring 80 miljoner arbetstillfällen förväntas kunna skapas under den kommande tioårsperioden, enligt Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, som är EU:s referenscentrum när det gäller yrkesinriktad utbildning. Bland dessa arbetstillfällen kommer nästan 7 miljoner att vara nya arbetstillfällen , varav de flesta kommer att kräva en mer högutbildad arbetskraft.

Bakgrund

Initiativet för ny kompetens och nya arbetstillfällen lanserades på EU-nivå i december 2008 med sikte på att bygga fastare broar mellan utbildningsvärlden och arbetslivet. Under våren 2009 tillsatte Europeiska kommissionen en expertgrupp för utbildning, kompetens och sysselsättning med personer från hela EU med uppgift att ge oberoende rådgivning om vidareutvecklingen av initiativet inom ramen för EU:s framtida strategi för ekonomiska reformer (Europa 2020).

Mer information

Expertrapporten: Ny kompetens för nya arbetstillfällen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Pressmeddelande och kort översikt från Cedefop:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

Ny kompetens för nya arbetstillfällen: Sysselsättning

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en

Ny kompetens för nya arbetstillfällen : Utbildning

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Pressmeddelande på video: Att skapa nya gröna jobb

http ://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar