Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Brusel 4. februára 2010

Odborníci na oblasť kvalifikácií a pracovných miest žiadajú zakročiť

Vyriešiť nedostatok kvalifikácií v Európe a dať Európanom do budúcna lepšiu šancu uspieť na trhu práce môže iba okamžitý zákrok, tvrdí to nezávislá exper tná správa, ktorú dnes zverejnila Európska komisia. Správa nazvaná „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta: treba konať“ zdôrazňuje potrebu poskytnúť ľuďom tie správne stimuly na to, aby si mohli zvýšiť svoje kvalifikácie, ako aj potrebu zlepšiť nadväznosť vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania, vytvoriť správnu kombináciu kvalifikácií a lepšie odhadnúť význam tých kvalifikácií, ktoré budú v budúcnosti potrebné. Správa, ktorú dnes predstavia na vrcholnej konferencii v Bruseli, je jedným z hlavných výsledkov iniciatívy Európskej komisie nazvanej „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“.

Komisár pre zamestnanosť Vladimír Špidla v tejto súvislosti uviedol: „Ľudia s lepšími kvalifikáciami nám pomôžu dostať sa v krátkom čase z krízy a pripraviť sa na udržateľný hospodársky úspech v budúcnosti“.

Komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Maroš Šefčovič dodal: „Potrebujeme zastaviť separáciu „vzdelávania a odbornej prípravy“ od „práce“, aby ľudia mohli mať istotu, že ich kvalifikácie sú vhodné pre potreby, ktoré so sebou prináša meniaci sa trh práce v priebehu ich života.“

Problém je v tom, že:

  • v súčasnosti má jeden z troch Európanov v produktívnom veku nedostatočné alebo žiadne formálne kvalifikácie, čo pre nich znamená o 40 % nižšiu možnosť zamestnať sa v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú strednú úroveň kvalifikácií,

  • percento zamestnanosti v EÚ je u ľudí s vysokou úrovňou kvalifikácií 84 %, so strednou úrovňou 70 % a u ľudí s nízkou úrovňou kvalifikácií predstavuje 49 %,

  • ľudia s nižšími kvalifikáciami sú zároveň tí, ktorí si s najväčšou pravdepodobnosťou nezvýšia svoje kvalifikácie a nebudú reflektovať na celoživotné vzdelávanie,

  • na druhej strane firmy, ktoré si školia vlastných zamestnancov, majú o 2,5 krát nižšiu pravdepodobnosť zániku ak o tie ostatné a

  • vzdelávacie systémy, ktoré pre všetkých ponúkajú adekvátne kvalifikácie, môžu v dlhodobom horizonte zvýšiť HDP až o 10 %.

Dnešná expertná správa obsahuje konkrétne odporúčania týkajúce sa spôsobu riešenia nedostatkov v oblasti kvalifikácií v Európe a je určená pre ľudí s rozhodovacou právomocou na úrovní EÚ i na vnútroštátnych úrovniach, pre firmy, odborové organizácie, vzdelávacie a školiace inštitúcie a zamestnávateľské služby.

Navrhuje zakročiť v štyroch hlavných oblastiach:

  • lepšie st imulovať zamestnávateľov a jednotlivcov k zvyšovaniu kvalifikácií a výrazným a rozumným spôsobom investovať do kvalifikácií, a nie len finančne

  • otvoriť svet vzdelávania a odbornej prípravy vďaka väčšej inovatívnosti vzdelávacích a školiacich inštitúcií a ich pripravenosti reagovať na potreby účastníkov vzdelávacieho procesu i zamestnávateľov, ako aj vďaka vytvoreniu relevantných kvalifikácií zameraných na konkrétne vzdelávacie výstupy,

  • ponúknuť lepšiu kombináciu kvalifikácií , ktorá by viac zodpovedala potrebám trhu práce

  • lepšie predpovedať potrebu kvalifikácií v budúcnosti .

Experti sa domnievajú, že všetky tieto oblasti spolu súvisia, a preto všetky činnosti v týchto oblastiach musia byť realizované spoločne . Okrem toho nejde iba o zodpovednosť jednej, ale o spoločné úsilie všetkých zainteresovaných strán.

Správa potvrdzuje nepríjemnú skutočnosť, že napriek pokroku v nedávnych rokoch úroveň kvalifikácií v Európe stále nie je dostatočná. Takmer jedna tretina obyvateľov Európy vo veku od 25 do 64 rokov nemá žiadnu, alebo len nízku, formálnu úroveň kvalifikácie a iba jedna štvrtina obyvateľstva má vysokú úroveň kvalifikácie. Kvalifikovaní ľudia však ešte nemusia mať vždy tie kvalifikácie, ktoré požaduje zamestnávateľ, čo vytvára nesúlad na trhu práce. Je preto potrebné lepšie skombinovať transverzálne a špecifické kvalifikácie.

Rastúca nezamestnanosť a demografické zmeny zvyšujú význam tohto problému.

Podľa nedávnych odhadov Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) sa však v nasledujúcom desaťročí očakáva vytvorenie okolo 80 miliónov nových pracovných príležitostí. Z toho má byť takmer 7 miliónov nových pracovných miest , z ktorých väčšina bude vyžadovať pracovníkov s vysokou úrovňou kvalifikácií.

Kontext

Iniciatíva „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta“ vznikla na úrovni EÚ v decembri 2008 s cieľom „premostiť“ svet vzdelávania so svetom práce. Na jar roku 2009 zostavila Európska komisia skupinu odborníkov v oblasti odbornej prípravy, kvalifikácií a zamestnanosti z celej EÚ, ktorá má Komisii poskytovať nezávislé poradenstvo o ďalšom rozvoji iniciatívy v kontexte stratégie hospodárskej reformy EÚ do budúcna (Európa 2020).

Ďalšie informácie

Expertná správa: „Nové zručnosti pre nové pracovné miesta: treba konať“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Tlačová správa a správa z brífingu Cedefop-u

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

Nové zručnosti pre nové pracovné miesta: zamestnanosť

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=sk

Nové zručnosti pre nové pracovné miesta: vzdelávanie a odborná príprava

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Spravodajský videozáznam: Tvorba „zelených“ pracovných miest

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar