Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Bruksela, 4 lutego 2010 r.

Eksperci w dziedzinie szkoleń i zatrudnienia wzywają do działania

Według opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską niezależnego raportu ekspertów należy podjąć natychmiastowe działania, aby zaradzić brakom w kwalifikacjach Europejczyków oraz zapewnić im większe szanse na rynku pracy w przyszłości. W raporcie zatytułowanym „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy: czas na działanie” („New Skills for New Jobs: Action Now”) podkreślono potrzebę zapewnienia właściwych bodźców zachęcających do podnoszenia kwalifikacji , a także zaznaczono konieczność zacieśnienia powiązań między kształceniem, szkoleniem i pracą, rozwijania odpowiedniego zakresu kwalifikacji oraz lepszego przewidywania przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności. Wspomniany raport jest jednym z najważniejszych wyników działań w ramach agendy Komisji Europejskiej „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” i zostanie dzisiaj przedstawiony na konferencji wysokiego szczebla w Brukseli.

Vladimír Špidla, komisarz ds. zatrudnienia, powiedział: „Podnoszenie kwalifikacji pomoże nam w szybkim wyjściu z kryzysu oraz zapewni pomyślny rozwój zrównoważonej gospodarki w przyszłości.”

Maroš Šefčovič, komisarz ds. kształcenia, szkolenia, kultury i młodzieży, dodał: „Musimy znieść podział między kształceniem i szkoleniem a pracą, w taki sposób aby umożliwić ludziom dostosowywanie przez całe życie swoich kwalifikacji do zmieniających się potrzeb rynku pracy.”

Opis problemu:

  • W chwili obecnej jeden spośród trzech Europejczyków w wieku produkcyjnym jest słabo wykwalifikowany lub nie dysponuje żadnymi formalnymi kwalifikacjami, co sprawia, że prawdopodobieństwo znalezienia przez taką osobę zatrudnienia spada o 40% w porównaniu z szansami osób mających średnie kwalifikacje.

  • Wskaźnik zatrudnienia dla osób wysoko wykwalifikowanych w całej UE wynosi 84%, dla średnio wykwalifikowanych – 70%, a dla słabo wykwalifikowanych jest na poziomie 49%.

  • Osoby z niskimi kwalifikacjami są mniej skłonne do podnoszenia swoich umiejętności i do uczenia się przez całe życie.

  • P rawdopodobieństwo wycofania się z działalności w przypadku przedsiębiorstw, które szkolą swoich pracowników, jest 2,5 razy niższe w porównaniu z podmiotami, które nie podejmują takich inicjatyw.

  • System kształcenia zapewniający wszystkim odpowiednie kwalifikacje mógłby w dalszej perspektywie przyczynić się do wzrostu PKB o 10%.

Obecny raport ekspertów zawiera konkretne zalecenia na temat sposobu, w jaki można zaradzić brakom w kwalifikacjach Europejczyków oraz jest skierowany do unijnych i krajowych decydentów, przedsiębiorstw, związków zawodowych, podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie oraz służb zatrudnienia.

W raporcie wezwano do podjęcia działań w czterech głównych obszarach:

  • Zapewnienie skuteczniejszych bodźców dla pracodawców i innych osób do podnoszenia kwalifikacji; inwestowanie w kwalifikacje musi być prowadzone na szeroką skalę oraz w sposób racjonalny, a nie wyłącznie z uwzględnieniem aspektu finansowego;

  • Otwieranie przestrzeni kształcenia i szkolenia poprzez zwiększanie innowacyjności instytucji odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie oraz lepsze reagowanie tych podmiotów na potrzeby uczących się i pracodawców, a także poprzez rozwijanie właściwych kwalifikacji, z położeniem nacisku na konkretne wyniki kształcenia;

  • Oferowanie bardziej odpowiedniego zakresu kwalifikacji , który jest lepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy;

  • Lepsze przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie kwalifikacji .

Zdaniem ekspertów te dziedziny są wzajemnie powiązane i dlatego wszystkie działania muszą być skoordynowane. Ponadto nie wiąże się to z odpowiedzialnością tylko jednej zainteresowanej strony, lecz wymaga wspólnych ukierunkowanych nakładów.

W raporcie poruszono niewygodny fakt, iż pomimo postępów poczynionych w ostatnich latach, wielu Europejczyków wciąż nie jest wystarczająco wykwalifikowanych. Prawie jedna trzecia obywateli Europy w wieku od 25 do 64 lat nie ma żadnych formalnych kwalifikacji lub jest nisko wykwalifikowana, a tylko jedna czwarta dysponuje wysokimi kwalifikacjami. Osoby wykwalifikowane nie zawsze posiadają właściwe umiejętności, których poszukuje pracodawca, a w konsekwencji podaż nie jest dopasowana do popytu na rynku pracy. Należy zapewnić bardziej odpowiedni zakres kwalifikacji przekrojowych i szczegółowych.

Problem ten narasta z powodu zwiększającego się bezrobocia i zmian demograficznych.

Zgodnie z najnowszymi prognozami Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP) w nadchodzących latach powstanie około 80 mln miejsc pracy. Prawie 7 mln z tej ogólnej liczby to nowe miejsca pracy , a większość z nich będzie wymagać wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

Podstawowe informacje

Inicjatywa „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy” została zapoczątkowana na poziomie UE w grudniu 2008 r., aby zacieśnić powiązania między kształceniem i pracą. Wiosną 2009 r. Komisja Europejska wyznaczyła grupę ekspertów ds. szkolenia, kwalifikacji i zatrudnienia z UE, których zadaniem jest udzielanie niezależnych porad dotyczących dalszego rozwoju wymienionej inicjatywy w kontekście przyszłej unijnej strategii reform gospodarczych (Europa 2020).

Dodatkowe informacje

Sprawozdanie ekspertów „Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy: czas na działanie”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Komunikat prasowy oraz notatka informacyjna wydane przez CEDEFOP:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy: zatrudnienie

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en

Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy : kształcenie i szkolenie

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Komunikat wideo: Tworzenie proekologicznych miejsc pracy

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar