Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Brussel, 4 februari 2010

Deskundigen op het gebied van vaardigheden en banen roepen op tot onmiddellijke actie

Er moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om te voorzien in het tekort aan vaardigheden in Europa en om Europeanen meer kansen te bieden op toekomstig succes op de arbeidsmarkt, aldus het verslag van onafhankelijke deskundigen dat de Europese Commissie vandaag publiceert. In het verslag "New Skills for New Jobs: Action Now" (Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen: actie nu) wordt benadrukt dat de nodige stimulansen moeten worden gegeven om mensen in staat te stellen hun vaardigheden bij te werken, om onderwijs, opleiding en werk beter op elkaar af te stemmen, de goede mix van vaardigheden te ontwikkelen en beter te anticiperen op de vaardigheden die wij in de toekomst nodig zullen hebben. Het verslag dat vandaag wordt gepubliceerd, is een van de belangrijkste resultaten van de agenda "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen" van de Europese Commissie. Het wordt vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie op hoog niveau in Brussel.

"De verbetering van de vaardigheden van de mensen zal ons op korte termijn helpen de crisis te overwinnen en zal ons voorbereiden op duurzaam economisch succes in de toekomst", aldus Vladimír Špidla, commissaris voor Werkgelegenheid.

Maroš Šef čovič, commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugd, voegde daaraan toe: "Wij moeten een einde maken aan de opdeling tussen "onderwijs en opleiding" enerzijds en "werk" anderzijds, zodat mensen er zeker van kunnen zijn dat hun vaardigheden hun leven lang aansluiten op de behoeften van een evoluerende arbeidsmarkt."

De aard van het probleem:

  • Momenteel heeft een derde van de Europese beroepsbevolking weinig of geen formele kwalificaties. Daardoor maken deze mensen 40% minder kans op een baan dan mensen met een gemiddeld kwalificatieniveau.

  • In de EU bedraagt de arbeidsparticipatie van hooggekwalificeerden 84%, tegenover 70% voor middelhooggekwalificeerden en 49% voor laaggekwalificeerden.

  • Laaggekwalificeerden werken hun vaardigheden ook veel minder bij en doen ook veel minder aan een leven lang leren.

  • Ook bedrijven die hun personeel bijscholen lopen 2,5 keer minder risico failliet te gaan dan bedrijven die dat niet doen.

  • Onderwijsstelsels die voor iedereen passende vaardigheden aanbieden, kunnen het bbp op lange termijn met 10% verhogen.

Het deskundigenverslag dat vandaag wordt gepubliceerd, bevat concrete aanbevelingen over hoe kan worden voorzien in het tekort aan vaardigheden in Europa en is gericht tot de beleidsmakers op nationaal en EU‑niveau, bedrijven, vakbonden, verstrekkers van onderwijs en opleiding en arbeidsbureaus.

In het verslag wordt opgeroepen tot maatregelen op vier gebieden:

  • Geef werkgevers en personen meer stimulansen om hun vaardigheden bij te werken. Investeringen in vaardigheden moeten significant en slim en niet uitsluitend financieel zijn.

  • Stel de wereld van onderwijs en opleiding open door instellingen voor onderwijs en opleiding innoverender te maken en beter te laten inspelen op de behoeften van zowel lerenden als werkgevers, en door passende kwalificaties te ontwikkelen die concrete leerresultaten beogen.

  • Bied een betere mix van vaardigheden aan die beter op de behoeften van de arbeidsmarkt is afgestemd.

  • Anticipeer beter op toekomstige behoeften aan vaardigheden .

Volgens de deskundigen zijn al deze gebieden met elkaar verbonden en moeten bijgevolg alle maatregelen tegelijkertijd worden genomen . Het is ook niet de verantwoordelijkheid van één belanghebbende: alle betrokkenen moeten in overleg een inspanning leveren.

In het verslag wordt erop gewezen dat veel Europeanen ondanks de vooruitgang die de laatste jaren is geboekt helaas nog over onvoldoende vaardigheden beschikken. In Europa beschikt bijna een derde van de 25-64 jarigen over geen of slechts lage formele kwalificaties, en is slechts een vierde van die bevolkingsgroep hooggekwalificeerd. Wie wel gekwalificeerd is, beschikt ook niet altijd over de vaardigheden die werkgevers nodig hebben, zodat de vraag naar en het aanbod van vaardigheden op de arbeidsmarkt niet op elkaar zijn afgestemd. Er is behoefte aan een betere mix van transversale en specifieke vaardigheden.

Het probleem wordt nog dringender door de stijgende werkloosheid en de demografische uitdagingen.

Volgens de laatste projecties van het Cedefop, het referentiecentrum van de EU inzake beroepsonderwijs en ‑opleiding, zullen er tijdens het volgende decennium ongeveer 80 miljoen nieuwe kansen op werk worden geboden. Bijna 7 miljoen van die banen zullen nieuw zijn en meestal hogere kwalificaties vergen.

Achtergrond

Het initiatief "Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen" ging op EU‑niveau in december 2008 van start met de bedoeling sterkere bruggen te bouwen tussen onderwijs en werk. In het voorjaar van 2009 heeft de Europese Commissie een groep van deskundigen op het gebied van opleiding, vaardigheden en werkgelegenheid uit de hele EU opgericht om onafhankelijk advies te verstrekken over de toekomstige ontwikkeling van het initiatief in de context van de toekomstige economische hervormingsstrategie van de EU ("EU 2020").

Nadere informatie

Deskundigenverslag: "'New Skills for New Jobs: Action Now":

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Persbericht en informatienota van het Cedefop:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen: werkgelegenheid

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=nl

Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen: onderwijs en opleiding

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Videoreportage: groene banen creëren

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar