Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Bryssel 4. helmikuuta 2010

Työvoima- ja koulutusasiantuntijat peräänkuuluttavat pikaisia toimia

Euroopan komission tänään julkaiseman riippumattoman asiantuntijalausunnon mukaan tarvitaan pikaisia toimia, jotta voidaan ratkaista Euroopan ammattitaitovaje sekä tarjota työntekijöille paremmat mahdollisuudet menestymiseen tulevaisuuden työmarkkinoilla. Asiantuntijalausunnossa ’New Skills for New Jobs: Action Now’ painotetaan, että tarjoamalla oikeita kannustimia työntekijät saadaan täydentämään taitojaan, yhdistämään koulutus ja työelämä, kehittämään oikea osaamisyhdistelmä sekä ennakoimaan tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Korkean tason konferenssissa Brysselissä tänään julkistettava lausunto on yksi Euroopan komission tärkeimmistä Uudet taidot uusia työpaikkoja varten -aloitteen saavutuksista.

Työllisyysasioista vastaava komissaari Vladimír Špidla totesi, että ”lyhyellä aikavälillä työntekijöiden ammattitaidon kohentaminen auttaa meitä selviytymään kriisistä ja luomaan pohjaa kestävälle talousk asvulle tulevaisuudessa".

Koulutus-, kulttuuri- ja nuorisoasioista vastaava komissaari Maroš Šefčovič lisäsi, että ”meidän on rikottava koulutuksen ja työelämän rajat, jotta työntekijät pystyvät varmistamaan, että heidän ammattitaitonsa pysyy nopeasti kehittyvien työmarkkinoiden tarpeiden tasalla koko heidän elämänsä ajan”.

Ongelman luonne:

  • Nykyään yhdellä kolmesta työikäisestä eurooppalaisesta on vain vähän tai ei lainkaan koulutusta, mikä tarkoittaa sitä, että heillä on 40 % pienemmät mahdollisuudet saada työtä kuin niillä, joilla on keskiasteen koulutus.

  • Korkeasti koulutettujen työllisyysaste koko Euroopassa on 84 %, keskitason koulutuksen saaneilla 70 % ja heikosti koulutetuilla 49 %.

  • On todennäköistä, että heikosti koulutetut harvemmin täydentävät osaamistaan tai osallistuvat elinikäiseen oppimiseen.

  • Kuitenkin yrityksillä, jotka kouluttavat henkilökuntaansa, on 2,5-kertaa paremmat mahdollisuudet toiminnan jatkamiseen kuin niillä, jotka eivät kouluta.

  • Koulutusjärjestelmillä, joissa tarjotaan riittävää osaamista kaikille, voitaisiin nostaa BKT:tä pitkällä aikavälillä jopa 10 prosenttia.

Tänään julkaistavassa asiantuntijalausunnossa annetaan EU:n ja jäsenvaltioiden päättäjille, yrityksille, ammattijärjestöille, koulutuksen tarjoajille sekä työvoimatoimistoille konkreettisia suosituksia Euroopan osaamisvajeen ratkaisemiseksi.

Siinä vaaditaan toimia neljällä osa-alueella:

  • Kannustetaan työnantajia ja työntekijöitä parantamaan osaamistaan. Investointien on oltava merkittäviä ja perusteltuja, ei ainoastaan rahallisia.

  • Kehitetään koulutusalaa siten, koulutuslaitokset ovat innovatiivisempia ja vastaavat sekä oppijoiden että työnantajien tarpeita, sekä kehitetään asianmukaisia koulutuskokonaisuuksia, joissa keskitytään konkreettisiin oppimistuloksiin.

  • Tarjotaan parempi osaamiskokonaisuus , joka sopii entistä paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin.

  • Ennakoidaan tulevat osaamistarpeet .

Asiantuntijoiden mukaan kaikki mainitut osa-alueet liittyvät toisiinsa, ja siksi kaikkia toimia on käsiteltävä yhdessä . Vastuu ei myöskään kuulu vain yhdelle sidosryhmälle, vaan kaikkien osapuolten panosta tarvitaan.

Lausunnossa muistutetaan, että viime vuosina tapahtuneesta edistymisestä huolimatta suuressa osassa Eurooppaa osaamista ei ole vieläkään riittävästi. Lähes yhdellä kolmesta 25–64-vuotiaasta eurooppalaisesta ei ole lainkaan tai on vain vähän koulutusta ja vain yksi neljästä on korkeasti koulutettu. Myöskään koulutetuilla ei ole aina juuri sitä osaamista, jota työnantajat tarvitsevat, mikä luo työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuutta. Tarvitaan oikeassa suhteessa sekä poikittaista että erityisosaamista.

Työttömyyden kasvu ja väestöön liittyvät haasteet pahentavat ongelmaa.

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen CEDEFOPin uusimpien ennusteiden mukaan ensi vuosikymmeneltä voidaan odottaa noin 80:tä miljoonaa työllistymismahdollisuutta. Näistä melkein 7 miljoonaa on uusia työpaikkoja, joihin suurimmalta osin tarvitaan korkeasti koulutettua työvoimaa.

Taustaa

Uudet taidot uusia työpaikkoja varten -aloite käynnistettiin EU:n tasolla joulukuussa 2008. Tarkoituksena on vahvistaa yhteyksiä koulutuksen ja työelämän välillä. Euroopan komissio nimesi keväällä 2009 koulutuksen, osaamisen ja työllisyyden alojen asiantuntijaryhmän. Ryhmän jäsenet tulevat eri puolilta Eurooppaa ja antavat puolueettomia neuvoja aloitteen kehittämiseksi EU:n uuden talousuudistuksia koskevan strategian (Eurooppa 2020) puitteissa.

Lisätietoja

Asiantuntijalausunto: 'New Skills for New Jobs: Action Now'

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Cedefopin lehdistötiedote ja muistio:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

Uudet taidot uusia työpaikkoja varten: työllisyys

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en

Uudet taidot uusia työpaikkoja varten: koulutus

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Uutisvideo: Creating Green Jobs

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar