Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Brüssel, 4. veebruar 2010

Kutseoskuste ja töökohtade eksperdid esitavad üleskutse koheseks tegutsemiseks

Euroopa Komisjoni täna avaldatud sõltumatu eksperdihinnangu kohaselt on vaja koheseid meetmeid, et leida lahendus puudulike kutseoskuste probleemile Euroopas ning anda eurooplastele parem võimalus saavutada edu tööturul. Aruanne „Uute töökohtade jaoks uued oskused“ rõhutab vajadust luua inimestele õiged stiimulid oma oskuste parandamiseks, siduda omavahel paremini haridus, koolitus ja töö, arendada õigete oskuste kombinatsiooni ning prognoosida paremini tulevikus vajaminevaid oskuseid. Täna avaldatud aruanne oli Euroopa Komisjoni tegevuskava „Uute töökohtade jaoks uued oskused“ üks olulisemaid tulemusi ning see esitatakse täna Brüsselis toimuval kõrgetasemelisel konverentsil.

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste volinik Vladimír Špidla: „Inimeste oskuste parandamine aitab meil lühiajalises perspektiivis kriisist üle saada ning valmistada meid ette jätkusuutlikuks majanduslikuks eduks tulevikus.”

Euroopa Komisjoni haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsooküsimuste volinik Maroš Šefčovič lisas: „Hariduse ja koolituse lahutamine tööst peab kaduma, nii et inimesed saaksid kogu elu jooksul ise hoolt kanda selle eest, e t nende oskused tööturu muutuvatele vajadustele vastaksid.”

Probleemi olemus:

  • Hetkel on igal kolmandal tööealisel eurooplasel ebapiisav kvalifikatsioon või see puudub üldse, mistõttu on nende palkamise tõenäosus 40% väiksem kui kesktasemel kvalifikatsiooniga inimestel.

  • ELis tervikuna on kõrge oskustasemega inimeste tööhõive määr 84%, keskmise taseme puhul 70% ja madala oskustasemega inimeste seas 49%.

  • Madalama kvalifikatsiooniga inimeste puhul on vähem tõenäoline, et nad oma oskusi arendavad ja elukestvas õppes osalevad.

  • Ettevõtjad, kes oma töötajaid ei koolita, lõpetavad tegevuse 2,5 korda suurema tõenäosusega kui firmad, kus töötajaid koolitatakse.

  • Haridussüsteemid, mis tagavad kõigile piisavad oskused, suudaksid SKP-d pikas perspektiivis kuni 10% võrra suurendada.

Tänases eksperdihinnangus antakse konkreetseid soovitusi, kuidas lahendada puudulike kutseoskuste probleemi Euroopas ning see on adresseeritud ELi ja riikliku tasandi otsustajatele, ettevõtjatele, ametiühingutele, haridusasutustele ja koolitajatele ning tööhõivetalitustele.

Hinnangus esitatakse üleskutse meetmete võtmiseks neljas põhivaldkonnas:

  • Luua paremad stiimulid tööandjate ja üksikisikute täiendõppeks; teha oskuste arendamiseks piisavalt palju arukaid ja mitte ainult rahalisi investeeringuid.

  • Avada haridus- ja koolitussüsteemid, muutes haridus- ja koolitusasutused uuenduslikemaks ja paremini kohanduvateks nii õppijate kui ka tööandjate vajadustega ning arendades asjakohaseid kvalifikatsioone, mis on suunatud konkreetsetele õpitulemustele.

  • Pakkuda paremat oskuste kombinatsiooni , mis sobib paremini tööturuvajadustega.

  • Prognoosida paremini tulevikus vajaminevaid oskuseid .

Ekspertide hinnangul on kõik nimetatud valdkonnad seotud, mistõttu tuleb kõiki meetmeid käsitleda ühiselt . Lisaks sellele ei peaks vastutus lasuma vaid ühel sidusrühmal, vaid ühiseid jõupingutusi peaksid tegema kõik osalised.

Hinnangus viidatakse ebamugavale tõsiasjale, et vaatamata viimaste aastate edusammudele, ei ole suures osas Euroopas veel piisavalt kvalifitseeritud töötajad. Ligi ühel kolmandikul Euroopa rahvastikust vanuses 25–64 ei ole üldse või on ainult vähene kvalifikatsioon ning vaid ühel neljandikul on kõrgetasemeline kvalifikatsioon. Kvalifitseeritud inimestel ei ole aga alati neid oskusi, mida otsivad tööandjad, mistõttu tekivad tööturul ebakõlad. Üld- ja erioskused peaksid olema paremini kombineeritud.

Kasvav tööjõupuudus ja demograafilised väljakutsed muudavad probleemi veelgi pakilisemaks.

Euroopa Liidu teabekeskus kutseõppe ja kutsehariduse küsimustes Cedefop osutab oma viimases prognoosis, et järgneva aastakümne jooksul peaks tekkima 80 miljonit töövõimalust. Nendest ligi 7 miljonit peaksid olema uued töökohad , kus vajatakse kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõudu.

Taust

Algatus „Uute töökohtade jaoks uued oskused“ käivitati ELi tasandil 2008. aasta detsembris, et tugevdada sidet haridus- ja töömaailma vahel. 2009. aasta kevadel määras Euroopa Komisjon koolituse, oskuste ja tööhõivega tegeleva ELi ekspertrühma, kelle eesmärk oli anda erapooletut nõu algatuse edasiseks arendamiseks ELi majanduse reformistrateegia (Euroopa 2020) kontekstis.

Lisateave

Eksperdihinnang: „Uute töökohtade jaoks uued oskused: kohesed meetmed”:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Cedefopi pressiteade ja ülevaade:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

„Uute töökohtade jaoks uued oskused: tööhõive”

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en

„Uute töökohtade jaoks uued oskused: haridus ja koolitus”

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Videouudislõik: Keskkonnahoidlike töökohtade loomine

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar