Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

V Bruselu dne 4. února 2010

Odborníci v oblasti dovedností a pracovních míst žádají okamžitá opatření

Chceme-li odstranit nedostatky v oblasti dovedností a vytvořit Evropanům lepší podmínky k úspěchu na trhu práce, musíme přikročit k okamžitým opatřením, uvádí se v nezávislé expertize, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Zpráva „Nové dovednosti pro nová pracovní místa: okamžitá opatření“ zdůrazňuje, že lidem je třeba poskytnout správnou motivaci k tomu, aby zdokonalovali své dovednosti, lépe propojovali vzdělávání, odbornou přípravu a práci, získávali správnou kombinaci dovedností a lépe předvídali dovednosti, které budou vyžadovány v budoucnosti. Tato zpráva je jedním z nejdůležitějších výsledků agendy „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“ Evropské komise a bude dnes představena v Bruselu na konferenci na vysoké úrovni.

„Zdokonalování individuálních dovedností nám pomůže k rychlé cestě z krize a k přípravě na udržitelný hospodářský úspěch v budoucnosti,“ uvedl komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla.

Komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Maroš Šefčovič k tomu dodal: „Musíme odstranit předěl mezi „vzděláváním a odbornou přípravou“ a „praxí“, aby měl každý kdykoliv během svého života možnost si zajistit, že jeho dovednosti budou vyhovovat potřebám vyvíjejícího se trhu práce.

Podstata problému:

  • V současnosti má nízkou nebo žádnou kvalifikaci jeden ze tří Evropanů v produktivním věku a pravděpodobnost, že takový člověk nalezne zaměstnání, je o 40 % nižší než u středně kvalifikovaných osob.

  • Míra zaměstnanosti vysoce kvalifikovaných osob je v celé EU 84 %, středně kvalifikovaných osob 70 %, u osob s nízkou kvalifikací činí 49 %.

  • U osob s nízkou kvalifikací existuje také mnohem menší pravděpodobnost, že budou zdokonalovat své dovednosti a že se zapojí do celoživotního vzdělávání.

  • Na druhé straně je pravděpodobnost nuceného ukončení podnikatelské činnosti 2,5krát nižší u společností, které školí své zaměstnance, než u společností, které tak nečiní, a

  • v dlouhodobém výhledu by vzdělávací systémy, které poskytnou vhodné dovednosti pro všechny, mohly zvýšit HDP až o 10 %.

Zmíněná expertiza poskytuje konkrétní doporučení ohledně způsobů řešení nedostatků v oblasti dovedností, se kterými se Evropa potýká. Je určena všem, kteří rozhodují na úrovni EU i na národních úrovních, podnikům, odborům, subjektům poskytujícím vzdělávání a odbornou přípravu a službám zaměstnanosti.

Zpráva vyzývá ke krokům ve čtyřech hlavních oblastech:

  • Je třeba lépe motivovat zaměstnavatele i jednotlivce ke zdokonalování dovedností. Investice do dovedností musí být významné, dobře uvážené a nikoli pouze finanční povahy.

  • O blasti vzdělávání a odborné přípravy je třeba otevřít . Toho lze dosáhnout vybudováním inovativnějších vzdělávacích institucí a institucí odborné přípravy, které budou vnímavější k potřebám studujících i zaměstnavatelů, a vytvářením vhodných kvalifikací zaměřených na konkrétní výstupy.

  • Je třeba nabídnout lepší kombinaci dovedností , která bude lépe odpovídat potřebám trhu práce.

  • Je třeba lépe předvídat budoucí potřeby v oblasti kvalifikací .

Odborníci se domnívají, že všechny tyto oblasti jsou vzájemně propojeny, proto musí být všechny kroky podniknuty společně . Kromě toho není tato otázka záležitostí jediné zúčastněné strany, a proto je nutné, aby koordinované úsilí vyvinuly všechny strany.

Zpráva upozorňuje na nepříjemnou skutečnost, že navzdory pokroku, který byl v této oblasti učiněn v posledních letech, nemá stále velká část občanů Evropy dostatečnou kvalifikaci. Téměř třetina evropské populace ve věku 25–64 let nemá žádnou nebo má pouze nízkou kvalifikaci a pouze čtvrtina osob z této věkové skupiny má vysokou kvalifikaci: kvalifikované osoby však nemusí mít vždy takové dovednosti, které vyžaduje zaměstnavatel, což vede k nesouladu nabízených a požadovaných dovedností na trhu práce. Je třeba dosáhnout lepší kombinace průřezových a specifických dovedností.

Vzrůstající nezaměstnanost a demografický vývoj činí tento problém naléhavějším.

Nejnovější prognózy hlavního střediska Evropské unie pro odborné vzdělávání a odbornou přípravu CEDEFOP však v následujícím desetiletí počítají s přibližně 80 miliony pracovních příležitostí, včetně sedmi milionů nových pracovních míst , z nichž většina bude vyžadovat větší množství vysoce kvalifikovaných pracovníků.

Souvislosti

Iniciativa „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“ byla zřízena na úrovni EU v prosinci roku 2008 a m á za úkol vytvořit pevnější propojení mezi vzdělávací a pracovní sférou. Na jaře roku 2009 určila Evropská komise skupinu odborníků v oblasti odborné přípravy, dovedností a zaměstnanosti z celé EU, jejímž úkolem bylo poskytnout nezávislé poradenství ohledně dalšího směřování iniciativy v kontextu budoucí strategie hospodářské reformy Evropské unie (Evropa 2020).

Další informace

Expertiza: „Nové dovednosti pro nová pracovní místa: okamžitá opatření“:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=697&furtherNews=yes

Tisková zpráva Cedefop a informační sdělení:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/15221.aspx

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9021_en.pdf

Nové dovednosti pro nová pracovní místa: zaměstnanost

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=cs

Nové dovednosti pro nová pracovní místa: vzdělávání a odborná příprava

http://ec.europa.eu/education/focus/focus2043_en.htm

Informační videozáznam: Vytváření „zelených pracovních míst

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar