Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/123

Брюксел, 4 февруари 2010 г.

Експерти в областта на квалификациите и заетостта призовават за незабавни действия

Според доклад на независими експерти, публикуван днес от Европейската комисия, са необходими незабавни действия, за да се решат проблемите, свързани с недостига на квалифицирани специалисти в ЕС, и да се предоставят на европейските граждани по-добри възможности за успешно представяне на пазара на труда. В доклада, озаглавен „Нови умения за нови работни места: да действаме сега“, се подчертава необходимостта да се предоставят на гражданите правилните стимули, за да усъвършенстват своята квалификация, да се установят по-добри връзки между образованието, обучението и професионалната реализация, да се постигне подходящата комбинация от квалификации и да се предвидят своевременно квалификациите, които ще бъдат необходими в бъдеще. Този доклад е един от основните резултати от програмата на Европейската комисия „Нови умения за нови работни места“ и ще бъде представен на конференция на високо равнище днес в Брюксел.

Владимир Шпидла, комисар по заетостта, сподели: „Подобряването на квалификацията на трудещите се ще ни помогне да излезем от кризата в краткосрочен план и да се подготвим за устойчив икономически успех в бъдеще.“

Марош Шефчович, комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта, добави: „Трябва да премахнем разграничаването между „образование и обучение“ и „професионална реализация“, така че през целия си живот трудещите се да са сигурни, че техните умения съответстват на променящите се потребности на пазара на труда.

Същността на проблема

  • Понастоящем един от всеки трима европейци в трудоспособна възраст е нискоквалифициран или няма официална квалификация, което намалява с 40 % техните шансове да бъдат наети на работа в сравнение със средноквалифицираните.

  • Процентът на заетост в рамките на целия ЕС е 84 % за висококвалифицираните трудещи се, 70 % за средноквалифицираните и 49 % за нискоквалифицираните.

  • Много по-малко вероятно е нискоквалифицираните лица да повишават квалификацията си и да се обучават през целия си живот.

  • Междувременно вероятността дружествата, които обучават своите служители, да фалират е 2,5 пъти по-малка в сравнение с тези, които не обучават служителите си.

  • В дългосрочен план образователните системи, които осигуряват подходящи квалификации за всички, биха могли да доведат до повишаване на БВП с цели 10 %.

Днешният експертен доклад включва конкретни препоръки за решаването на проблемите в ЕС, свързани с недостига на квалифицирани специалисти, и е насочен към вземащите решения на равнище ЕС и на национално равнище, към предприятията, синдикатите, образователните институции, организациите, които предоставят обучение, и службите по заетостта.

В него се призовава за действие в четири основни области:

  • Да се предоставят по-добри стимули за работодателите и за трудещите се да повишават квалификацията си, като инвестициите в знания трябва да бъдат значителни, обмислени и не само финансови;

  • Да се разчупят традиционните модели на образование и обучение , като образователните институции и организациите, които предоставят обучения, станат по-новаторски и отговарят на нуждите както на обучаващите се, така и на работодателите, и като се разработват подходящи квалификации, насочени към конкретни резултати от обучението;

  • Да се предложи по-добра комбинация от квалификации , съответстваща в по-голяма степен на нуждите на пазара на труда;

  • Да се предвиждат своевременно бъдещите потребности от квалификации .

Според експертите тези области са взаимносвързани и поради това всички дейности трябва да бъдат развивани едновременно. Освен това отговорността не е само на една заинтересована страна, а е необходимо всички участници да положат усилия заедно.

Докладът изтъква и неудобната истина, че въпреки напредъка през последните години, голяма част от европейските граждани все още не са достатъчно квалифицирани. Близо една трета от европейците на възраст между 25 и 64 години нямат официална квалификация или са нискоквалифицирани, а само една четвърт са висококвалифицирани. От друга страна, квалифицираните не винаги притежават подходящите умения, които търсят работодателите, и по този начин възникват несъответствия на пазара на труда. Необходимо е по-добра комбинация между трансверсални и специализирани умения.

Повишаващата се безработица и демографските предизвикателства правят решаването на проблема още по-належащо.

Съгласно последните прогнози на Cedefop – референтният център на ЕС за професионално образование и обучение, през следващото десетилетие се очаква да се появят около 80 милиона възможности за работа. 7 милиона от тях ще бъдат нови работни места , като за повечето ще бъдат необходими висококвалифицирани специалисти.

История на досието

Инициативата „Нови умения за нови работни места“ бе подета на равнище ЕС през декември 2008 г. с цел да се установят по-здрави връзки между образование и професионална реализация. През пролетта на 2009 г. Европейската комисия назначи група експерти в областта на обучението, квалификациите и заетостта от целия ЕС, които да предоставят независими консултации във връзка с по-нататъшното развитие на инициативата в контекста на бъдещата стратегия за икономическа реформа на ЕС (Европа 2020).

За допълнителна информация:

Експертен доклад: „Нови умения за нови работни места: да действаме сега“:

http :// ec . europa . eu / social / main . jsp ? langId = en & catId =89& newsId =697& furtherNews = yes

Съобщение за медиите и кратка справка от Cedefop:

http :// www . cedefop . europa . eu / EN / news /15221. aspx

http :// www . cedefop . europa . eu / EN / Files /9021_ en . pdf

Нови умения за нови работни места: заетост

http :// ec . europa . eu / social / main . jsp ? catId =568& langId = bg

Нови умения за нови работни места : Образование и обучение

http://ec.europa.eu/education/focus/focus 2043_en.htm

Информационен видеоматериал: Създаване на еко работни места

http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=61489feda9e3758486af&title=Creating+Green+Jobs&titleleft=Employment


Side Bar