Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

V Bruseli 30. septembra 2010

Dni otvorených dverí 2010 – Európsky týždeň regiónov a miest (4. – 7. októbra): smerom k Európe 2020

Dňa 4. októbra sa v Bruseli začína ôsmy ročník DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ - Európsky týždeň regiónov a miest. Na tomto štvordňovom podujatí, ktoré každoročne organizuje Európska komisia a Výbor regiónov EÚ, sa zúčastní viac ako 6 000 zástupcov regiónov a miest. Pod názvom „Európa 2020: konkurencieschopnosť, spolupráca a súdržnosť pre všetky regióny“ DNI OTVORENÝCH DVERÍ poskytnú fórum pre výmenu názorov o úlohe európskych regiónov a miest pri napĺňaní stratégie Európa 2020. Pri príležitosti DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ sa v celej Európe bude konať asi 260 ďalších miestnych podujatí, medzi ktorými bude aj tlačová konferencia o úlohe futbalu pri zjednocovaní rozdelených spoločenstiev.

Komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn uviedol: „DNI OTVORENÝCH DVERÍ“ sa konajú v dôležitom období. V plnom prúde prebiehajú diskusie o budúcom rozpočte EÚ, o budúcnosti politiky súdržnosti a o vykonávaní stratégie Európa 2020. Výmena názorov medzi verejnými orgánmi, akademickou obcou a podnikateľskou komunitou počas DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ nám pomôže určiť, akú úlohu môžu európske regióny a mestá zohrávať pri vykonávaní tejto stratégie. Dôležité bude takisto zistiť, ako môže politika súdržnosti EÚ preniesť ambiciózne ciele stratégie Európa 2020 do praktických opatrení“.

Predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bressová uviedla: „Stratégia Európa 2020 potrebuje skutočné politické návrhy, rozpočet, ktorý pokryje jej ambície, a silnú európsku regionálnu politiku. Dosiahnutie tohto cieľa je našou najvyššou prioritou. Najlepším operačným nástrojom, ktorý Európa má na vykonávanie svojich politík, sú štrukturálne fondy. Na to, aby Európa mohla uvoľniť svoj rozvojový potenciál, musí znížiť byrokraciu, vyhnúť sa prístupu „zhora nadol“ a viac dôverovať regiónom a mestám. DNI OTVORENÝCH DVERÍ sú skvelou príležitosťou na to, aby sme vyslovili svoje očakávania. Sú takisto ukážkou nespočetného množstva spôsobov, akými regióny a mestá premieňajú politickú agendu Európy na realitu.“

Európa 2020: konkurencieschopnosť, spolupráca a súdržnosť pre všetky regióny

Regióny stoja v prvej línii pri vykonávaní reforiem a investovaní do kľúčových oblastí stratégie Európa 2020, ktorými sú: výskum a inovácia, odborná príprava a vytváranie pracovných miest, vzdelávanie a zručnosti, energia a trvalá udržateľnosť. DNI OTVORENÝCH DVERÍ spolu s viac ako 240 partnerskými regiónmi a mestami pôsobia ako centrum spoločného využívania týchto bohatých skúseností.

Z roka na rok narastá aj záujem súkromného sektora a zaangažované zostávajú aj niektoré popredné spoločnosti, ako napr. Philips, Veolia a IBM.

V priebehu týždňa sa uskutoční viac ako 130 seminárov venovaných trom témam:

Konkurencieschopnosť (5. októbra): inovácia, regionálny rozvoj a hospodársky rast v súlade so životným prostredím;

Spolupráca (6. októbra): medziregionálna, cezhraničná a makroregionálna spolupráca;

Súdržnosť (7. októbra): územná a sociálna súdržnosť a spôsoby lepšej integrácie rôznych politík na miestnej a regionálnej úrovni.

Politika súdržnosti v budúcnosti ako súčasť programu

Zabezpečenie úspešnej politiky súdržnosti po roku 2013 si vyžaduje, aby regióny a mestá vyjadrili svoje názory. DNI OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré sa konajú krátko pred prijatím 5. správy o súdržnosti a v predvečer debaty o budúcom rozpočte EÚ, sú skvelou príležitosťou na diskusiu o tom, ako zachovať súčasné silné stránky politiky súdržnosti a zároveň zohľadniť výzvy, ktorým bude čeliť v budúcnosti.

Jedným z kľúčových bodov je debata o tom, či sa makroregionálne stratégie, ako napr. stratégia EÚ pre podunajskú oblasť, môžu stať dôležitým rámcom pre uskutočňovanie politiky. Medzi politickými predstaviteľmi na vysokej úrovni, ktorí sa 5. októbra zúčastnia na mimoriadnej tlačovej konferencii o podunajskej oblasti, bude prvý podpredseda vlády Slovenskej republiky Ján Figeľ a bulharská námestníčka ministra regionálneho rozvoja a verejných prác Lilyana Pavlova.

Miesto stretnutia

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2010 budú príležitosťou stretnúť miestnych odborníkov a dozvedieť sa viac o projektoch, ktoré financuje EÚ. V „mieste stretnutia“ v priestoroch Výboru regiónov sa predstavia regionálne projekty a programy formou výstavy s viac ako 50 stánkami zameranej na „ekologické hospodárstvo“ a „územnú spoluprácu“, ktorú bude sprevádzať 36 seminárov vrátane jedného seminára s účasťou predsedníčky Konferencie starostov USA Elisabeth B. Kautzovej, ktorá 5. októbra podpíše s Výborom regiónov dohodu o budúcej spolupráci v oblasti opatrení na ochranu klímy.

Dni otvorených dverí na miestnej úrovni: Európa vo vašom regióne

DNI OTVORENÝCH DVERÍ sa však nekonajú len v Bruseli. V období od septembra do novembra sa v 35 krajinách uskutoční asi 260 miestnych podujatí, ktoré zorganizujú partnerské regióny a mestá pod názvom „Európa v mojom regióne/Európa v mojom meste“. Okrem zvyšovania informovanosti o tom, ako EÚ investuje do projektov, ktoré majú vplyv na každodenný život občanov v celej Európe, táto iniciatíva priblíži širšej verejnosti debatu o budúcej politike súdržnosti.

Kontext

www.opendays.europa.eu

Mimoriadne úvodníky možno nájsť na EURACTIV, Europolitics a Regional Review

Príloha:

Media Programme (program pre zástupcov médií)

OPEN DAYS 2010 partner regions and cities (DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2010 partnerské regióny a mestá)

Medzi ďalšie dôležité body týždňa OTVORENÝCH DVERÍ patria:

  • Univerzita dní otvorených dverí: Po vlaňajšej úspešnej inaugurácii Univerzita poskytne v priebehu týždňa opäť príležitosť vypočuť si hodnotné pohľady popredných akademikov na regionálny rozvoj.

  • Dohoda medzi EÚ a USA o spolupráci v oblasti opatrení na ochranu klímy (5. októbra): Dôležitá udalosť, na ktorej sa zúčastní predsedníčka Konferencie starostov USA Elisabeth Kautzová, komisárka EÚ pre ochranu klímy Connie Hedegaardová a predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bressová.

  • Spustenie online platformy „RegioNetwork 2020“ (6. októbra): Platforma vytvorená na to, aby sa partnerom umožnilo spoločne využívať informácie a spolupracovať počas celého roka, bude otvorená pre zástupcov regiónov a všetkých tých, ktorí majú profesionálny záujem o politiku súdržnosti.

  • Tlačová konferencia na tému „Politika súdržnosti zjednocuje rozdelené spoločenstvá: futbalová skúsenosť“ (6. októbra): Medzi diskutérmi na tejto tlačovej konferencii, ktorá podčiarkne význam rôznych športových iniciatív podporovaných v rámci politiky súdržnosti s cieľom bojovať proti rasizmu a náboženskému fanatizmu, bude komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, komisárka pre kultúru Androulla Vassiliouová, ako aj zástupca UEFA.


Side Bar