Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1236

Briselē, 2010. gada 30. septembrī

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2010. Reģionu un pilsētu Eiropas nedēļa (4.–7. oktobris): ceļā uz "Eiropa 2020".

Astotās ATVĒRTO DURVJU DIENAS Reģionu un pilsētu Eiropas nedēļas ietvaros sākas 4. oktobrī Briselē. Šo četru dienu pasākumu katru gadu organizē Eiropas Komisija un ES Reģionu komiteja, un šogad tajā piedalīsies vairāk nekā 6000 reģionu un vietējie pārstāvji. Ar nosaukumu "Eiropa 2020: konkurētspēja, sadarbība un kohēzija visos reģionos", ATVĒRTO DURVJU DIENĀS darbosies forums ideju apmaiņai par Eiropas reģionu un pilsētu nozīmi stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanā. Turklāt visā Eiropā norisināsies aptuveni 260 vietēja mēroga ATVĒRTO DURVJU DIENU pasākumi, tostarp preses paneļdiskusijas par futbola nozīmi nošķirtu kopienu apvienošanā.

Reģionu politikas komisārs Johanness Hāns teica: "ATVĒRTO DURVJU DIENAS notiek svarīgā laikposmā. Diskusijas par ES budžetu, kohēzijas politikas nākotni un stratēģijas "Eiropas 2020" īstenošanu norit pilnā sparā. Viedokļu apmaiņa starp valsts iestādēm, akadēmiķiem un uzņēmējiem ATVĒRTO DURVJU DIENU laikā palīdzēs mums noteikt, kāda ir Eiropas reģionu un pilsētu nozīme šīs stratēģijas īstenošanā. Turklāt būs svarīgi redzēt, kā ES kohēzijas politika īstenos "Eiropa 2020" mērķus praktiskos pasākumos."

Reģionu komitejas (RK) priekšsēdētāja Mersedesa Bresso teica: Stratēģijai "Eiropa 2020" ir vajadzīgi reāli politikas priekšlikumi, budžets, kas atbilst tās mērķiem, un spēcīga Eiropas reģionu politika. To panākt ir mūsu galvenā prioritāte. Struktūrfondi ir labākais Eiropas rīcībā esošais darbības instruments tās politikas īstenošanai. Lai veicinātu attīstības potenciālu, Eiropai jāsamazina birokrātija, jāizvairās no lejupējas pieejas un vairāk jāpaļaujas uz reģioniem un pilsētām. ATVĒRTO DURVJU DIENAS ir lieliska iespēja pateikt, ko mēs sagaidām. Turklāt šī ir iespēja parādīt neskaitāmos veidus, kā reģioni un pilsētas īsteno Eiropas politikas programmu."

Eiropa 2020: konkurētspēja, sadarbība un kohēzija visos reģionos

Reģioni ir pirmie, kas īsteno reformas un dod ieguldījumu šādās stratēģijas "Eiropa 2020" pamatjomās: pētniecība un jauninājumi, mācības un jaunas darba vietas, izglītība un prasmes, enerģija un ilgtspējība. Piedaloties vairāk nekā 240 partnerreģioniem un pilsētām, ATVĒRTO DURVJU DIENAS ir kontaktpunkts šīs bagātīgās pieredzes apmaiņai.

Ik gadu palielās privātā sektora ieinteresētība, un dalību turpina tādi vadošie uzņēmumi kā Philips, Veolia un IBM.

Šajā nedēļā notiks vairāk nekā 130 semināri, kas iedalīti atbilstoši šādiem tematiem.

Konkurētspēja (5. oktobris): inovācija, reģionu attīstība un "zaļās” ekonomikas izaugsme.

Sadarbība (6. oktobris): starpreģionu, pārrobežu un makroreģionu sadarbība.

Kohēzija (7. oktobris): teritoriālā un sociālā kohēzija un dažādo politikas jomu labāka integrēšana vietējā un reģionu līmenī.

Nākamā kohēzijas politika

Reģionu un pilsētu viedoklis ir vajadzīgs, lai nodrošinātu sekmīgu kohēzijas politiku pēc 2013. gada. ATVĒRTO DURVJU DIENAS notiek īsi pirms Piektā kohēzijas ziņojuma pieņemšanas un pirms debatēm par turpmāko ES budžetu, un šis pasākums sniedz lielisku iespēju diskusijām par to, kā saglabāt kohēzijas politikas pašreizējās stiprās puses, vienlaikus ņemot vērā nākotnes uzdevumus.

Viens no galvenajiem jautājumiem šajās debatēs ir par to, vai makroreģionu stratēģijas, piemēram, Eiropas stratēģija Donavas reģionam, varētu kļūt par nozīmīgu pamatu politikas īstenošanā. Slovākijas pirmais ministru prezidenta vietnieks Jāns Figeļs un Bulgārijas Reģionu attīstības un valsts būvdarbu ministra vietniece Liliana Pavlova būs tie augsta līmeņa politiskie līderi, kuri 5. oktobrī piedalīsies īpašajās preses paneļdiskusijās par Donavu.

Tikšanās vieta

ATVĒRTO DURVJU DIENAS būs iespēja tikties ar vietējiem praktiķiem un iegūt vairāk zināšanu par ES finansētajiem projektiem. "Tikšanās vietā" Reģionu komitejas telpās būs reģionālo projektu un programmu izstāde ar 50 stendiem par "Zaļo ekonomiku" un "Teritoriālo sadarbību" un 36 semināri, tostarp konference, kurā piedalīsies ASV Mēru konferences priekšsēdētāja Elizabete Kautz, kura 5. oktobrī parakstīs nolīgumu ar Reģionu komiteju par turpmāku sadarbību klimata politikas jomā.

ATVĒRTO DURVJU DIENAS jūsu tuvumā – Eiropa jūsu reģionā

ATVĒRTO DURVJU DIENAS notiek ne jau tikai Briselē vien. No septembra līdz novembrim 35 valstīs notiks aptuveni 260 vietēja mēroga pasākumi, ko ar nosaukumu "Eiropa manā reģionā/Eiropa manā pilsētā" organizē partnerreģioni un pilsētas. Šī iniciatīva ne tikai vairos izpratni par to, kā ES dod ieguldījumu projektos, kas ietekmē iedzīvotāju ikdienu visā Eiropā, bet arī iesaistīs plašāku sabiedrību diskusijās par nākotnes kohēzijas politiku.

Vispārēja informācija

www.opendays.europa.eu

Īpašas publikācijas par EURACTIV, Europolitics un Regional Review.

Pielikums

Media Programme

ATVĒRTO DURVJU DIENU 2010 partnerreģioni un pilsētas

ATVĒRTO DURVJU DIENU nedēļā norisināsies šādi pasākumi:

  • ATVĒRTO DURVJU DIENU universitāte: pēc veiksmīga sākuma pagājušajā gadā universitāte šajā nedēļā atkal sniegs iespēju uzklausīt izcilāko zinātnieku vērtīgās atziņas par reģionu attīstību.

  • ES-ASV sadarbības nolīgums klimata politikas jomā (5. oktobris): konference, kurā piedalīsies ASV Mēru konferences priekšsēdētāja Elizabete Kautz, ES klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda un RK priekšsēdētāja Mersedesa Bresso.

  • Tiešsaistes platforma "RegioNetwork 2020" (6. octobris): izveidota, lai partneri varētu apmainīties ar informāciju un sadarboties visu gadu. Šī virtuālā vide būs pieejama reģionu pārstāvjiem un visiem tiem, kuriem ir profesionāla interese par ES kohēzijas politiku.

  • Preses paneļdiskusijas "Kohēzijas politika, kas apvieno nošķirtas kopienas: futbols" (6. oktobris): reģionu politikas komisārs Hāns, izglītības un kultūras komisāre Vasiliu un UEFA pārstāvis piedalīsies šajās preses paneļdiskusijās, uzsverot dažādas sporta iniciatīvas, ko atbalsta kohēzijas politika, lai risinātu rasisma un sektantisma problēmas.


Side Bar